Sebepsiz Zenginleşme – Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, E. 2005/5042 K. 2006/735 T. 2006

Taraflar arasındaki sebepsiz zenginleşme davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı vekili, müvekkilinin maliki olduğu taşınmazın 3. şahıs sıfatıyla azami 3.000.000.000.- TL: limitle dava dışı A Teknik Hizmetleri Ltd.Şti. nin borcundan dolayı davalı bankaya ipotek edildiğini, borcun ödenmesi üzerine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapıldığını gayrimenkulun 9.000.000.000.-TL’ ye satılarak bedelin tamamının borca mahsup edildiğini, yapılan başvuru neticesinde haksız tahsil edilen 6.000.000.000.-TL. nin iade edildiğini ve faiz ödenmediğini belirterek haksız tahsil edilen paranın geri ödeme tarihine kadar işleyecek ticari faizi

Devamını okumak için tıklayın…Sebepsiz Zenginleşme – Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, E. 2005/5042 K. 2006/735 T. 2006

İddianamenin iadesi mekanizması nasıl işler?

CMK’nın getirdiği yeni bir kavramdır. Savcının açtığı kamu davasının mahkemece kabul edilmemesi, davanın iddianamesi ile son soruşturmanın yapılmayacağı demektir. İddianamenin iadesinin prosedürü ve sonuçları şunlardır: Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı noktalar belirtilmek suretiyle; a) 170’inci maddeye aykırı olarak düzenlenen, b) Suçun ispatına doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen, İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir. Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez. Bu, yargılama konusu olacak olan suça mahkemenin savcıdan değişik bir isim vermesidir. Örnek: kasten ağır yaralama yerine kasten adam öldürmeye

Devamını okumak için tıklayın…İddianamenin iadesi mekanizması nasıl işler?

Sebepsiz Zenginleşme – Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, E. 2012/5161 K. 2012/6931 T. 26.11.2012

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki sebepsiz zenginleşme davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. – K A R A R – Davacı vekili, müvekkilinin üyesi olduğu davalı kooperatiften ihraç edildiğini, ihraç kararının kesinleştiğini, davalı tarafından müvekkiline tahsis edilen taşınmazın her üyeye olduğu gibi kırmızı kiremit diye tabir edilen kaba inşaat şeklinde teslim edildiğini, müvekkilinin taşınmazı mevcut oturulabilir hale getirdiğini, ihraç kararının kesinleştiğinden bahisle taşınmazı kullanan eski eşine tahliye ihtarnamesi gönderilmesi nedeniyle taşınmazın davalıya teslim edildiğini, yapılmış olan inşaat masraflarının müvekkiline

Devamını okumak için tıklayın…Sebepsiz Zenginleşme – Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, E. 2012/5161 K. 2012/6931 T. 26.11.2012

İddianame nedir, içeriğinde hangi unsurlar yer alır?

İddianame, bir ceza olayını son soruşturmaya aktaran belgenin adıdır. Kamu davası iddianame ile açılır. İddianame ile işin son soruşturmaya aktarılması özel bir yere sahiptir. İddianamenin ceza yargılamasının önemli bir belgesi olması nedeniyle ceza yargılaması açısından önem taşır. İddianame, içeriği bakımından son soruşturmayı yapacak olan mahkemeye verilen ve bu mahkemenin uyuşmazlığı çözmesini isteyen bir belgedir. Bunun hangi mahkemeye verileceği, yargıcın yetki kurallarına göre belirlenir. Özellikle yerel ve görevsel yetki kurallarına uymak gerekir. Örneğin İstanbul’da işlenmiş olan bir ağır cezalık suçun yargılanması, İstanbul’daki ağır ceza mahkemesinden istenecektir. Savcının iddianame düzenleyerek kamu davasını açması, sanığın suçu işlediğine ilişkin yeterli şüphe nedenlerine ulaşması ile

Devamını okumak için tıklayın…İddianame nedir, içeriğinde hangi unsurlar yer alır?

Ceza davasını kim açar, nasıl açılır?

Savcı yaptığı hazırlık soruşturması sonunda, kovuşturmama kararı vermediğinde, araştırma konusu eylemin suç oluşturduğu konusunda yeterli şüpheye ulaşmış demektir. Bunun sonucu olarak bu uyuşmazlığı çözülmek üzere mahkeme önüne götürmek zorundadır. Savcı davayı açmadan önce bütün koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini iyi biçimde değerlendirmek durumundadır, çünkü hakkında ceza davası açılan kişi sanık adını alacak, onun toplum içindeki durumunda bu nedenle değişik olacak (son soruşturma sonunda beraat etse bile), öte yandan yine boş yere açılmış bir kamu davasında yapılan giderler de boşa gidecek ve bunun yanında toplumdaki adalet duyguları da zedelenecektir. Savcının açtığı dava bir ceza davası olduğundan ve bu davayla toplumda bozulmuş olan düzenin

Devamını okumak için tıklayın…Ceza davasını kim açar, nasıl açılır?

İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2014/889 K. 2019/630 T. 27.06.2019

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/889 Esas KARAR NO : 2019/630 DAVA : Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ: 15/09/2014 KARAR TARİHİ: 27/06/2019 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin davalı şirketçe … sigorta Poliçesi imzaladığını, bu sigorta içeriğince davalı sigorta şirketinin aylık yatırılan meblağ bitimi sürenin dolması akabinde 76.832,20 TL toplu tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğini, taraflar arasında zeyilname düzenlenerek poliçe sonu itibariyle 121.146,00 TL ye çıkarıldığını , davalının 02/05/2001 tarihli yazısı ile müvekkilinin poliçe vadesinin dolduğunu, 3.750,00 TL ödeme yapılacağı bildirildiğini,

Devamını okumak için tıklayın…İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2014/889 K. 2019/630 T. 27.06.2019

Hazırlık soruşturmasının yeniden yapılması mümkün müdür?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. Bu düzenlemedeki temel nokta şudur: Yeni delil ve sulh ceza yargıcının kararı birlikte aranacaktır. Bir olayda yeni delil/delillerin elde edilmesi yeterli değildir. Sulh yargıcı bunları değerlendirmeli ve soruşturmanın yeniden açılmasına karar vermelidir. Bundan sonra aynı fiil için soruşturma yenilenir ve kamu davası açılabilir. Yasa koyucunun bu yaklaşımının anlamı şudur: Bir olaydan ötürü soruşturma yapılmış, dosya kapanmıştır. Daha sonra o olayla ilgili yeni delillere ulaşılmıştır. Bu dosyanın açılabilmesi

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturmasının yeniden yapılması mümkün müdür?

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/22239 K. 2017/5740 T. 22.05.2017

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı … vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davacıya ait olup davalı … şirketi tarafından kaskolanan araca, diğer davalı gerçek kişilerin işleteni ve sürücüsü olduğu aracın çarpmasıyla oluşan kazada, davacı aracının ağır hasar gördüğünü, hasar nedeniyle araçta değer kaybı meydana geldiğini, hasar bedelinin davalı sigortacı tarafından eksik ödendiğini ve tamirin gecikmeli yaptırılması nedeniyle de davacının ticari kazanç kaybına uğradığını belirterek, bakiye hasar

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/22239 K. 2017/5740 T. 22.05.2017

Kovuşturmama kararına nasıl itiraz edilir?

Bu yola gidildiğinde, savcının vermiş olduğu idari nitelikteki kovuşturmama kararı yargısal bir denetimden geçirilmektedir. Bu kararın yerinde olup olmadığı konusunda bir yargı organı karar vermektedir. Savcının kararına karşı böyle bir yolun kabul edilmesi, savcının kamu davasını açmak mecburiyetini denetlemek içindir. Bu sistemde savcı suçun işlendiği konusunda yeterli kuşku elde ettiğinde, davayı açmaya mecbur olduğuna göre, bu alandaki değerlendirmeyi tam ve gerçeğe uygun biçimde yapıp yapmadığının denetimi söz konusu olmaktadır. Bir başka amaç da suçtan zarar görene, bu kararın hukuka uygunluğunu ve haklılığını tartışmak olanağını sağlamaktır. İtiraz bir dilekçe ile yapılır. Dilekçeye deliller ve belgeler de eklenir. Bu başvurunun amacı, savcının

Devamını okumak için tıklayın…Kovuşturmama kararına nasıl itiraz edilir?

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/13697 K. 2016/3155 T. 14.03.2016

MAHKEMESİ : … Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili; davacının sahibi olduğu aracın park halinde iken davalılardan … ‘ün sevk ve idaresindeki aracın çarpmasına maruz kalarak ağır şekilde hasarlandığını, davalı sürücünün aracı girmesi park etmesi yasak olan bölgede park ettiğini ve davacı araca çarptığını, davalıların sürücüsü ve maliki oldukları aracın olayda tam kusurlu olduğunu, davacının aracının ticari otobüs olduğunu, 104 gün yetkili

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/13697 K. 2016/3155 T. 14.03.2016