Anonim Şirket Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Genel kurul toplantısına toplantıya katılanların imzaladığı listeye Hazır Bulunanlar Listesi denilir. Hazır Bulunanlar Listesi yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Pay senetleri borsada işlem görmeyen halka açık anonim şirketler ile kapalı anonim şirketlerde ilgili liste, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına ve hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından ise giriş kartı alanlara göre yönetim kurulunca hazırlanır ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır (BTY Md.16/1).

Anonim Şirket Genel Kurullarında Gündem Değiştirilebilir mi?

Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır (6102 TTK Md.413). Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir (6102 TTK Md.416/2). Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz: a) Pay sahiplerinin tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu

Devamını okumak için tıklayın…Anonim Şirket Genel Kurullarında Gündem Değiştirilebilir mi?

Anonim Şirketlerde Çağrısız Genel Kurul Yapılması Mümkün müdür?

Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler (6102 TTK Md.416/1).

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantısı Nerede Yapılmalıdır?

Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır (6102 TTK Md.409/3). Genel kurul toplantıları, esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır. Şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağı esas sözleşmede özel olarak belirtilmemişse, bunu belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara aittir. Toplantının, şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesi için bunun esas sözleşmede açıkça düzenlenmesi gerekir.Çağrı ilanında; toplantı yerinin doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilmesi gerekir (BTY Md.8)

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketle Rekabet Yaratacak İşlemlerde Bulunabilir mi?

Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez (6102 TTK Md.396/1). Rekabet Yasağına Uymamanın Yaptırımı Ne Olur? Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir (6102 TTK Md.396/1). Rekabet Yasağına Uymayanlara Uygulanacak Yaptırımlar İçin Bir Süre Kısıtlaması Var mıdır? Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını

Devamını okumak için tıklayın…Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketle Rekabet Yaratacak İşlemlerde Bulunabilir mi?

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Nakit Borçlanması Yasak mıdır?

Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir (6102 TTK Md.395/2). 393 üncü madde de sayılan yönetim kurulu yakınları; Yönetim kurulu üyesinin alt ve üst soyundan biri ya da eşi yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından biridir. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Nakit Borçlanma Yasağına Aykırılığın Yaptırımı Var

Devamını okumak için tıklayın…Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Nakit Borçlanması Yasak mıdır?

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Kendisi veya Yakınının Menfaati İle Şirket Menfaatinin Çatıştığı Konularda Müzakerelere Katılma Hakkı Var mıdır?

Yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hâllerde, kararı yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyuşmazlığı yönetim kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır (6102 TTK Md.393/1). Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Kendisi veya Yakınını İlgilendiren Hiçbir Konuda Müzakereye Katılmaz

Devamını okumak için tıklayın…Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Kendisi veya Yakınının Menfaati İle Şirket Menfaatinin Çatıştığı Konularda Müzakerelere Katılma Hakkı Var mıdır?

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin Tüm İş ve İşlemleri Hakkında Bilgi ve İnceleme Hakkı Var mıdır?

Her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin yönetim kuruluna getirtilmesi, kurulca veya üyeler tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alınması reddedilemez (6102 TTK Md.392/1).

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Hangi Kararları Batıldır?

Yönetim kurulunun özellikle; a) Eşit işlem ilkesine aykırı olan, b) Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen, c) Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren, d) Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin, kararlar batıldır (6102 TTK Md.391). Batıl Yönetim Kurulu Kararları İçin Ne Yapılabilir? Kararlar için iptal davası açılmaz burada sadece kararların geçersiz olduğuna dair tespit davası açılabilir. Kararların butlanının tespiti davası, bir süreye tabi değildir.

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Fiili Toplantı Yapmadan Karar Alabilir mi?

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir (6102 TTK Md.390/4). Yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için yazılı ve imzalanmış olması mecburidir (6102 TTK Md.390/5).