Hazırlık soruşturmasının gizli yürütülmesi ne demektir?

Hazırlık soruşturması faaliyetinin gizli yürütülmesi, bu dönemin temelinden doğan bir niteliktir. Suçun ve delillerin henüz tam olarak ortaya çıkarılmadığı bir dönemde, araştırma işlemlerinin kamuya açık olarak yürütülmesinden toplumun büyük zarar göreceği doğaldır. Açık yapılan bir hazırlık soruşturmasında sanıkları ve suç delillerini bulmak ve toplamak son derecede güç olacaktır. Yasa araştırma işlemleri yapılırken, yargılamanın taraflarının katılmasını öngörmemekle, bunların gizli yürütüleceğini kabul etmiş olmaktadır. Fakat yargıcın yaptığı işlemlere savcının ve sanık sıfatını almış olan failin ve tutuklanmış sanığın ve onun müdafiinin ve bilirkişinin katılabileceklerini belirtmekte, burada bir kıyasa yer vermektedir. Sayılan süjeler son soruşturmada hangi işlemlere ne ölçüde katılabiliyorsa, hazırlık soruşturmasında da

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturmasının gizli yürütülmesi ne demektir?

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/1799 K. 2016/6151 T. 23.05.2016

MAHKEMESİ : … Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu çekicinin, davacının kiracısı olan dava dışı 3. kişinin sevk ve idaresindeki aracına çarpmasıyla trafik kazası meydana geldiğini, kazada aracın hasar gördüğünü ve değer kaybına uğradığını, davacı aracının 16.01.2014-28.01.2014 tarihleri arasında serviste kaldığını, servis tarafından parça tedarik edilememesi üzerine aracın kaportacıya teslim edildiğini, bu işyerinde aracın 12.02.2014 tarihine kadar kaldığını, aracın tamir için serviste

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/1799 K. 2016/6151 T. 23.05.2016

Hazırlık soruşturmasını kim yürütür?

Ceza yargılaması faaliyetinin bütününün bir plan içinde yürütülmesi gibi, onun bir bölümü olan hazırlık soruşturmasının da çeşitli güçlerin katılmasıyla, fakat bir makamın yönetiminde yürütülmesi gerekeceği doğaldır. Her ne kadar bir suçun ve bunun suçlularının ortaya çıkarılması, çeşitli kişi ve makamların çabasını gerektirirse de, bunlar arasında bir işbirliği olmadığı takdirde, amaca ulaşmak zorlaşacaktır. Bu nedenle de bu hazırlayıcı görevin yapılmasında bir makam, faaliyeti yöneten ve onun sorumluluğunu taşıyan makam ve güç olmalıdır. Bu makam savcılıktır. Hazırlık soruşturmasının sorumlu makamı kamu adına suçları kovuşturmakla yükümlü olan savcılık örgütüdür. Bir suç haberi alan savcılık bunu hemen araştırmak zorundadır. Bu amaçla da bütün kamu

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturmasını kim yürütür?

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2017/76 K. 2018/1270 T. 22.02.2018

MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R – Davacı vekili; müvekkilinin araç kiralama sektöründe faaliyet göstermekte olduğunu, müvekkiline ait … plakalı araca 17/10/2012 tarihinde … otoyolunda … istikametinde seyir halinde iken … plakalı aracın %100 kusurlu olarak çarpması sonucunda hasar meydana geldiğini, aracın tamir gördüğünü, iş durması kaybı ile değer kaybına uğradığını, oluşan bu zarardan davalı … şirketinin sorumlu olduğunu, alacağın tahsili için giriştikleri icra takibine davalının haksız yere itiraz

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2017/76 K. 2018/1270 T. 22.02.2018

Riskli yapı tespitine itirazın kabul edilmesinin sonuçları nelerdir?

İtirazın kabul edilmesinin sonuçları şunlardır: i) Riskli yapı tespiti raporu geçerliliğini yitirir, ii) Tapu idaresine bildirim yapılarak, riskli yapı tespitine ilişkin beyan terkin edilir (kaldırılır), iii) Binanın risk durumu ile ilgili yeni bir durum ortaya çıkmadıkça yeniden riskli yapı tespiti yapılamaz.

Hazırlık soruşturması şikayet üzerine nasıl başlar?

Kovuşturması şikayete bağlı suçları öğrenme yolu şikayettir. Bu suç grubu, yasada açık olarak belirtilen suçlarda, suçun mağdurunun o suçtan ötürü soruşturma yapılmasını ve failin cezalandırılmasını istemesidir. Şikayet bir yargılama koşulu olduğundan, bu koşulun gerçekleşmesiyle yargılama işlemlerine başlanabilir. Her ne kadar kovuşturması şikayete bağlı olmayan suçlarda da şikayetten söz edilirse de, bu aslında bir suç duyurusu niteliğindedir. Bu bakımdan onun kural ve koşullarına tabi olmak gerekir. Şikayet ancak kovuşturması şikayete bağlı suçlar için bir suçu öğrenme yolu olabilir. Şikayet, bir eylemden ötürü failin yargılanması ve cezalandırılmasını istemektir. Yazılı olarak yapılmak gerekir. Fakat şikayetin sözlü beyan üzerine tutanağa geçirilmesi de mümkündür. Şikayet

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturması şikayet üzerine nasıl başlar?

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2020/1876 K. 2021/473 T. 04.02.2021

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve … aleyhine 03/08/2012 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası sonucu araçta meydana gelen değer kaybı ve kazanç kaybı nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacının değer kaybı isteminin reddine, kazanç kaybı isteminin kısmen kabulüne dair verilen 10/09/2019 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2020/1876 K. 2021/473 T. 04.02.2021

Riski yapı tespitine itiraz üzerine inceleme nasıl yapılır?

İtiraz, teknik heyetçe hem tespit raporunun hem de gerekli görülmesi hâlinde yapının incelenmesi suretiyle değerlendirilir. Teknik heyet, raporda eksiklik görürse, raporu, raporu düzenleyen kurum ve kuruluşa geri gönderir. Raporunun eksikliklerinin giderilmesinden sonra son karar verilir. Teknik heyet, itiraz sebepleri ile bağlı değildir. Teknik heyet, son kararını yapının itiraz incelemesi sırasındaki durumuna göre değil riskli yapı tespiti sırasındaki durumuna göre verir. Bunun anlamı şudur: Bir yapı, riskli yapı tespiti sırasında riskli yapı olmayıp itiraz incelemesi sırasında riskli yapı hâline gelmiş olsa bile itiraz kabul edilir. Bu durumda, her ne kadar riskli yapı mevcut olsa da itiraz reddedilmez ve yeniden riskli yapı

Devamını okumak için tıklayın…Riski yapı tespitine itiraz üzerine inceleme nasıl yapılır?

Suç duyurusu (ihbar) nasıl yapılır?

Suç duyurusu, hazırlık soruşturmasının başlamasının en çok karşılaşılan biçimidir. Suç duyurusu da başka makam ya da kişilerin kovuşturma organlarına suçları bildirmeleridir. Bildirenin bir kamu makamı olması ya da bir özel kişi olmasına göre ayrılır. Kamu makamlarının suç duyurusu denilince, bunların başında kolluk(polis, jandarma) gelir. Yasa kolluğa bir suça rastladığında, gerekli önlemi alma ve hazırladığı belgeleri hemen savcılığa gönderme görevini vermiştir. Kolluğun bu görevini yerine getirmesi savcılık bakımından bir suç duyurusu niteliğindedir, çünkü savcılık bu yolla ilk kez bir suçu öğrenmektedir. Kamu makamlarının suç duyurusunda bulunmalarının başka örnekleri de hukukumuzda vardır. Bir kişi duruşmada suç işlediğinde, örneğin bir tanığın yalan yere

Devamını okumak için tıklayın…Suç duyurusu (ihbar) nasıl yapılır?