Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) nedir ?

Ceza yargılaması hukukumuza getirilen yeni bir kurumdur. Temeli şudur: Sanık yargılanır, suçlu bulunur, cezalandırılır. Fakat cezası açıklanmaz, askıya alınır. Hukuki niteliği yönünden cezanın ertelenmesine(tecil) benzer bir hukuk kurumudur. Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Süreyle ilgili olarak dikkat edilecek olan nokta şudur: İki yıllık süre, mahkemenin yaptığı yargılama sonunda sanığa vereceği hapis cezasının süresidir. Bu süre, yargılama konusu suçun yasada öngörülen cezasının 2 yıl hapisle sınırlanmış olması değildir. Başka bir anlatımla, suçun cezasının 2‐5 yıl hapis olduğu bir

Devamını okumak için tıklayın…Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) nedir ?

Danıştay 7. Daire, E. 2001/337 K. 2002/3092 T. 03.10.2002

T.C. D A N I Ş T A Y YEDİNCİ DAİRE Esas No : 2001/337 Karar No : 2002/3092 Davacı : … Madeni İnşaat İşleri Ticaret Anonim Şirketi Vekili : Av. … Davalı : Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Davanın Özeti : Davalı İdarenin 2000/43 sayılı Genelgesinin 2’nci maddesinde parantez içinde yer alan ” sigorta poliçesinin eşya Türkiye’ye geldikten sonra düzenlenmesi gibi” ibaresi ile Sinop Gümrükleri Başmüdürlüğünün 6.12.2000 gün ve 2 sayılı işleminin; idarece, sigorta abonman sözleşmesine dayanan poliçenin, yapılan beyanı belgelendirmediği; nesnel ve ölçülebilir verilere göre düzenlenmediğinden bahisle kabul edilmediği; nakliyat abonman sigortalarının genellikle, yıllık bir zaman dilimi içinde, taşınacak yükün

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 7. Daire, E. 2001/337 K. 2002/3092 T. 03.10.2002

Mahkeme duruşma sonunda hangi kararları verir?

Son karar (hüküm) mahkemenin duruşma sonunda verdiği ve uyuşmazlığı çözen, birinci derece yargılamayı sona erdiren karardır. Yasa buna “hüküm” demektedir. Son kararın çeşitleri şunlardır: Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı. Beraat kararı: a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması. Örnek: meşru savunma. e) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması, Hallerinde verilir. Sanığın suçu işlemediğinin anlaşılması durumunda, yapılan yargılama sonunda, eylemin

Devamını okumak için tıklayın…Mahkeme duruşma sonunda hangi kararları verir?

Açık ya da gizli duruşmada bulunmanın ya da yayımın yasaklanması mümkün müdür?

Açık duruşmada herkes duruşmayı izleyebilir. Gizli duruşmada yargılamanın tarafları hazır bulunur. Başkan, duruşmanın disiplinini bozanları dışarı çıkartır. Bunlar açık duruşmada bulunması engellenebilecek kişilerdir. Başkan gizli duruşmada bazı kişilerin bulunmasına izin verebilir. Fakat bu kişilere duruşmanın gizliliği nedenlerini açıklamamalarını ihtar eder. Başkan mahkemede staj yapanları müzakereye alabildiğine göre, bunların gizli duruşmada hazır bulunmasına da izin verebilir. Yasa, yargıyı etkilememek için, basın yoluyla mütalaa yayımını yasaklamıştır. Görülmekte olan bir dava kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, mütalaa yayınlayanlar, yukarıda belirtilen para cezaları ile cezalandırılacaklardır. Bu konuda tam bir paralellik söz konusudur. Mütalaa, yargıç ve mahkeme işlemlerini konu alamaz. Mütalaa, bir konuda olumlu‐olumsuz düşünce açıklaması

Devamını okumak için tıklayın…Açık ya da gizli duruşmada bulunmanın ya da yayımın yasaklanması mümkün müdür?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2020/191 K. 2021/514 T. 20.04.2021

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi DAVACILAR : 1- … 2- … vekilleri Av. … 1. Taraflar arasındaki “destekten yoksun kalma tazminatı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 17. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.   2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.   3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:   I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacılar vekili 26.08.2015 tarihli dava dilekçesinde; 05.07.2015 tarihinde müvekkillerinin oğlu … ’in sevk ve idaresinde bulunan ve

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2020/191 K. 2021/514 T. 20.04.2021

Duruşmayı kim yönetir?

Duruşmayı asliye ceza mahkemesinde, mahkemenin yargıcı yönetir. Ağır ceza mahkemesinde 3 yargıç görev yapar. Bir başkan iki üye. Duruşmayı başkan yönetir; gerektiğinde üyelerden yardım alır. Duruşmanın akışı şöyledir: Duruşmanın başında sanık ve müdafiinin, tanık ve bilirkişilerin hazır olup olmadığı saptanır. Bunun amacı, duruşmanın başında hazır bulunmayan bir sanık hakkında bir önleme (tutuklama ya da zorla getirme) gerek olup olmadığını, mahkeme tarafından müdafi atamaya yer olup olmadığını, bir tanık ya da bilirkişinin yokluğu nedeniyle duruşmayı geri bırakmaya gerek bulunup bulunmadığını anlamaktır. Tanık ve bilirkişilerin yoklamasından sonra, sanığın kimliği saptanır ve kişisel durumu hakkında bilgi alınır. Sonra başkan iddianamenin kabulü kararını okur

Devamını okumak için tıklayın…Duruşmayı kim yönetir?

Sosyal Sigorta Yardımlarının Rücuen Tazmini – Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2013/2081 K. 2014/1095 T. 24.12.2014

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “sosyal sigorta yardımlarının rücuan tazmini” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 2. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 03.11.2011 gün ve 2011/86 E.-2011/502 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 06.03.2012 gün ve 2012/3309 E.-2012/4013 K. sayılı ilamı ile; ( … Dava; 17.05.2008 tarihli trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya Kurumca yapılan tedavi giderleri ile ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin, kaza tarihinde tescili ve zorunlu mali mesuliyet sigortası bulunmayan motosikletin sürücüsü davalı … ile Güvence Hesabından müştereken ve müteselsilen tahsili istemine ilişkin olup, davanın yasal dayanağını teşkil eden 506 sayılı

Devamını okumak için tıklayın…Sosyal Sigorta Yardımlarının Rücuen Tazmini – Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2013/2081 K. 2014/1095 T. 24.12.2014

Bir ceza davasının soruşturması ne demektir?

Duruşma son soruşturmanın ikinci dönemidir ve tüm ceza yargılaması faaliyetinin temelini ve amacını oluşturur. Her ne kadar bu dönem son soruşturmaya ait ise de, ön soruşturmanın da amacı bu döneme yönelik olduğundan, ceza yargılaması denince akla duruşma gelir. Bir iş duruşmaya geldiğinde ceza yargılaması en üst noktasına ermiş demektir. Duruşmada yapılacak yargılama sonucu, artık sanığın suçluluğu ya da suçsuzluğu konusunda son karar verilecektir. Mahkeme bu kesimde yargı gücünü kullanarak ceza uyuşmazlığını çözecektir. Duruşma kendi içinde iki ayrı devreye ayrılmaktadır. Bunlar duruşmanın yargılama devresi ve son karar devresidir. Duruşmanın temel özellikleri, sözlü, kamuya açık ve doğrudan doğruya ve tarafların da katılmasıyla

Devamını okumak için tıklayın…Bir ceza davasının soruşturması ne demektir?

Sebepsiz Zenginleşme – Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2011/7328 K. 2011/18179 T. 06.12.2011

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, 78 ada 6 parsel numaralı taşınmazı davalı … ‘dan satın alıp bedelini ödediğini ve adına tescil ettigini, ilk malih olan diğer davalı … ‘ın babası hayatta iken taşınmaz üzerinde bulunan binanın tadilatını yaptığını, ancak davalılar aleyhine açılan davada muvazaa olduğundan bahisle tapunun iptaline karar verildiğini, taşınmazda iyi niyetle tadilat yaptığını belirterek taşınmazın bügünkü değeri olan 100.000 TL’nın tahsilini istemiştir. Davalılar davanın reddini

Devamını okumak için tıklayın…Sebepsiz Zenginleşme – Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2011/7328 K. 2011/18179 T. 06.12.2011

Duruşma hazırlığı devresi nedir, bu devrede hangi işlemler yapılır?

Duruşma hazırlığı, isminden de anlaşılacağı üzere, duruşmayı hazırlayan bir bölümdür. Amacı kendisinden sonra gelen duruşma bölümünün en kısa zamanda yapılabilmesini sağlamaktır. Bunun için bu evrede daha önce eksik kalmış hususlar tamamlanacağı gibi, duruşmanın yapılabilmesini sağlayacak işlemlerin de gerçekleştirilmesi gerekir. Duruşma hazırlığında işlemler dosya üzerinden yapılır. Duruşma hazırlığında yargılamanın taraflarının bir araya gelmeleri söz konusu değildir. Uygulamada bu devreye “tensip” adı verilmekte, işlemler bir tutanakla tespit edilmektedir. Bu nedenle de bu tutanağa “tensip tutanağı” adı verilmektedir. Duruşma hazırlığında yapılması gereken işlemler şöyle sıralanabilir: -İddianamenin iadesi kararı verilmediğinde, mahkeme başkanı ya da yargıç, önce iddianamenin kabulüne karar verir. Bunun anlamı şudur: Savcının

Devamını okumak için tıklayın…Duruşma hazırlığı devresi nedir, bu devrede hangi işlemler yapılır?