Anonim Şirkette Halka Arz Edilecek Payların Oranı

Oran isteğe bağlıdır. Anonim şirketin kuruluşunda sermayeyi oluşturan tüm payların yüzde kaçının halka arz edileceği yasada belirtilmemiştir. TTK m. 346 hükmüne göre, esas sözleşmede taahhüt edilmiş olup da, taahhüt sahiplerince, şirketin tescilinden itibaren en geç iki ay içinde halka arz edileceği esas sözleşmede belirtilmiş ve ayrıca garanti edilmiş bulunan nakdi payların karşılıkları satıştan elde edilen gelirden ödenir. Pay senetlerinin halka arz edilmesi sermaye piyasası mevzuatına göre yapılır. Satış süresinin sonunda, payların itibari değerlerinin, varsa çıkarma priminin karşılığı şirkete, giderler düştükten sonra kalan tutar ise, pay senetlerini halka arzeden pay sahiplerine ödenir. Bu madde metninden halka arz edilmesi istenilen söz konusu payların tamamının mı yoksa bir kısmının mı halka arz edileceği açık değildir. Kanımca, sermayeyi oluşturan payların bir kısmı örneğin %40’ı veya %50’si halka arz edilebileceği gibi, tamamı da halka arz edilebilir. Çünkü her iki halde de halka arz edilip de süresinde satılmayan payların bedellerinin tamamının, süresinde halka arz edilemeyen payların bedellerinin ise %25’inin, iki aylık süreyi izleyen üç gün içinde ödeneceği yasada emredici biçimde öngörülmektedir (TTK m. 346/2).

Başta peşin ödeme yapılmamaktadır. Halka arzedilmesi düşünülen nakit karşılığı paylar bir, birkaç veya tüm kurucular tarafından taahhüt ve garanti edilir, ancak bu payların 344. maddeye göre peşin ödenmesi gereken %25 tutarı bankaya yatırılmaz. Çünkü bu payların bedellerinin tamamı, halka satış süresinin sonunda, halktan elde edilecek satış hasılatından ödenecektir. Bu payların halka arz edilecekleri esas sözleşmede öngörülür. Bu, hem söz konusu payların sahiplerinin hem de şirket organlarının taahhüdüdür. Bu taahhüt kuruluşun bir parçasını oluşturur.

Halka arz sermaye piyasası mevzuatına göre yapılır. Bu şekildeki kuruluşta, söz konusu anonim şirket esas sözleşmesi halka açık anonim şirketin esas sözleşmesine uyarlanmış olmalı, yani SPK’nın amaç ve ilkeleri ile SPK düzenlemelerine uygun duruma getirilmiş olmalıdır. Ayrıca halka arz edilecek hisselerin SPK kaydına alınması gerekir, halka satılması ve satış sonrası işlemler SPK’nın Seri:1, No:26 sayılı Tebliğine göre yapılır. 6362 sayılı SPK’nın geçici 1. maddesine göre, bu kanuna göre yürürlüğe konulacak düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı öngörülmektedi21

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir