Riskli alan tespitini kim isteyebilir ve bu tespiti kim yapar?

Riskli alan tespiti için başvuracak olan daima Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Riskli alan tespitini yapan ise daima Bakanlar Kurulu olacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli alan tespiti için başvururken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşünü alır. TOKİ, idare veya alandaki taşınmaz malikleri de gerekli belgeleri hazırlayarak doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veya idareye başvurabilir. İdareye yapılan başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilir. Bu durumda da riskli alan tespiti için başvuru, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

Bilirkişi raporu delil midir?

Bilirkişi ya da bilirkişi heyeti görevlendirilirken kendilerinden incelemeleri, görüş ve kanaatlerini bildirmeleri istenen hususlar, bilirkişi atama kararında açıkça gösterilir. Bilirkişi, incelemesini tamamladığında, bu konuda bir rapor düzenler. Buna bilirkişi raporu denilir. Bilirkişi raporu delildir. Savcı ya da yargıç/mahkeme bu rapora dayanarak karar verebilir. Rapor yetersiz görülür ya da çelişkili sonuçlar içerir ise, iki yöntem uygulanabilir. İlki aynı bilirkişiye/bilirkişi heyetine yeni görev verilir ve eksikliklerin tamamlanması ya da çelişkilerin giderilmesi istenir. İkinci olasılık yeni bilirkişi/bilirkişi heyeti atayarak yeni bir rapor almaktır. Sözü geçen yöntemlerden birini seçmek, bilirkişi atayan savcı, yargıç ya da mahkemenin takdirindedir.

Bilirkişi raporu savcıyı, mahkemeyi bağlar mı?

Bilirkişi raporu savcıyı, mahkemeyi bağlamaz. Rapora uygun olmayan işlem yapmak, karar vermek mümkündür. Bu konuda gerekçe gösterilmesi şarttır. Bu sonuçlar yadırganır. Bu konuda şöyle düşünülür. Savcı ya da yargıç bilmediği, uzmanlığı gerektiren bir konuda bir uzmandan yardım istemektedir ve almaktadır. Bu kurum bilirkişilik kurumudur. Bilirkişinin görevi de uyuşmazlığın çözümüne yardımcı olmak, bu konuda savcıya ve yargıca, mahkemeye ışık tutmaktır. Bilirkişi raporuyla bu görevi yapmış olmasına rağmen, bu raporun kabul edilmemesi çelişki değil midir? Bu soruya şöyle cevap verilir: Bu ortamda bilirkişi raporunun ortaya koyduğu sonuçlar tatminkâr olmayabilir ya da mantık hataları içerebilir.

İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2019/690 K. 2020/606 T. 20.11.2020

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2019/690 Esas KARAR NO: 2020/606 DAVA:Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ:23/12/2019 KARAR TARİHİ :20/11/2020 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : DAVA :Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkillerin … ‘ın çocuğu olduğunu, müvekkil … ‘ın hamileliği süresince davalı Op. Dr. … tarafından takip edildiğini, ne var ki anılan doktor genel olarak tıbbi kötü uygulaması sonucu Down sendomlu hamilelik teşhis edilememiş gerekli testler yapılmamış, müvekkillerinin hamilelik boyunca aydınlatılmamış, yazılı yada sözlü aydınlatılmış bilgilendirme yapılmamış, ve küçük …

Devamını okumak için tıklayın…İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2019/690 K. 2020/606 T. 20.11.2020

Riskli alan tespiti nedir? Riskli alan tespiti hangi esaslara göre yapılır?

Riskli alan, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can veya mal kaybına yol açma riski taşıyan alandır. Riskli alan tespitinin yapılabilmesi için alanın, can veya mal kaybına yol açma riskinin bulunması gerekir. Bu sebep, en genel sebeptir. Bunun dışında şu dört hâlin varlığında da riskli alan tespiti yapılabilir: i) Planlama veya altyapı hizmetlerinin yetersiz olması, ii) İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın bulunması, iii) Altyapı veya üstyapılarda hasar meydana gelmiş olması Bu üç hâlin ayrı ayrı veya birlikte bulunması riskli alan tespiti için yeterli değildir. Bu hâllerin kamu düzeni ve güvenliğini olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozması gerekir. iv) Alanın

Devamını okumak için tıklayın…Riskli alan tespiti nedir? Riskli alan tespiti hangi esaslara göre yapılır?

Ceza yargılamasında kimler bilirkişi olabilir, sayı sınırlaması var mıdır?

Bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulu tarafından hazırlanan listede yer alan kişiler arasından seçilir. Zaruret halinde listelerin dışından da bilirkişi atanması öngörülmüş, fakat bu atamalar sıkı şartlara bağlanmıştır. Olayın önemine göre bilirkişi sayısı yargıç ya da savcı tarafından belirlenir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2018/5779 K. 2020/2789 T. 11.06.2020

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/11/2014 gün ve 2014/81 – 2014/371 sayılı kararı onayan Daire’nin 26/09/2018 gün ve 2017/419 – 2018/5749 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin 5. sınıf “insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2018/5779 K. 2020/2789 T. 11.06.2020

Kentsel dönüşüm nedir?

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da (m.1), kentsel dönüşüm; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemeler yapılması olarak ifade edilmiştir. Kentsel dönüşüm nedir? En genel tanımıyla kentsel dönüşüm; uzun yıllarca çarpık kentleşme sebebiyle plansız ve programsız büyüyen kentlerin yapı stoklarını daha planlı hale getirerek yeniden yapmak, kentleri yeşil alanları, kültürel ve sosyal donatı alanları, teknoparkları ve bilim merkezleri ile bir şekle sokmak, ayrıca deprem, sel, toprak kayması gibi doğal afetler sebebiyle

Devamını okumak için tıklayın…Kentsel dönüşüm nedir?

Ceza yargılamasında bilirkişilik ne ifade eder?

Bilirkişi bir ispat sorununun çözümünde uzmanlığından yararlanılan ve yargıca ve mahkemeye yardımcı olan kişidir. Bilirkişi olabilmenin başta gelen koşulu, özel bilgi sahibi olmaktır. Özel bilgi sahibi olmayan ya da uzman olmayan kişinin bilirkişi olması mümkün değildir. Yargıç ya da hazırlık soruşturması ile sınırlı olarak, savcı bilirkişi atayabilir. Genel kural olarak yargıcın bilirkişiye başvurması zorunlu değildir. CMK’da bu konuda açık kural vardır. Yargıç uyuşmazlığı kendi bilgisiyle de çözebilir. Bu noktada yargıcın hiçbir zaman hukuki konularda bilirkişiye başvuramayacağının bilinmesi gerekir. Bilirkişilik kurumunun temelinde bir uyuşmazlığı çözümü için, yargıca yardımcı olacak özel bilgi ve uzmanlığa sahip kişiden faydalanmak düşüncesi olduğuna göre, yargıç hukukçu

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında bilirkişilik ne ifade eder?

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2013/18677 K. 2014/13084 T. 15.10.2014

MAHKEMESİ : Bandırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 06/06/2013 NUMARASI : 2012/284-2013/243 Davacı S … B … vekili Avukat Ü … . T … tarafından, davalı T … Ö … aleyhine 19/07/2012 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 06/06/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, kurum zararının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin reddine karar verilmiş; karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı, davalı doktor tarafından sahte reçete düzenlenmesi

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2013/18677 K. 2014/13084 T. 15.10.2014