Tutuklama kararını kim verir?

Tutuklama kararını yargıç verir. Bunun istisnası yoktur. Bu yargıç soruşturma aşamasında(kamu davası açılmadan önceki evre) sulh ceza yargıcıdır. Son soruşturmada tutuklama kararını mahkeme verir. Mahkeme asliye ceza mahkemesi ise, yargıç bu mahkemede görev yapan yargıçtır. Son soruşturma bir ağır ceza mahkemesinde(ACM) yapılıyorsa, kararı mahkeme verir. ACM, bir başkan iki üyeden kuruludur. Tutuklama kararı bu mahkemede oybirliğiyle verilebileceği gibi, oy çokluğuyla da verilebilir. Kanun yolu aşamasında istinaf ya da temyiz kanun yolunda, istinaf yargılaması bölge adliye mahkemesinde yapıldığı için bu mahkemece verilir. Tutuklama kararı bu mahkemede oybirliğiyle verilebileceği gibi, oy çokluğuyla da verilebilir. Temyiz yargılaması Yargıtayda yapılır. Dosyanın incelendiği dairede (Yargıtayın

Devamını okumak için tıklayın…Tutuklama kararını kim verir?

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2013/32103 K. 2014/12637 T. 21.04.2014

MAHKEMESİ : İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi   TARİHİ : 26/02/2013   NUMARASI : 2009/143-2013/73   Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.   KARAR Davacı, davalı tarafından üretilen B….F…. isimli ilacı kullanımı sonrasında halsızlik, iştahsızlık, ağrı, bulanık görme vb gibi şikayetleri olduğunu doktora başvurması sonucu lösemiden şüphelenerek buna yönelik araştırmalar yapıldığını, sonuçta şikayetlerinin ilaçtan kaynaklandığının tespit edildiğini ileri sürerek 150.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmisini istemiştir.   Davalı, davanın reddini dilemiştir.   Mahkemece, davanın reddine karar

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2013/32103 K. 2014/12637 T. 21.04.2014

Riskli yapı tespiti nedir?

Bir yapının riskli yapı olarak tespit edilebilmesi için şu hâllerden birinin varlığı gereklidir: i) Yapının riskli alan içinde yer alması, Bilimsel ve teknik verilere dayanması kaydıyla; ii) Yapının ekonomik ömrünü tamamlamış olması, iii) Yapının yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıması. Bu hâllerden birinin varlığı durumunda riskli yapı tespiti yapılabilir.

Rezerv yapı alanı tespitine itiraz mümkün müdür?

Kanun ve Yönetmelik, rezerv yapı alanı tespitine karşı itiraz yolu öngörmemiştir. Ancak rezerv yapı alanı tespiti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tesis edilen bir işlem olduğu için bu tespite karşı yargı yoluna başvurulabilir. Zira Kanun’a göre, Kanun uyarınca tesis edilen işlemlere karşı 30 gün içinde İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uyarınca idare mahkemesinde dava açılması mümkündür (m.6/f.9).

Tutuklama nedir?

Tutuklama, bir yargıç kararıyla anayasada ve yasada belirtilen koşulların gerçekleşmesi ile, bir kişinin henüz suçluluğu hakkında kesin karar verilmeden önce, özgürlüğünün kaldırılmasıdır. Tutuklama kişi özgürlüğünü en ağır biçimde sınırlandıran bir önlem olması nedeniyle, ancak yargıç kararıyla uygulanır. Türk hukukunda bunun istisnası yoktur. Başka bir makam ya da kişi tutuklama kararı veremez. Hakkında tutuklama kararı verilen kişi ele geçirilir ve tutukevi adı verilen ve genellikle cezaevlerinin bir bölümü olarak yapılan yerlerde tutulur. Hakkında tutuklama kararı verilen kişiye “tutuklu”, bu kişinin içinde bulunduğu hukuki duruma da “tutukluluk” denir. Anayasamız 19 uncu maddesinde tutuklamanın ancak yargıç kararıyla mümkün olduğunu belirtmekte ve kavramı daha

Devamını okumak için tıklayın…Tutuklama nedir?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, E. 2019/1390 K. 2021/614 T. 22.04.2021

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20.HUKUK DAİRESİ … T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A K A R A R İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ANKARA 4. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 01/07/2019 NUMARASI : … Yenimahalle/ ANKARA DAVANIN KONUSU : YİDK Kararının İptali ve Marka Hükümsüzlüğü Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01/07/2019 tarih ve … . sayılı kararın Dairemizce incelenmesi davalılar tarafından istenmiş ve istinaf dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya

Devamını okumak için tıklayın…Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, E. 2019/1390 K. 2021/614 T. 22.04.2021

Rezerv yapı alanı nedir, nasıl belirlenir ve hangi belgelerle talep edilir?

Rezerv yapı alanı, yeni yerleşim alanı olarak kullanılacak yerlerin belirlenmesidir. Rezerv yapı alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir. Rezerv yapı alanı belirlenirken Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınır. TOKİ, idare, taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir. Rezerv yapı alanı belirlenmesi talebi Yönetmelik’in 4’üncü maddesinde belirtilen belgeler ile yapılır. Anılan belgeler şunlardır: a) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritası, b) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritası, c) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesi, ç) Alanda yapılacak inceleme neticesinde gözlemsel verilere dayanılarak hazırlanacak gerekçe raporu, d) Alanın

Devamını okumak için tıklayın…Rezerv yapı alanı nedir, nasıl belirlenir ve hangi belgelerle talep edilir?

Tokenizasyon ne demek?

Kısaca tokenizasyon gerçek dünyada hali hazırda var olan bir finansal veya reel (fiziki) varlığa (pay senedi, tahvil, gayrimenkul vb.) ilişkin hakları dijital dünyada temsil eder. Teorik olarak herhangi bir varlık, fikri haklar dâhil, tokenizasyona konu olabilir. Günümüzde örneğin halka açık şirketlerin pay senetleri merkezi kayıt kuruluşlarında elektronik olarak saklanmaktadır. Tokenizasyonun bu dijital kayıtlardan farkı merkezi bir veri tabanında değil, dağıtık defter teknolojisine dayalı bir veri tabanında tutulmasıdır. Bu durumda finansal ürün doğrudan blokzinciri üzerinde yaratılmakta ve dağıtık defter üzerinde yaşamaktadır. Merkeziyetsizlik derecesi ise her bir tokena göre farklı seviyelerde olabilecektir. Varlıkların tokenizasyonu ile ilgili bir düzenleme yapılacaksa, bu birçok alana

Devamını okumak için tıklayın…Tokenizasyon ne demek?

Ceza yargılamasında banda alınan kayıtlar delil olur mu?

Bant kayıtları hakkında keşif ya da belgeyle ispat kurallarının uygulanıp uygulanmayacağı sorun teşkil etmektedir. Bant kayıtları yazılı olmadığı ve okunma kabiliyeti de bulunmadığı içindir ki, bunlar doğrudan doğruya belge olarak kabul edilmek gerekir. Bant kayıtları bakımından bunların sakıncası olarak ileri sürülen en önemli nokta, bunların üzerinde tahrifat ve değişiklik yapmanın çok kolay mümkün olmasıdır. Hatta bir belgeyle karşılaştırıldığında, bunun çok daha uygun olduğu söylenebilir. Bant kayıtları keşif konusu olabilecek bir şey olarak düşünülmeli ve mahkeme önünde ve sözlü olarak yapılmasıyla gerçekleşmektedir. CMK kuralları bunu öngörmektedir. Buna göre bant kayıtları ancak bir keşfin konusu olabilmelidir. Bunların belge delili olarak değerlendirilmesi de

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında banda alınan kayıtlar delil olur mu?

Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2013/5558 K. 2015/7300 T. 10.11.2015

T.C. D A N I Ş T A Y ON BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/5558 Karar No : 2015/7300 Davacı : Vekili : Davalı : Vekili : Davanın Özeti : tarafından yayımlanan 11/11/2011 tarih ve B.10.0.THG.0.86.01.00-090.99/45208 sayılı “Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri” konulu Genelgeye, 14/11/2012 tarih ve B.10.0.SHG.0.18.00.00-252.99/30185 Sayılı Genelge ile dördüncü madde eklenmesine ilişkin hükmün; sağlıkta bilgilendirme ve tanıtım mevzuatına göre sağlık alanında reklam yapmanın yasak olduğu, Genelgenin gerekçe niteliğindeki giriş kısmında Ekonomi Bakanlığı’nın bir tebliği ile sağlık turizminin döviz kazandırıcı hizmet olarak belirlendiği, bundan dolayı düzenlemenin ülkemizdeki sağlık kuruluşlarına yurtdışından daha çok hasta gelmesi için yapıldığının belirtildiği ancak

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2013/5558 K. 2015/7300 T. 10.11.2015