Katılma (müdahale) yoluyla dava nedir?

Yasada yer alan özel yargılama yollarından biridir. Müdahale yoluyla dava, suçtan zarar görenin (SZG), savcının açtığı kamu davasına katılarak onunla birlikte iddia görevini yaptığı bir yargılama türüdür. Bu varsayımda bir kamu davası ile bir kişinin açtığı ceza davası birlikte yürümektedir. SZG, savcının yanında iddia görevinin yerine getirilmesinde savcıya destek olmaktadır. Fakat belirtmek gerekir ki, bu yargılama türünde müdahil adını alan SZG yargılama sırasında kendi çıkarını korumak amacını taşımaktadır. Müdahalenin kişilere, suçtan zarar görenlere, bu suçu işleyenlerin yargılamasına katılmak yetkisi verilerek, onların bizzat haklarını elde etmeye teşebbüs etmelerini önlemek amacı olduğu ileri sürülmektedir. Müdahale davasını açabilmek için suçtan zarar görmek, sağ

Devamını okumak için tıklayın…Katılma (müdahale) yoluyla dava nedir?

Danıştay 10. Daire, E. 2016/13184 K. 2021/68 T. 18.01.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/13184 Karar No : 2021/68 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : … KARŞI TARAF (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E: …, K: … sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Türk vatandaşı ile evli olan Kırgızistan uyruklu davacının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına alınması için yaptığı başvurunun reddine dair 21/11/2014 tarihli işlemin iptali istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/13184 K. 2021/68 T. 18.01.2021

Basit yargılama nedir?

Basit yargılama, 2019 yılında ceza yargılaması sistemimize ekleniştir. Yeni bir yargılama yöntemidir. Bu yolu uygulama yetkisi asliye ceza mahkemesine aittir. İlk söz şu olmak gerekir. Bu yol ağır ceza mahkemesinde uygulanmaz. Basit yargılamanın uygulanabilmesi için, savcı kamu davasını açmalı, mahkeme iddianamenin kabulüne karar vermelidir. Bu yol, adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda uygulanabilir. Kamu davasının konusu adli para cezası olduğunda, yasada sınır yoktur. Dava ile istenen ceza adli para cezası olduğunda, basit yargılama uygulanabilir. Hapis cezası açısından, üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda bu

Devamını okumak için tıklayın…Basit yargılama nedir?

Danıştay 8. Daire, E. 2018/5751 K. 2021/4193 T. 29.09.2021

T.C. D A N I Ş T A Y SEKİZİNCİ DAİRE Esas No : 2018/5751 Karar No : 2021/4193 DAVACI : … DAVALI : … Bakanlığı VEKİLİ : Av. … DAVANIN KONUSU : 27/08/2003 günlü, 25212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğrenci Andı” başlıklı 12. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 08/10/2013 günlü, 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1. maddesinin iptali istenilmektedir. DAVACININ İDDİALARI : Yeni nesillere Türk Devleti’nin ve milletinin bir ferdi olma onurunu duymaya ve hazzını yaşatmaya yönelik, Anayasamızda ve yasalarımızda

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 8. Daire, E. 2018/5751 K. 2021/4193 T. 29.09.2021

Seri yargılama nedir?

2019 yılında CMK’da düzenlenerek getirilmiş özel bir yargılama yoludur. Terimdeki “seri” sözcüğü, yargılamanın hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amacını belirtmektedir. CMK, seri yargılamaya konu olabilecek olan suçları belirlemiştir. Bunlara ekleme yapılamaz. Soruşturma evresinde bu kapsamda seri yargılamanın uygulanması mecburidir. Takdir yetkisi yoktur. Savcılık olayla ilgili soruşturmayı yapmalı, suçun işlendiği kanısına vardığında, suç faillerini de belirlediğinde, seri yargılamayı harekete geçirmelidir. Bu konuda o noktada tek dikkat edilecek olan husus şudur: Somut olayda kamu davasının ertelenmesine karar verilmemiş olmak gerekir. Şayet erteleme gerçekleşmiş ise, doğal olarak seri yargılama yolu kapanır. Cumhuriyet savcısı tarafından seri muhakeme usulünün uygulanması şüpheliye teklif edilir ve şüphelinin müdafii

Devamını okumak için tıklayın…Seri yargılama nedir?

Danıştay 10. Daire, E. 2021/4991 K. 2021/5361 T. 09.11.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2021/4991   Karar No : 2021/5361   TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … A.Ş.   VEKİLİ : Av. …   KARŞI TARAF (DAVALILAR): 1- … Genel Müdürlüğü / …   VEKİLLERİ : Av. …, Av. …   Av. … 2- … Büyükşehir Belediye Başkanlığı   VEKİLİ : Av. … 3- …Su ve Kanalizasyon İdaresi   Genel Müdürlüğü   VEKİLİ : Av. … 4- … Belediye Başkanlığı / …   VEKİLİ : Av. …   İSTEMİN_KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesinin

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2021/4991 K. 2021/5361 T. 09.11.2021

Kanun yararına bozma (yazılı emir) nedir?

Kanun yararına bozma, önceki yasanın yazılı emir adını verdiği kanun yoludur. Bu yol gerek yargıçların ve gerek mahkemelerin istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşmiş kararlarına karşı bir yasa yoludur. Amacı bu karardaki aykırılıkları ortadan kaldırmaktır. Niteliği bakımından bir olağanüstü yasa yolu sayılmalıdır, çünkü kesin hüküm kuvveti taşıyan kararlara karşı başvurulan bir yoldur. CMK, bu sonucu benimsemiştir. Kanun yararına bozmada genel ilke, verilen bozma kararlarının sanık aleyhine sonuç doğurmamasıdır. Bu yolun amacının, yasaların ülke içinde eşit biçimde uygulanması olduğu belirtilmektedir. Bu bakımdan faydalı bir yol olarak görülebilir. Fakat kesin hükmü ortadan kaldırmak amacı taşıması ve bizde olduğu gibi bazen sanık aleyhine

Devamını okumak için tıklayın…Kanun yararına bozma (yazılı emir) nedir?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/156 K. 2020/868 T. 10.11.2020

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi   1. Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 17. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.   2. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.   3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:   I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili 26.11.2009 harç tarihli dava dilekçesinde; müvekkili şirkete Özel Otomobil Paket Sigorta Poliçesi ile sigortalanan aracın davalı şirketin güvenliğinden sorumlu olduğu mahaldeki ihmali sonucunda 05.05.2009 tarihinde çalındığını,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/156 K. 2020/868 T. 10.11.2020

Yargılamanın yenilenmesi nedir? Ne zaman mümkündür?

Yargılamanın yenilenmesi, yargılama sonunda ortaya çıkan kesin hükümde yanılgıların bulunduğunun sonradan anlaşılması üzerine başvurulan bir kanun yoludur. Yanlışlığın sonradan anlaşılması, yargılama sırasında, elde olmayan delil ve olguların ortaya çıkmasıyla mümkün olacaktır. Yargılamanın yenilenmesi yasa yolu, kesin hükmün ortadan kaldırılması sonucunu doğuran bir çare olarak onunla yakın ilişki içindedir. Kesin hüküm, toplumda hukuki güvenliği kurmak amacını taşımaktadır. Fakat bunun yanında yalnız hukuki güvenliğin sağlanması yeterli olmayıp, adaletin de gerçekleşmiş olması gerekir. İyi bir kesin hüküm, adalet ve hukuki güvenlik kavramlarını dengede tutabilen bir kesin hükümdür. Ortaya yeni çıkan ve delillerle daha önce ulaşıldığı sanılan adaletin temellerinin sarsıldığı durumlarda, bu kesin hükmün

Devamını okumak için tıklayın…Yargılamanın yenilenmesi nedir? Ne zaman mümkündür?

Danıştay 10. Daire, E. 2019/9322 K. 2021/5369 T. 09.11.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE   Esas No : 2019/9322   Karar No : 2021/5369   TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … Sigorta A.Ş. (… Sigorta A.Ş.)   VEKİLİ : Av. …   KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1) … Müdürlüğü / …   VEKİLLERİ : Av. … 2) … Büyükşehir Belediye Başkanlığı … VEKİLLERİ : Av. … Av. … 3) … Belediye Başkanlığı …   VEKİLLERİ : Av. … Av. …   İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :  

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2019/9322 K. 2021/5369 T. 09.11.2021