Yapı güçlendirme kararı nasıl alınır?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre; kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz (m.19/f.2). Buna göre güçlendirme kararının 4/5 çoğunluk ile alınabileceği söylenebilir. Ancak aynı düzenlemeye göre kat maliklerinden biri, güçlendirmenin zorunlu olduğunu mahkemece tespit ettirmiş ise, güçlendirme için diğer kat maliklerinin rızasına ihtiyaç yoktur. Yani tek bir kat maliki, mahkeme aracılığı ile güçlendirmenin zorunlu olduğunu tespit ettirebilir ve bu durumda güçlendirme için karar alınmasına gerek yoktur. Eğer bu yola başvurulursa riskli yapı olarak tespit edilen yapının yıkımının engellenmesi için gereken şartlardan ilk

Devamını okumak için tıklayın…Yapı güçlendirme kararı nasıl alınır?

Hazırlık soruşturması nasıl sonuçlanır?

Savcı hazırlık soruşturmasının belgelerini inceledikten sonra, dava açmamaya kanaat getirdiğinde, işi sona erdirmelidir. Savcı, araştırılan olaydan ötürü hiçbir kişi hakkında kovuşturma yapmayacak demektir. CMK bunu, savcının “kovuşturmaya yer olmadığı” sonucuna varması biçiminde açıklamıştır. Bugün uygulamada bu karar “takipsizlik” kararı olarak da anılmaktadır. Bu kavramı belirten terimler içinde ön plana çıkmış bir terimdir. “Takip” kovuşturma karşılığı kullanıldığı için, takipsizlik de yapılmayacağını belirtmek amacını taşımaktadır. Hazırlık soruşturmasını yapan savcı bunun sonucunu da belirlemek yetkisine sahiptir. Savcı hazırlık soruşturması sonunda kovuşturma yapmayacağını bir kararla belirtecektir. Bu karara, kovuşturmaya yer olmadığı kararı(takipsizlik kararı) adı verilir. Hukuki niteliği açısından bu karar, bir olay nedeniyle yürütülen

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturması nasıl sonuçlanır?

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/11637 K. 2016/1208 T. 08.02.2016

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVALILAR : 1- … 2- … Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı … vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın davacı aracına tam kusurlu çarparak hasara yol açtığını, hasar bedelinin davalının trafik sigortacısından alındığını, davacı aracının ticari araç olduğunu ve tamir süresince 13 gün boyunca çalışamadığını, davacının aracıyla bir şirketin taşıma işini yaptığını, onarım süresince aracının yerine başka bir araç ile 3. kişiye taşıma işini yaptırıp 4.997,20

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/11637 K. 2016/1208 T. 08.02.2016

Yapı Güçlendirme nedir? Yapı Güçlendirmenin Önemi Nedir?

Güçlendirme hasarsız bir yapı veya yapı elemanının öngörülen güvenlik düzeyine çıkarılması için yapılan işlemler olarak ifade edilebilir. Riskli yapı olduğu tespit edilen bir yapıda güçlendirmenin mümkün olduğu tespit edildiği takdirde yıkımın önüne geçme imkânı doğmuş olacaktır. Güçlendirmenin önemi, riskli yapının yıkımının önüne geçebilecek olmasıdır. Güçlendirmenin yıkımın önüne geçebilmesi için şu şartların sağlanması gerekir: i) Güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, ii) Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca güçlendirme kararının alınması veya güçlendirmenin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması, iii) Güçlendirme projesinin hazırlatılması, iv) İmar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması, v) Yıkım için süre verilmişse bu sürenin dolmamış olması.

Hazırlık soruşturmasında kolluğun görevi nedir?

Hazırlık soruşturması yapılırken, savcıya yardımcı olanların başında kolluk gelir. Kolluk genel ve özel olarak ayrılır. Genel kolluk, polis ve jandarma, özel kolluk ise özel yasalara göre kurulup kollama görevini yapan güçlerdir. Belediye kolluğu (zabıtası), orman kolluğu, gümrük kolluğu, sahil ve liman kolluğu gibi. Kolluk bir toplumda dirlik ve düzeni sağlamakla yükümlü güç olarak gerek suçtan önce ve gerek suçtan sonra görev yapar. Ceza yargılamasında ön plana çıkan ve savcılığa yardımcı olarak çalışan kolluk, suç sonrası görev yapan kolluktur. Bu tür kolluk, suç kolluğu, adli polis, adli zabıta olarak adlandırılır. Belirtmek gerekir ki kolluğun bu biçimde ayrılışı, kuruluşu bakımından değil, fakat

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturmasında kolluğun görevi nedir?

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/14792 K. 2017/5697 T. 18.05.2017

Davacı … ( … Tur) Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti ile davalı … aralarındaki dava hakkında … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 14/10/2015 gün ve 2014/648 E.-2015/414 K. sayılı hükmün Dairemizin 02/05/2016 gün ve 2016/818 E.- 2016/5276 K. sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davalının sevk ve idaresindeki aracıyla, şeride tecavüz kusurunu işleyerek davacı şirkete ait araca çarptığını, kazada davacı aracında 21.930,85 TL’lik hasar oluştuğunu, kazaya bağlı olarak daha sonra da 562,50 TL’lik tamir bedelinin davacı tarafından ödendiğini,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/14792 K. 2017/5697 T. 18.05.2017

Riskli yapı tespiti raporu nasıl kesinleşir?

Riskli yapı tespiti raporunun kesinleşme yollarını rapora itiraz edilip edilmemesine göre incelemek gerekir: i) Riskli yapı tespiti raporuna itiraz edilmemişse; Rapora 15 günlük itiraz süresinin itiraz edilmeden geçirilmesi ile rapor kesinleşmiş olur. Tespite konu yapı üzerinde mülkiyet hakkı tek bir şahsa ait ise onun 15 günlük itiraz süresini itiraz etmeden geçirmesi ile rapor kesinleşir. Ancak yapı üzerinde mül- kiyet hakkı birden fazla kimseye ait ise en son tebligat yapılan malikin 15 günlük itiraz süresini itiraz etmeden geçirmesi ile rapor kesinleşmiş olur. Örneğin; 5 daireli bir yapıda 1. malike 01.01.2017 tarihinde, 2 ve 3. malike 02.01.2017 tarihinde, 4. ma- like 10.01.2017

Devamını okumak için tıklayın…Riskli yapı tespiti raporu nasıl kesinleşir?

Hazırlık soruşturması işlemleri nasıl tutanağa bağlanır?

CMK’da özel bir maddede düzenlenmiştir. Şu noktalar önem taşır: Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu, tanık ve bilirkişinin dinlenmesi veya bir keşif ve muayene sırasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkiminin yanında bir zabıt kâtibi bulunur. Acele hâllerde, yemin vermek koşuluyla, başka bir kimse, yazman olarak görevlendirilebilir. Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adlî kolluk görevlisi, Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulunan zabıt kâtibi tarafından imza edilir. Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın isim ve imzasına da yer verilir. Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir. İşlemde

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturması işlemleri nasıl tutanağa bağlanır?

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/87 K. 2016/4902 T. 18.04.2016

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili ile davalılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın, davacının park halindeki aracına çarpıp hasara neden olduğunu, kazada davalı sürücünün tam kusurlu olduğunu, … 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/58 D.İş sayılı dosyasında alınan raporla 7.175,91 TL. hasar, 490,00 TL. ikame araç bedeli, 2.000,00 TL. değer kaybı saptandığını, hasar bedelinin davalının sigortacısı tarafından karşılandığını, davalılarca ödenmeyen değer kaybı ile ikame

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/87 K. 2016/4902 T. 18.04.2016

Riskli yapı tespitine itirazın reddedilmesi üzerine başvurulabilecek hukuki imkân var mıdır?

İtirazın reddi üzerine, riskli yapı tespiti raporu kesinleşmiş olur ve redde ilişkin kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde idare mahkemesinde riskli yapı tespitine ilişkin işlemin iptali için dava açılabilir (Kanun m.6/f.9). Yargıtay, bir kararında, riskli yapı tespitinden sonra yapının riskli yapı olup olmadığının tespiti için tespit davası açılabileceğini ve bu davanın delil tespiti niteliğinde olmadığını kabul etmiştir. Kararda aynen şu ifadelere yer verilmiştir: “Davacı, … isimli işyerinin işletmecisi olduğunu, davalılar tarafından davaya konu işletmenin 6306 Sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yapıldığından bahisle yıktırılmasına karar verildiğini belirterek söz konusu yapının riskli yapı olup olmadığının tespitini istemiştir. Mahkeme, davacının istemini delil tespiti

Devamını okumak için tıklayın…Riskli yapı tespitine itirazın reddedilmesi üzerine başvurulabilecek hukuki imkân var mıdır?