Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi

Bir marka tescil başvurusu, başvuru sahibi veya varsa vekilinin talebi üzerine, Kurum tarafından tescil edilene kadar, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak iki veya daha fazla sayıda başvuruya bölünebilir. Ancak (SMK m. 11/4 ve SMKY m. 17/1) tescilli markalar ayrılamaz. İlgili Yönetmelik, bölünmeyi düzenler (SMK m. 11/5). Söz konusu SMKY’nin 17/2. maddesine göre, bir marka başvurusu için aşağıdaki belgeler ve bilgiler gereklidir: 1) Talep formu 2) Ödeme belgesi Başvuru sahibi veya varsa vekilinin talebi üzerine, kurum tarafından yürütülen bölünme işlemi sonucunda, ilk başvurunun kapsamındaki mal veya hizmetler bölünmüş başvurular arasında dağıtılabilir. Bölünmüş başvuruların her birine ayrı bir başvuru numarası

Devamını okumak için tıklayın…Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi

Apartmanda evcil hayvan beslenebilir mi? Hukuk ne diyor?

Günümüzde, kat mülkiyetine tabi birçok yerde yönetim planlarında hayvan beslenmesini kısıtlayıcı veya yasaklayıcı düzenlemeler mevcuttur. Aslında, yönetim planlarında evcil hayvanlarla ilgili yasaklayıcı düzenlemelerin tarihsel sebebi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahiplerinin kırsal bölgelerden hayvanlarını şehre taşımalarını engellemektir. Bu nedenle, inek, koyun, keçi, tavuk ve horoz gibi hayvanların beslenmesini yasaklayan bağımsız bölümler içeren eski yönetim planlarının çoğu kopyadır. Birkaç başlık altında, apartmanın evcil hayvanlarını besleyip beslemeyeceğini incelemek faydalıdır. Evcil hayvan tahliyesi istemli davalarda yönetim planının önemi, içeriğinde evcil hayvan beslenmesine ilişkin bir düzenleme bulunup bulunmamasına ve var ise şarta bağlı olup olmamasına bağlıdır. Yönetim Planında Evcil Hayvan Beslenmesini Yasaklayıcı ve Kısıtlayıcı Bir

Devamını okumak için tıklayın…Apartmanda evcil hayvan beslenebilir mi? Hukuk ne diyor?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1250 K. 2017/312 T. 06.06.2017

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 10. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Günü : 16.04.2015 Sayısı : 76 – 177 Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık … ‘ın, 5237 sayılı TCK’nun 188/3, 52/2, 53, 58, 54 ve 63. maddeleri gereğince 10 yıl hapis ve 100 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, müsadereye ve mahsuba ilişkin Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 16.04.2015 gün ve 76-177 sayılı hükmün, sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 08.10.2015 gün ve 3798-32464 sayı ile; ” … Sanığın bulunduğu araçta

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1250 K. 2017/312 T. 06.06.2017

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/12759 K. 2015/880 T. 21.01.2015

Mahkemesi :Sulh Ceza Mahkemesi Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Hüküm : Beraat Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli … tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Olay günü, saat 02:32’de yapılan kontrolde sanığın 123 promil alkollü olduğunun tespit edildiğine dair emniyet görevlilerince tutanak tutulmuş ise de, saat 03:17’de alınan alkol raporuna göre ise sanığın 40,6 promil alkollü olduğunun belirlenmesi karşısında, tutanak mümzileri dinlense de, promilin derecesi şüpheli kalacağından, tebliğnamedeki bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, mahalli

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/12759 K. 2015/880 T. 21.01.2015

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/11637 K. 2016/1208 T. 08.02.2016

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVALILAR : 1- … 2- … Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı … vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın davacı aracına tam kusurlu çarparak hasara yol açtığını, hasar bedelinin davalının trafik sigortacısından alındığını, davacı aracının ticari araç olduğunu ve tamir süresince 13 gün boyunca çalışamadığını, davacının aracıyla bir şirketin taşıma işini yaptığını, onarım süresince aracının yerine başka bir araç ile 3. kişiye taşıma işini yaptırıp 4.997,20

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/11637 K. 2016/1208 T. 08.02.2016

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, E. 2020/5469 K. 2020/9598 T. 07.10.2020

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık HÜKÜM : Beraat Sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan beraatına ilişkin hüküm, O yer Cumhuriyet savcısı ve katılanlar vekilleri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14/03/2013 tarih ve 2012/473 esas, 2013/84 karar sayılı ilamı ile verdiği beraat hükmünün, Dairemizin 07/02/2018 tarih ve 2017/2573 esas, 2018/710 karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verildiği, mahkeme tarafından direnme kararı verilerek aynı hükmün tekrar kurulduğu; ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 21/05/2020 tarih ve 2019/15-105 esas, 2020/220 sayılı kararı ile belirtildiği üzere, bozma gereği yerine getirilmeye çalışılarak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 15. Ceza Dairesi, E. 2020/5469 K. 2020/9598 T. 07.10.2020

Danıştay 5. Daire, E. 2021/4973 K. 2021/4279 T. 06.12.2021

T.C. D A N I Ş T A Y BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2021/4973 Karar No : 2021/4279 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı / … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davalı idare bünyesinde görev yapmakta iken Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listede isminin yer alması nedeniyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, kamu görevine iade edilmesi talebiyle Olağanüstü Hal İşlemleri

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 5. Daire, E. 2021/4973 K. 2021/4279 T. 06.12.2021

Marka Hakkının Sahibi Kimdir? Marka Hakkının Birden Çok Sahibi Olabilir Mi?

Marka hukukunda, markanın tek sahibi olması gerekir. “Tek sahip ilkesi” veya “marka sahibinin tekliği”, birden fazla kişinin bir markayı tescil etmesine izin vermez. Ret nedenlerine ilişkin SMK maddeleri 5/1/ç ve 6/1, bu ilkeye dayanmaktadır. Bazı durumlarda, SMK m. 5/1/ç ve m. 6/1 hükümleri ve tek sahip ilkesi uygulanmamakta ve mükerrer markalar birlikte var olmaktadır. Mükerrer markalar, farklı kişiler adına tescil edilen ve uzun süredir varlığını sürdüren markaları ifade eder. SMK m. 5/3’te düzenlenen muvafakat kavramı, marka sahibinin tekliği istisnalarından ilkidir. SMK m. 25/6 hükmünde düzenlenen sessiz kalma yoluyla hak kaybı, başka bir istisnadır. Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını

Devamını okumak için tıklayın…Marka Hakkının Sahibi Kimdir? Marka Hakkının Birden Çok Sahibi Olabilir Mi?

Yargıtay 20. Ceza Dairesi, E. 2017/4155 K. 2017/6865 T. 06.12.2017

Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti Hüküm : Değişen suç vasfına göre kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A- Sanıklar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik yapılan temyiz incelemesinde: Kullanmak için uyuşturucu/uyarıcı madde bulundurma ya da kullanma dışında bir amaçla uyuşturucu/uyarıcı madde (temin veya ticareti yapma) bulundurma suçlarının oluşumunda, madde miktarının kural olarak bir önemi yoktur. 0,1 gr uyuşturucu/uyarıcı madde, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturabileceği gibi ticari amaçla bulundurma suçunu da oluşturabilir. Kısaca madde miktarı bulundurma amacının belirlenmesinde yardımcı olabilir ancak tek bir ölçüt olamaz. Uyuşturucu/uyarıcı maddenin

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 20. Ceza Dairesi, E. 2017/4155 K. 2017/6865 T. 06.12.2017

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/14792 K. 2017/5697 T. 18.05.2017

Davacı … ( … Tur) Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti ile davalı … aralarındaki dava hakkında … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 14/10/2015 gün ve 2014/648 E.-2015/414 K. sayılı hükmün Dairemizin 02/05/2016 gün ve 2016/818 E.- 2016/5276 K. sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davalının sevk ve idaresindeki aracıyla, şeride tecavüz kusurunu işleyerek davacı şirkete ait araca çarptığını, kazada davacı aracında 21.930,85 TL’lik hasar oluştuğunu, kazaya bağlı olarak daha sonra da 562,50 TL’lik tamir bedelinin davacı tarafından ödendiğini,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/14792 K. 2017/5697 T. 18.05.2017