Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2013/22647 K. 2013/30254 T. 04.12.2013

… vekili avukat … ile 1- … Sanayi A.Ş, 2- … vekili avukat … aralarındaki dava hakkında … … 17. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 13.12.2012 tarih ve 578-590 sayılı hükmün Dairenin 23.5.2013 tarih ve 11662-13668 Sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalılardan … avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu. KARAR Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında usulün 440. Maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve aynı kanunun 442 maddesi hükmünce 220.00 (ikiyüzyirmi) Lira para cezasının karar düzeltme isteyenlerden davalı … ‘e yükletilmesine, 4.12.2013 gününde oyçokluğuyla karar verildi. (muhalif) MUHALEFET ŞERHİ Davacı, avukat

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2013/22647 K. 2013/30254 T. 04.12.2013

Avrupa Birliği Markası Başvuruları

Avrupa Birliği Ülkeleri’nin tamamı için gerekli olan, Avrupa Birliği Markası Tescili 01.04.1996 tarihinden itibaren başlamıştır. Başvurular, İspanya’nın Alicante şehrinde kurulan “İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi”ne (EUIPO eski adıyla “OHIM”) ya da bütün Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Marka Ofisleri’ne yapılabilecektir. Tescil ile ilgili değerlendirme EUIPO’da yapılacaktır.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2014/6835 K. 2014/14121 T. 30.04.2014

MAHKEMESİ : Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 13/03/2013 NUMARASI : 2012/358-2013/135 Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, avukat olduğunu, davalı ile 06.02.2003 tarihinde avukatlık ücret sözleşmesi imzaladığını, davalının 11.06.2006 tarihinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini, aralarındaki sözleşmeye göre karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin kendisine ait olduğunun kararlaştırılmasına rağmen davalı tarafından ödenmediğini ileri sürerek 9.000.00.TL avukatlık ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın kabulü ile 9.000.00.TL’ nın davalıdan tahsiline

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2014/6835 K. 2014/14121 T. 30.04.2014

Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvuruları

Uluslararası Tesciller 22.08.1997 tarihli ve 23088 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen, 05.08.1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmanız kararlaştırılan Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol hükümleri çerçevesinde yapılan bir uluslararası başvuru, Kuruma doğrudan yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğurur. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğurur. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından Kuruma gönderilen uluslararası marka tescil başvurularının incelenmesinde ve uluslararası başvuru veya tescillere ilişkin her türlü talebin değerlendirilmesinde, söz konusu Protokol ile 12 Mart 1999 tarihli ve 23637 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve

Devamını okumak için tıklayın…Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvuruları

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, E. 2016/5927 K. 2016/16433 T. 06.06.2016

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA : Davacı, vekalet ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı … avukatı ile davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I   Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkili … ‘ın 16.11.2007-09.10.2009 tarihleri arasında davalı sendikanın hukuk müşavirliğini yaptığını, vekaletten haksız olarak azledildiği 09.11.2009 tarihine kadar da görevine devam ettiğini, diğer davacı … ‘ın ise 01.09.2004-09.10.2009 tarihleri arasında davalı sendikada avukat

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, E. 2016/5927 K. 2016/16433 T. 06.06.2016

Marka Sınıflandırması

Marka tescil başvurusuna konu mal veya hizmetlerin sınıflandırılmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır: Başvuru sahibi, marka tescil başvurusuna konu mal veya mallar ve hizmetleri, Nis Anlaşmasında yer alan esaslara göre sınıflandırır (SMK m. 11/2). Tescilli talep edilen mal veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıflara ayrılmış olarak ve mal veya hizmetlerin sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekir (SMKY m. 9/2). Başvuru sahibinin açıkladığı mal veya hizmetler, aynı sınıflarda yer alamaları benzer olduklarına ya da farklı sınıflarda yer almaları benzer olmadıklarına karine teşkil etmemektedir (SMK m. 11/3). Marka tescili istenilen mallar veya hizmetler ait oldukları sınıf numarası ile birlikte belirtilir. Kurum, başvuru dilekçesinde belirtilen mallar,

Devamını okumak için tıklayın…Marka Sınıflandırması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/681 K. 2019/46 T. 31.01.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Sakarya 3. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.12.2012 tarihli ve 2011/385 E., 2012/617 K. sayılı kararın, davacı vekili tarafından temyizi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 12.06.2013 tarihli ve 2013/6244 E., 2013/16008 K. sayılı kararı ile hükmün onanmasına karar verilmiş, davacı vekilinin karar düzeltme isteminde bulunması üzerine de Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 12.12.2013 tarihli ve 2013/26436 E., 2013/31265 K. sayılı kararı ile, “ … Davacı, PTT’de sözleşmeli personel sıfatı ile çalıştığını, 2003 yılında sicil notunun düşük olması nedeniyle idareye karşı dava açmak üzere davalı avukata vekaletname

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/681 K. 2019/46 T. 31.01.2019

Rüçhan Hakkı Nedir? Rüçhan Hakkında Süreler. Rüçhan Hakkının Doğurduğu Sonuçlar

Rüçhan Hakkı Nedir? Rüçhan Hakkından Kimler Yararlanabilir? Rüçhan hakkı, Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden biridir. Rüçhan hakkından, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerin herhangi birinde, yetkili mercilere markanın tescil için usulüne uygun olarak başvuru yapan aşağıdaki kişiler yararlanır: Taraf devletlerden birinin uyruğunda olanlar Taraf devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların halefleri Söz konusu kişilerin, Türkiye’de rüçhan hakkından yararlanabilmesi için, başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamındaki aynı marka ve kapsamdaki aynı mal veya hizmetler konusunda başvuru yapmalıdır (SMK

Devamını okumak için tıklayın…Rüçhan Hakkı Nedir? Rüçhan Hakkında Süreler. Rüçhan Hakkının Doğurduğu Sonuçlar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/561 K. 2019/655 T. 13.06.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.05.2013 tarihli, 2011/27 E., 2013/466 K. sayılı karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 27.03.2014 tarihli, 2013/30834 E., 2014/8963 K. sayılı kararı ile; “ … Davacı, davalının avukat olarak ceza davasında kendisini temsil ettiğini ceza kararını temyiz etmediğini, görevi ihmalden ceza alan davalının ihmali nedeniyle hapis yattığını maddi ve manevi zararı oluştuğunu ileri sürerek 10.000 TL maddi 10.000 TL manevvi tazminatın tahsilini istemiştir. Davalı davanın reddini dilemiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş;

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/561 K. 2019/655 T. 13.06.2019

Marka Tescili Başvuru Formu ve Başvuru Formunun İçermesi Gereken Bilgiler

SMKY’nin 5/1. hükmüne göre; “Marka başvurusu, Kurum tarafından geçerli kabul edilen başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle Kurum’a sunulur. Aksi halde başvuru işlemden kaldırılır ve talep halinde alınan ücret başvuru sahibine iade edilir.” Marka Başvuru Formunun İçermesi Gereken Bilgiler Marka başvuru formunun aşağıdaki bilgileri içermesi zorunludur (SMKY m. 5/2); Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler SMK m. 4 ve SMKY m. 7 hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan marka örneği Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı Marka

Devamını okumak için tıklayın…Marka Tescili Başvuru Formu ve Başvuru Formunun İçermesi Gereken Bilgiler