Sosyal Sigorta Yardımlarının Rücuen Tazmini – Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2013/2081 K. 2014/1095 T. 24.12.2014

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “sosyal sigorta yardımlarının rücuan tazmini” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 2. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 03.11.2011 gün ve 2011/86 E.-2011/502 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 06.03.2012 gün ve 2012/3309 E.-2012/4013 K. sayılı ilamı ile; ( … Dava; 17.05.2008 tarihli trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya Kurumca yapılan tedavi giderleri ile ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin, kaza tarihinde tescili ve zorunlu mali mesuliyet sigortası bulunmayan motosikletin sürücüsü davalı … ile Güvence Hesabından müştereken ve müteselsilen tahsili istemine ilişkin olup, davanın yasal dayanağını teşkil eden 506 sayılı

Devamını okumak için tıklayın…Sosyal Sigorta Yardımlarının Rücuen Tazmini – Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2013/2081 K. 2014/1095 T. 24.12.2014

Bir ceza davasının soruşturması ne demektir?

Duruşma son soruşturmanın ikinci dönemidir ve tüm ceza yargılaması faaliyetinin temelini ve amacını oluşturur. Her ne kadar bu dönem son soruşturmaya ait ise de, ön soruşturmanın da amacı bu döneme yönelik olduğundan, ceza yargılaması denince akla duruşma gelir. Bir iş duruşmaya geldiğinde ceza yargılaması en üst noktasına ermiş demektir. Duruşmada yapılacak yargılama sonucu, artık sanığın suçluluğu ya da suçsuzluğu konusunda son karar verilecektir. Mahkeme bu kesimde yargı gücünü kullanarak ceza uyuşmazlığını çözecektir. Duruşma kendi içinde iki ayrı devreye ayrılmaktadır. Bunlar duruşmanın yargılama devresi ve son karar devresidir. Duruşmanın temel özellikleri, sözlü, kamuya açık ve doğrudan doğruya ve tarafların da katılmasıyla

Devamını okumak için tıklayın…Bir ceza davasının soruşturması ne demektir?

Sebepsiz Zenginleşme – Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2011/7328 K. 2011/18179 T. 06.12.2011

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, 78 ada 6 parsel numaralı taşınmazı davalı … ‘dan satın alıp bedelini ödediğini ve adına tescil ettigini, ilk malih olan diğer davalı … ‘ın babası hayatta iken taşınmaz üzerinde bulunan binanın tadilatını yaptığını, ancak davalılar aleyhine açılan davada muvazaa olduğundan bahisle tapunun iptaline karar verildiğini, taşınmazda iyi niyetle tadilat yaptığını belirterek taşınmazın bügünkü değeri olan 100.000 TL’nın tahsilini istemiştir. Davalılar davanın reddini

Devamını okumak için tıklayın…Sebepsiz Zenginleşme – Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2011/7328 K. 2011/18179 T. 06.12.2011