Bir yapı için birden fazla riskli yapı tespiti raporu düzenlenebilir mi?

Kural olarak, her yapı için sadece bir riskli yapı tespit raporu düzenlenebilir. Ancak şu hâllerde tekrar riskli yapı tespit raporu düzenlenmesi mümkündür: i) İtiraz veya mahkeme kararı üzerine yeniden rapor düzenlenmesinin gerekli olması, ii) Raporun gerçeğe aykırı düzenlendiğinin tespit edilmiş olması, iii) Kasıtlı bir müdahale olmamak şartıyla, yapının risk durumunu etkileyecek bir olayın gerçekleşmiş olması (örneğin; deprem).

Arama nedir?

Arama, ceza yargılamasını amacına ulaştırmak için, suç şüphesi altındaki kişilerin, suç delillerinin ve müsadereye tabi nesnelerin elde edilmesi amacıyla, konutta, başka kapalı yerlerde ve kişilerin üzerlerinde yapılan bir işlemdir, bir araştırmadır. Arama, bu amaçlara hizmet eden ve “gizli olan”ın bulunmasını hedef alan bir faaliyettir. Bir ceza yargılaması önlemi olarak arama, ilk planda suç ve suç şüphesi altındaki kişileri ilgilendirmesi yanında, suçun dışında kalan kişileri de belirli koşullarla kapsamına alabilir. Arama bu geniş kapsamı nedeniyle yargılama önlemlerinin araç olma özelliğini gerçekleştiren bir önlemdir. Arama sonunda yakalama ve elkoyma mümkün olacağından, bu önlemlere hizmet etmiş olur. Anayasa özel yaşamın gizliliğini düzenlerken aramadan

Devamını okumak için tıklayın…Arama nedir?

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/17157 K. 2015/17287 T. 09.11.2015

Mahkemesi :Sulh Ceza Mahkemesi Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Olay gecesi kolluk görevlilerince yapılan yol kontrolünde saat 00.35 itibariyle sanığın 111 promil alkollü olduğunun tespitinden 1 saat sonra saat 1.30 sıralarında hastanede alkolmetre ile yapılan ölçümde 24 promil alkollü olduğu tespit edilmiş ise de sanığın duruşmadaki beyanında, olaydan 15-20 dakika kadar önce 2 duble votka içtiği şeklindeki savunması karşısında; ilk yapılan tespitin doğru olduğu sonucuna ulaşılmakla mahkemece sanığın suçunun sabit olduğuna ilişkin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmediğinden teblignamedeki bozma

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/17157 K. 2015/17287 T. 09.11.2015

Riskli yapı tespiti masraflarına kim katlanır?

Yönetmelik’e (m.7/f.2,a) göre riskli yapı tespiti masraflarına katlanacak olan riskli yapı tespitini talep eden maliktir. Burada dikkat edilmesi gereken şudur: riskli yapı tespitine konu olan yapının birden fazla maliki olsa dahi, masraflarına, riskli yapı tespitini yaptıran malik katlanacaktır. Ancak, riskli yapı tespiti masraflarına katlanan malikin diğer maliklere rücu hakkı saklıdır. Yargıtay da bir kararında, riskli yapı tespiti masraflarının diğer yapı maliklerinden sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca talep edilebileceği ve görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kararda aynen şu ifadelere yer verilmiştir: “Somut olayda davacı, hissedarı olduğu 253 ada 148 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki binanın (…) Kaymakamlığı tarafından riskli yapı

Devamını okumak için tıklayın…Riskli yapı tespiti masraflarına kim katlanır?

Yurtdışına çıkma yasağı nedir?

Yurtdışına çıkma yasağı ne anlama gelir? Yurt dışına çıkma yasağı, CMK ile getirilen adli kontrol kurumu içinde mütalaa edilmiştir. Yargıç ya da mahkeme, hakkında tutuklama koşulları ve nedenleri gerçekleşmiş olan şüpheli ya da sanıklar hakkında adli kontrol kararı verebilmektedir. Bu yetkiyi savcı kullanamaz, çünkü yasada bu konuda yetkilendirilmemiştir. Yurt dışı yasağı da adli kontrol önleminin türlerinden biridir ve bu rejime tabidir. Bu konuda ayrıntı için, adli kontrol rejiminin anlatıldığı bölüm incelenmelidir. Yurt dışı yasağı incelenirken Pasaport Yasasının üzerinde durulmalıdır. Bu yasada, yurtdışına çıkmaları mahkemelerce yasaklananlara pasaport verilmeyeceği belirtilmektedir. CMK, Pasaport Yasasının ilgili maddesini yürürlükten kaldırmamıştır. Bu nedenle CMK ile Pasaport

Devamını okumak için tıklayın…Yurtdışına çıkma yasağı nedir?

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2016/8399 K. 2017/3746 T. 09.05.2017

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Hüküm : TCK’nın 179/3-2, 62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri gereğince mahkumiyet Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Dosyada bulunan 08/11/2014 tarihli kolluk tutanağına göre sanığın 19.15 sıralarında idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken başka bir araç ile çarpışmak suretiyle kaza yaptığı, saat 21.02 de alınan alkolmetre çıktısına göre sanığın 88 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, buna ilişkin olarak alkol tutanağı düzenlendiği, sonrasında Silifke Devlet Hastanesine götürüldüğü ve alkol muayenesi yapıldığı, 22.43 sıralarında düzenlenen doktor raporuna göre 0.56 promil alkollü olduğunun

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2016/8399 K. 2017/3746 T. 09.05.2017

Yapının riskli olduğunu kim tespit edebilir?

Riskli yapı tespitini yapabilecek kurum ve kuruluşlar Yönetmelik’te (m.6/f.1) şu şekilde gösterilmiştir: i) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ii) İdare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış olmak kaydıyla; iii) Kamu kurum ve kuruluşları, iv) Üniversiteler, v) Sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler, vi) Depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, vii) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin belgesi almış yapı denetimi kuruluşları ile laboratuvar kuruluşları, viii) 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, inşaat, jeoloji

Devamını okumak için tıklayın…Yapının riskli olduğunu kim tespit edebilir?

Zorla getirme ne demektir? Kim karar verir? Kimler zorla getirilebilir? Nasıl uygulanır?

Bir yargıç kararıyla, sanık ve tanıkların özgürlüklerinin kolluk tarafından sınırlandırılarak, bu kişilerin çağıran makama götürülmesidir. Zorla getirme bir yargılama önlemi olarak özgürlüğü sınırlandırır. Bu bakımdan Anayasa gereğince yargıç kararına dayanmalıdır. Bu önlemin amacı, kendisini çağıran makam önüne kendi rızası ile gelmeyenleri, kolluk gücüyle getirmektir. Bu nedenle de zorla getirme gerçekleştiğinde, sona erer. Örneğin bir tanık zorla getirilip beyanda bulunduğunda, serbest kalır. Zorla getirme, bir müzekkere ile gerçekleşir. Buna zorla getirme müzekkeresi denir. Uygulamada ve yasada buna aynı ad verilmektedir. Bu müzekkere sanık ya da tanığın bulunduğu yerdeki kolluk makamlarına hitap eder. Bunda, getirilmesi istenen kişinin kimliği, eşkali (tanınmasını kolaylaştıracak olan

Devamını okumak için tıklayın…Zorla getirme ne demektir? Kim karar verir? Kimler zorla getirilebilir? Nasıl uygulanır?

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2012/4075 K. 2013/1970 T. 19.02.2013

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 19.02.2013 Salı günü davacı vekili Av. … ile davalı vekili Av. … geldiler. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraf vekilleri dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü. – K A R A R – Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının müvekkiline ait aracın kasko sigortacısı olduğunu, araç müvekkilinin sevk ve idaresindeyken gerçekleşen tek taraflı kazada aracın hasarlandığını, davalıya başvurduklarını, ancak davalının kaza anında müvekkilin alkollü olduğu gerekçesiyle ödeme yapmaktan kaçındığını, araç hasarının tahsili amacıyla

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2012/4075 K. 2013/1970 T. 19.02.2013

Yapının kat mülkiyetine tabi olması halinde riskli yapı tespitini kimler talep edebilir?

Kat mülkiyetine konu yapıda bütün bağımsız bölüm malikleri aynı kişi ise sorun yoktur. Bu durumda, tek bir yapı maliki vardır ve o, riskli yapı tespitini tek başına yaptırabilir. Ancak çoğu zaman kat mülkiyetine tabi yapıda birden fazla bağımsız bölüm maliki vardır. Bu durumda her bir bağımsız bölüm maliki aynı zamanda yapı malikidir. Riskli yapı tespiti yaptırılması yapının tamamını ilgilendirdiğinden bütün bağımsız bölüm maliklerinin oybirliği ile karar alınması gerekir. Çünkü, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yapının tamamını ilgilendiren tasarruflar oy birliği ile yapılabilir (m.45). Ancak uygulama tam aksi yönde gelişmiştir. Uygulamada tek bir bağımsız bölüm maliki de riskli yapı tespitini talep etmektedir.

Devamını okumak için tıklayın…Yapının kat mülkiyetine tabi olması halinde riskli yapı tespitini kimler talep edebilir?