Danıştay 8. Daire, E. 2018/5751 K. 2021/4193 T. 29.09.2021

T.C. D A N I Ş T A Y SEKİZİNCİ DAİRE Esas No : 2018/5751 Karar No : 2021/4193 DAVACI : … DAVALI : … Bakanlığı VEKİLİ : Av. … DAVANIN KONUSU : 27/08/2003 günlü, 25212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğrenci Andı” başlıklı 12. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 08/10/2013 günlü, 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1. maddesinin iptali istenilmektedir. DAVACININ İDDİALARI : Yeni nesillere Türk Devleti’nin ve milletinin bir ferdi olma onurunu duymaya ve hazzını yaşatmaya yönelik, Anayasamızda ve yasalarımızda

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 8. Daire, E. 2018/5751 K. 2021/4193 T. 29.09.2021

Seri yargılama nedir?

2019 yılında CMK’da düzenlenerek getirilmiş özel bir yargılama yoludur. Terimdeki “seri” sözcüğü, yargılamanın hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amacını belirtmektedir. CMK, seri yargılamaya konu olabilecek olan suçları belirlemiştir. Bunlara ekleme yapılamaz. Soruşturma evresinde bu kapsamda seri yargılamanın uygulanması mecburidir. Takdir yetkisi yoktur. Savcılık olayla ilgili soruşturmayı yapmalı, suçun işlendiği kanısına vardığında, suç faillerini de belirlediğinde, seri yargılamayı harekete geçirmelidir. Bu konuda o noktada tek dikkat edilecek olan husus şudur: Somut olayda kamu davasının ertelenmesine karar verilmemiş olmak gerekir. Şayet erteleme gerçekleşmiş ise, doğal olarak seri yargılama yolu kapanır. Cumhuriyet savcısı tarafından seri muhakeme usulünün uygulanması şüpheliye teklif edilir ve şüphelinin müdafii

Devamını okumak için tıklayın…Seri yargılama nedir?

Danıştay 10. Daire, E. 2021/4991 K. 2021/5361 T. 09.11.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2021/4991   Karar No : 2021/5361   TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … A.Ş.   VEKİLİ : Av. …   KARŞI TARAF (DAVALILAR): 1- … Genel Müdürlüğü / …   VEKİLLERİ : Av. …, Av. …   Av. … 2- … Büyükşehir Belediye Başkanlığı   VEKİLİ : Av. … 3- …Su ve Kanalizasyon İdaresi   Genel Müdürlüğü   VEKİLİ : Av. … 4- … Belediye Başkanlığı / …   VEKİLİ : Av. …   İSTEMİN_KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesinin

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2021/4991 K. 2021/5361 T. 09.11.2021

Kanun yararına bozma (yazılı emir) nedir?

Kanun yararına bozma, önceki yasanın yazılı emir adını verdiği kanun yoludur. Bu yol gerek yargıçların ve gerek mahkemelerin istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşmiş kararlarına karşı bir yasa yoludur. Amacı bu karardaki aykırılıkları ortadan kaldırmaktır. Niteliği bakımından bir olağanüstü yasa yolu sayılmalıdır, çünkü kesin hüküm kuvveti taşıyan kararlara karşı başvurulan bir yoldur. CMK, bu sonucu benimsemiştir. Kanun yararına bozmada genel ilke, verilen bozma kararlarının sanık aleyhine sonuç doğurmamasıdır. Bu yolun amacının, yasaların ülke içinde eşit biçimde uygulanması olduğu belirtilmektedir. Bu bakımdan faydalı bir yol olarak görülebilir. Fakat kesin hükmü ortadan kaldırmak amacı taşıması ve bizde olduğu gibi bazen sanık aleyhine

Devamını okumak için tıklayın…Kanun yararına bozma (yazılı emir) nedir?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/156 K. 2020/868 T. 10.11.2020

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi   1. Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 17. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.   2. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.   3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:   I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili 26.11.2009 harç tarihli dava dilekçesinde; müvekkili şirkete Özel Otomobil Paket Sigorta Poliçesi ile sigortalanan aracın davalı şirketin güvenliğinden sorumlu olduğu mahaldeki ihmali sonucunda 05.05.2009 tarihinde çalındığını,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/156 K. 2020/868 T. 10.11.2020

Yargılamanın yenilenmesi nedir? Ne zaman mümkündür?

Yargılamanın yenilenmesi, yargılama sonunda ortaya çıkan kesin hükümde yanılgıların bulunduğunun sonradan anlaşılması üzerine başvurulan bir kanun yoludur. Yanlışlığın sonradan anlaşılması, yargılama sırasında, elde olmayan delil ve olguların ortaya çıkmasıyla mümkün olacaktır. Yargılamanın yenilenmesi yasa yolu, kesin hükmün ortadan kaldırılması sonucunu doğuran bir çare olarak onunla yakın ilişki içindedir. Kesin hüküm, toplumda hukuki güvenliği kurmak amacını taşımaktadır. Fakat bunun yanında yalnız hukuki güvenliğin sağlanması yeterli olmayıp, adaletin de gerçekleşmiş olması gerekir. İyi bir kesin hüküm, adalet ve hukuki güvenlik kavramlarını dengede tutabilen bir kesin hükümdür. Ortaya yeni çıkan ve delillerle daha önce ulaşıldığı sanılan adaletin temellerinin sarsıldığı durumlarda, bu kesin hükmün

Devamını okumak için tıklayın…Yargılamanın yenilenmesi nedir? Ne zaman mümkündür?

Danıştay 10. Daire, E. 2019/9322 K. 2021/5369 T. 09.11.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE   Esas No : 2019/9322   Karar No : 2021/5369   TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … Sigorta A.Ş. (… Sigorta A.Ş.)   VEKİLİ : Av. …   KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1) … Müdürlüğü / …   VEKİLLERİ : Av. … 2) … Büyükşehir Belediye Başkanlığı … VEKİLLERİ : Av. … Av. … 3) … Belediye Başkanlığı …   VEKİLLERİ : Av. … Av. …   İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :  

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2019/9322 K. 2021/5369 T. 09.11.2021

Ceza yargılamasında temyiz kanun yolu nedir?

Temyiz olağan ve hukuki derece bir kanun yoludur. Temyizin hukuki dereceyi oluşturması, onun en önemli niteliğini teşkil eder. Hukuk sistemimizde istinaf yolu kabul edildikten sonra,temyiz yolunda BAM’ların(istinaf mahkemeleri) vermiş oldukları son kararlar hukuka uygunlukları bakımından değerlendirilir. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay, bu mahkemelerin vermiş olduğu son kararında hukuku tam ve doğru biçimde uygulayıp uygulamadığını denetler. Bu denetleme mahkemenin kararının maddi bölümünün, yani olguların saptanması ve delillerin değerlendirilmesi bölümünün inceleme dışı bırakılması anlamını taşır. Yargıtay, kural olarak mahkemenin önüne getirilmiş olan uyuşmazlık hakkında karar verirken, delilleri değerlendirmede yanılgıya düşüp düşmediğini ya da kararının temelini oluşturan olguları doğru saptayıp saptamadığını araştırmaz. Fakat bu

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında temyiz kanun yolu nedir?

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2019/5259 K. 2021/1204 T. 11.02.2021

:MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat (itirazın iptali) davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili; dava dışı … ‘e ait aracın davacı … şirketine sigortalı olduğunu, 02/02/2013 tarihinde sigortalı aracı ikamet etmekte olduğu davalı site içerisinde park ettiğini ancak geri döndüğünde aracının yerinde olmadığını ve çalınma vakası nedeniyle sigortalıya 112.000,00 TL ödendiğini, davalı kooperatifin yeterli güvenlik önlemlerini almaması sebebiyle bu olayın vuku bulduğunu, Türk Ticaret Kanunu’nun 1472. maddesi gereğince halefiyet yetkisine haiz

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2019/5259 K. 2021/1204 T. 11.02.2021

Ceza yargılamasında istinaf kanun yolu nedir?

İstinaf olağan ve ikinci derece bir kanun yoludur. Olağandır, çünkü kesin hükümden önce başvurulan bir yoludur. İstinaf ikinci derecedir, çünkü karar hem maddi(deliller) hem de hukuki bakımdan incelenir. İstinafla itiraz arasında bu bakımlardan bir yakınlık vardır. Fakat bölge adliye mahkemelerinin son kararlarına karşı bir yoldur. Yargılamanın birinci derecesi, mahkemelerin son kararıyla tamamlandıktan sonra, istinaf yolu açılabilir. Bu son kararlar gerek deliller ve gerek yasal kurallar bakımından denetlenir. Son kararlara karşı başvurulan bir yol oluşu bakımından istinafın temyiz yoluyla da bir yakınlığı vardır. Fakat temyizde yalnız hukuki inceleme yapılırken, istinafta hem maddi hem hukuki inceleme yapılması nedeniyle, daha geniş bir denetim

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında istinaf kanun yolu nedir?