Arttırmanın Yapılışı ve Tutanak Tanzim İhaleye Katılabilecekler

Evvelce ihalenin feshine sebep olan şahsın, peşin para ile ihaleye sokulması yasaya aykırı sayılamaz. (Y.12.H.D.nin 28/02/1985 gün 1984/11232 e – 1853) İhaleye katılacaklar tekliflerini genel olarak sözlü olarak yapmalıdırlar.

Satış memuru, ihale başladığında kendine ulaşan teklifi açıkça okumalı ve bu bedelle tellal vasıtası ile nida ettirilir ve bu tutanağa da yazmalıdır.

Üç defa yüksek sesle okuma: İhale için aranan teklif gerçekleşmişse, daha başka yüksek teklifte bulunan olup olmadığının belirlenmesi bakımından, tellala en son ihalenin yapılacağı hususları yüksek sesle okutturulması ve bu hususun da tutanağa yazılması gerekir.

Birinci ihale;

Birinci ihalede en yüksek teklifin, malın tahmin edilen bedelinin en az %50 sine ile masraflarından daha yüksek olması gerekir ki ihale yapılabilsin. (İİK.129/1 md.)

Geçerli Teklif = (%50) + (masraflar)

Masraflar: Dava dosyasında hüküm altına alınan dava masrafı, karar tebliği için alınan masraf, dava dosyası vekalet ücretleri, satış dosyası kıymet taktiri masrafları, tebligat ve müzekkere masrafları, gazete ilan masrafı, satış memuru ücreti, satış dosyası vekalet ücretleri, tercüman masrafları gibi.

Not : (Y.12.H.D.nin 13/02/2019 tarih 2018/11478 E ve 2019/1968 K sayılı ilamı) Satışı yapılacak birden fazla taşınmaz aynı ilanda yayınlanmış ise yapılmış olan tüm masraflar taşınmaz sayısına bölünerek masraf hesaplanır.

İhaleye internet üzerinden verilen en yüksek teklif bedelini geçmek üzere başlanmalıdır.

Not: İİK.nun 129.maddesinde yazılı usule göre ihalenin icra memuru tarafından ihalenin belirlenenen yer ve gün saatte elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlanması, ihaleye katılanın elektronik ortamda verilen en yüksek teklif verenin altında verdiği teklifinde ihalede dikkate alınarak tutanağa yazılmasını engelleyen bir yasal düzenleme mevcut olmadığı gibi pratikte elektronik ortamda verilen tekliflerle ihaleye fesat karıştırılması niteliğinde eylemlerin ve suiistimallerin engellenmesi açısından da pratik faydası doğmaktadır. Bu nedenle fiziki ihaleye başlandığı andan itibaren ihaleye katılan katılımcılar internet teklifi altında yani ikinci alıcı olmak için teklif vermek istemleri kabul edilmesi ve tutanağa yazılmalıdır.

İstanbul BAM 20.HD. nin 16/05/2019 tarih 2017/1869 E 2019/1070 K)