Açık Artırmada Satış Bedelinin Ödenmesi

ÖDEME USULÜ

Satış bedeli peşin ödenir ancak, satış memuru alıcıya gayrimenkullerde 10 gün, menkullerde 7 günü geçmemek üzere bir süre verebilir.

Satış memuru gayrimenkullerde satış bedelinin ödenmesi için alıcıya on günden az süre vermiş ise bu süreyi (toplam 10 günü geçmemek üzere) uzatabilir. Y.12.HD. 20/02/2006 tarih 26438-3047) Baki Kuru el kitabı sayfa 677)

Satış bedeli yerine çek, teminat mektubu, tahvil veya senet ile alınması, Yargıtay yerleşmiş görüşü gereği ödeme olarak kabul edilmemektedir. (Y.12.H.D nin 16/01/1986 gün 1985/6624-1996/303)

Alıcının Hissedar Olması Halinde İhale Bedelinin Hesaplanması:

Alıcı paydaş, dağıtım tablosuna göre kendisine verilecek olan tutarı yatırmama hakkına sahiptir.

Kendi bürüt payı değil, eline geçecek olan net tutar, gereksiz yere al-ver olmaması bakımından bu şekilde işlem konusu olabilir. Buna göre; kendisine düşen harç ve vergileri ödemek zorundadır. Alıcı hissedarın hissesi üzerinde haciz vs borçları ve masrafları var ise bu tutarlar da dikkate alınarak ihale bedelinin tamamı alınır. Taşınmaz şerhsiz olarak tescile arz olunur.

Müddetin sonu ihale tarihine eklenmesi ile bulunur. İlk gün hesaba katılmaz (İİK.nun 19/1 md.), aradaki tatillerde süreye dahildir. Bu süre hak düşürücü niteliktedir. (Y.12.H.D nin 13/02/1986 gün 1985/8153-1986/1637)

Son gün ‘’tatile’’ denk geliyor ise müddet tatili takip eden günde biter. (İİK.nun 19/III md)