Alıcının İhale Bedelini Ödememesi Nedeniyle Önceki En Yüksek Teklifte Bulunana İhale (İİK m. 133)

İhale alıcısı bedeli ödemediği için ona yapılan ihale kararı İİK.nun 133/1 md’ne göre kaldırılıp, satış memuru tarafından kendisinden önce en yüksek teklifte bulunan, adresi belirli teklif sahibine teklif olunur.

Tebliğden itibaren üç gün içinde almaya razı olursa satışa konu taşınmaz ikinci en yüksek teklifi veren kişiye ihale olunur.

İkinci alıcıya muhtıra tebliği, süre ve kabulün bildirilmesi, ödeme:

Alıcıdan önceki, en yüksek teklif sahibine yapılacak teklifin, yazılı ve ihtarlı olması gerekir. Kendisine yapılacak teklifte:

1) Evvelce sürdüğü pey karşılığı, taşınmazı alma hakkı olduğu, 2) Bu hakkını üç gün içinde kullanması,

3) Razı olursa kabulünü bu müddet içinde satış memurluğuna bildirmesi ve bedeli yatırması gerektiği belirtilir.

Muhtıranın en kısa sürede tebliği, hızlı tebliğ yoluna başvurulabileceği ve tebligatın usulüne uygun yapılması gerekir.

16.1.İİK nun 133/1.son cümleye göre:

Birinci veya ikinci ihale gününde malı alıp, ihale bedelini ödemeyen alıcının eylemi karşısında, satış memuru;

– Ona yapılan ihale kararını kaldırır.

– Adresi belli ise malı ondan evvel en yüksek teklifte bulunana teklif eder; o teklif sahibi de üç gün içinde malı almaya yanaşmazsa veya böyle bir işlem yapılmazsa,

– Mal hemen artırmaya çıkarılır. İlgililere tebligat yapılmadan satıştan en az 7 gün önce yapılacak bir ilanla yetinilir.

Hızlandırılmış ihale yapılması, ilgililerden birinin isteğine bağlı değildir. Ancak gerekli giderler, önceden depo edilmemişse, satış memurunun kendiliğinden yapacağı iş kalmaz, ancak satış isteyenden masrafları karşılaması istenebilir.

(Y.12 HD 13/03/2006 T.E 2521 K.5089 verilen süre içerisinde ihale bedelinin yatırılmaması halinde aynı ihalede ikinci kez İİK 133 maddesine göre işlem yapılamaz. Y12 HD 10/01/1989 T E 1987/14181 K440 (Talih Uyar şerh C.6 s.1002-10029) İİK İstisnai bir hüküm olup sadece bir kez uygulanabilir.