Ceza yargılamasında temyiz kanun yolu nedir?

Temyiz olağan ve hukuki derece bir kanun yoludur. Temyizin hukuki dereceyi oluşturması, onun en önemli niteliğini teşkil eder. Hukuk sistemimizde istinaf yolu kabul edildikten sonra,temyiz yolunda BAM’ların(istinaf mahkemeleri) vermiş oldukları son kararlar hukuka uygunlukları bakımından değerlendirilir. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay, bu mahkemelerin vermiş olduğu son kararında hukuku tam ve doğru biçimde uygulayıp uygulamadığını denetler. Bu denetleme mahkemenin kararının maddi bölümünün, yani olguların saptanması ve delillerin değerlendirilmesi bölümünün inceleme dışı bırakılması anlamını taşır. Yargıtay, kural olarak mahkemenin önüne getirilmiş olan uyuşmazlık hakkında karar verirken, delilleri değerlendirmede yanılgıya düşüp düşmediğini ya da kararının temelini oluşturan olguları doğru saptayıp saptamadığını araştırmaz. Fakat bu

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında temyiz kanun yolu nedir?

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2019/5259 K. 2021/1204 T. 11.02.2021

:MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat (itirazın iptali) davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili; dava dışı … ‘e ait aracın davacı … şirketine sigortalı olduğunu, 02/02/2013 tarihinde sigortalı aracı ikamet etmekte olduğu davalı site içerisinde park ettiğini ancak geri döndüğünde aracının yerinde olmadığını ve çalınma vakası nedeniyle sigortalıya 112.000,00 TL ödendiğini, davalı kooperatifin yeterli güvenlik önlemlerini almaması sebebiyle bu olayın vuku bulduğunu, Türk Ticaret Kanunu’nun 1472. maddesi gereğince halefiyet yetkisine haiz

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2019/5259 K. 2021/1204 T. 11.02.2021

Ceza yargılamasında istinaf kanun yolu nedir?

İstinaf olağan ve ikinci derece bir kanun yoludur. Olağandır, çünkü kesin hükümden önce başvurulan bir yoludur. İstinaf ikinci derecedir, çünkü karar hem maddi(deliller) hem de hukuki bakımdan incelenir. İstinafla itiraz arasında bu bakımlardan bir yakınlık vardır. Fakat bölge adliye mahkemelerinin son kararlarına karşı bir yoldur. Yargılamanın birinci derecesi, mahkemelerin son kararıyla tamamlandıktan sonra, istinaf yolu açılabilir. Bu son kararlar gerek deliller ve gerek yasal kurallar bakımından denetlenir. Son kararlara karşı başvurulan bir yol oluşu bakımından istinafın temyiz yoluyla da bir yakınlığı vardır. Fakat temyizde yalnız hukuki inceleme yapılırken, istinafta hem maddi hem hukuki inceleme yapılması nedeniyle, daha geniş bir denetim

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında istinaf kanun yolu nedir?

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2018/752 K. 2018/12612 T. 24.12.2018

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi   Taraflar arasındaki, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacılar vekili, davalı … Ş. vekili, davalılar … ve … vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:   –   K A R A R   –   Davacılar vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu traktörün, davacı … ‘in idaresindeki motorsiklete çarpmasıyla oluşan kazada, davacı … ve aracında yolcu olan Ali’nin yaralandığını, kazada yaralanan davacıların işgöremez hale geldiğini, pekçok tedavi gideri yapmak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2018/752 K. 2018/12612 T. 24.12.2018

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) nedir ?

Ceza yargılaması hukukumuza getirilen yeni bir kurumdur. Temeli şudur: Sanık yargılanır, suçlu bulunur, cezalandırılır. Fakat cezası açıklanmaz, askıya alınır. Hukuki niteliği yönünden cezanın ertelenmesine(tecil) benzer bir hukuk kurumudur. Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Süreyle ilgili olarak dikkat edilecek olan nokta şudur: İki yıllık süre, mahkemenin yaptığı yargılama sonunda sanığa vereceği hapis cezasının süresidir. Bu süre, yargılama konusu suçun yasada öngörülen cezasının 2 yıl hapisle sınırlanmış olması değildir. Başka bir anlatımla, suçun cezasının 2‐5 yıl hapis olduğu bir

Devamını okumak için tıklayın…Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) nedir ?

Danıştay 7. Daire, E. 2001/337 K. 2002/3092 T. 03.10.2002

T.C. D A N I Ş T A Y YEDİNCİ DAİRE Esas No : 2001/337 Karar No : 2002/3092 Davacı : … Madeni İnşaat İşleri Ticaret Anonim Şirketi Vekili : Av. … Davalı : Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Davanın Özeti : Davalı İdarenin 2000/43 sayılı Genelgesinin 2’nci maddesinde parantez içinde yer alan ” sigorta poliçesinin eşya Türkiye’ye geldikten sonra düzenlenmesi gibi” ibaresi ile Sinop Gümrükleri Başmüdürlüğünün 6.12.2000 gün ve 2 sayılı işleminin; idarece, sigorta abonman sözleşmesine dayanan poliçenin, yapılan beyanı belgelendirmediği; nesnel ve ölçülebilir verilere göre düzenlenmediğinden bahisle kabul edilmediği; nakliyat abonman sigortalarının genellikle, yıllık bir zaman dilimi içinde, taşınacak yükün

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 7. Daire, E. 2001/337 K. 2002/3092 T. 03.10.2002

Mahkeme duruşma sonunda hangi kararları verir?

Son karar (hüküm) mahkemenin duruşma sonunda verdiği ve uyuşmazlığı çözen, birinci derece yargılamayı sona erdiren karardır. Yasa buna “hüküm” demektedir. Son kararın çeşitleri şunlardır: Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı. Beraat kararı: a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması. Örnek: meşru savunma. e) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması, Hallerinde verilir. Sanığın suçu işlemediğinin anlaşılması durumunda, yapılan yargılama sonunda, eylemin

Devamını okumak için tıklayın…Mahkeme duruşma sonunda hangi kararları verir?

Açık ya da gizli duruşmada bulunmanın ya da yayımın yasaklanması mümkün müdür?

Açık duruşmada herkes duruşmayı izleyebilir. Gizli duruşmada yargılamanın tarafları hazır bulunur. Başkan, duruşmanın disiplinini bozanları dışarı çıkartır. Bunlar açık duruşmada bulunması engellenebilecek kişilerdir. Başkan gizli duruşmada bazı kişilerin bulunmasına izin verebilir. Fakat bu kişilere duruşmanın gizliliği nedenlerini açıklamamalarını ihtar eder. Başkan mahkemede staj yapanları müzakereye alabildiğine göre, bunların gizli duruşmada hazır bulunmasına da izin verebilir. Yasa, yargıyı etkilememek için, basın yoluyla mütalaa yayımını yasaklamıştır. Görülmekte olan bir dava kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, mütalaa yayınlayanlar, yukarıda belirtilen para cezaları ile cezalandırılacaklardır. Bu konuda tam bir paralellik söz konusudur. Mütalaa, yargıç ve mahkeme işlemlerini konu alamaz. Mütalaa, bir konuda olumlu‐olumsuz düşünce açıklaması

Devamını okumak için tıklayın…Açık ya da gizli duruşmada bulunmanın ya da yayımın yasaklanması mümkün müdür?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2020/191 K. 2021/514 T. 20.04.2021

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi DAVACILAR : 1- … 2- … vekilleri Av. … 1. Taraflar arasındaki “destekten yoksun kalma tazminatı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 17. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.   2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.   3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:   I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacılar vekili 26.08.2015 tarihli dava dilekçesinde; 05.07.2015 tarihinde müvekkillerinin oğlu … ’in sevk ve idaresinde bulunan ve

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2020/191 K. 2021/514 T. 20.04.2021

Duruşmayı kim yönetir?

Duruşmayı asliye ceza mahkemesinde, mahkemenin yargıcı yönetir. Ağır ceza mahkemesinde 3 yargıç görev yapar. Bir başkan iki üye. Duruşmayı başkan yönetir; gerektiğinde üyelerden yardım alır. Duruşmanın akışı şöyledir: Duruşmanın başında sanık ve müdafiinin, tanık ve bilirkişilerin hazır olup olmadığı saptanır. Bunun amacı, duruşmanın başında hazır bulunmayan bir sanık hakkında bir önleme (tutuklama ya da zorla getirme) gerek olup olmadığını, mahkeme tarafından müdafi atamaya yer olup olmadığını, bir tanık ya da bilirkişinin yokluğu nedeniyle duruşmayı geri bırakmaya gerek bulunup bulunmadığını anlamaktır. Tanık ve bilirkişilerin yoklamasından sonra, sanığın kimliği saptanır ve kişisel durumu hakkında bilgi alınır. Sonra başkan iddianamenin kabulü kararını okur

Devamını okumak için tıklayın…Duruşmayı kim yönetir?