Anonim Şirkette Genel Kurulun Yetkilerininin Sınırları

 1. Üçüncü Kişilerin Hakları
  Genel kurul, alacağı karar ile, üçüncü kişilerin hakları üzerinde etkili olamaz. Çünkü bu, tek yanlı olarak üçüncü kişilerin kazandığı hakların ihlali sonucunu doğurur ve bu nedenle de hukuken mümkün değildir. Bu itibarla, şirket ile üçüncü kişi arasında geçerli olarak meydana gelmiş bir sözleşme genel kurul tarafından münfesih sayılamaz veya tek yanlı değiştirilemez.
 2. Diğer Organların veya Kişilerin Münhasır Yetkileri
  Anonim ortaklıktaki organların yetkileri, kanunda ayrı ayrı sayılmıştır. Her ne kadar, genel kurul anonim şirketin karar organı olsa bile, yasayla diğer organlara verilen yetkileri kullanamaz. Örneğin, kanunla yönetim kuruluna verilen şirket defterlerinin tutulması, bilançonun, kar-zarar hesaplarının düzenlenmesi ve şirketin dışa karşı temsili yönetim kuruluna aittir (TTK m. 375/1). Bu yetkileri genel kurulun kullanması mümkün değildir. Aynı şekilde, artık şirketin organı olmamakla birlikte, yıl sonu hesapların denetimi denetçiler tarafından yapılmaktadır. Denetçilere bu yetki kanunla verilmiş olduğundan, genel kurul denetçileri seçebilmesine rağmen, şirketi doğrudan doğruya denetleyemez.
 3. Azınlık Hakları ve Bireysel Haklar
  Genel kurulun ihlal edemeyeceği haklardan bir bölümü de kanunda öngörülen azınlık hakları ile pay sahiplerinin bireysel haklarıdır. Aksi halde, genel kurulun aldığı kararların iptali dava edilebilir.
 4. İmtiyazlı Paylar
  Anonim ortaklık ana sözleşmesinde bazı pay sahiplerine (genellikle kuruculara) farklı ve değişik bir takım haklar tanınmışsa, genel kurul bu pay sahiplerinin onayını almadan, bu haklar üzerinde tasarrufta bulunamaz. Diğer bir deyişle, genel kurul imtiyazlı pay sahiplerinin yasada (TTK m. 454/3) öngörülen toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alınmış bir kararı olmaksızın, şirket sözleşmesinde imtiyazlı pay sahiplerine tanınmış olan haklar onların aleyhine olarak değiştiremez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir