Kişi haksız ya da hukuka aykırı olarak tutuklanırsa veya yakalanırsa devlet zararları öder mi?

Konunun önemini göz önünde tutan Anayasa, tutuklama ve yakalama koşulları gerçekleşmeden, nedenler söz konusu olmadan kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanması ile uğrayacakları her türlü zararın devlet tarafından karşılanması ilkesini benimsemiştir. Anayasada, devletin zararları, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre tazmin edeceği maddede belirtilmiştir. Bu değişikliğin sonuçları aydınlığa kavuşacaktır. Ancak ülkemizde bireyin hak ve özgürlüklerinin daha sağlam temeller üzerine oturtulması ve toplumda demokratikleşmeyi sağlamak amacıyla, Anayasa’da 2001 değişikliği yapıldığına göre, devletin ödemesi gereken tazminatın, tazminat hukukunun genel ilkelerine göre belirlenmesi ilkesi, bundan böyle tazminatların haksız yakalama ve tutuklamanın doğurduğu zararları ortadan kaldıracak boyutlar kazanması amacı taşıdığı söylenebilir. Anayasanın hukuka aykırı tutuklama ve yakalamaların doğurduğu

Devamını okumak için tıklayın…Kişi haksız ya da hukuka aykırı olarak tutuklanırsa veya yakalanırsa devlet zararları öder mi?

Danıştay 10. Daire, E. 2018/345 K. 2021/2168 T. 29.04.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2018/345   Karar No : 2021/2168   DAVACILAR : 1- … 2- …   VEKİLLERİ : Av. …   DAVALILAR : 1- … (Mülga … )   VEKİLLERİ : … 2- … Bakanlığı   VEKİLLERİ : …   DAVANIN KONUSU : Bakanlar Kurulu’nun 26/08/2013 tarih ve 2013/5354 sayılı kararıyla Türk vatandaşlığını kazanan davacılar tarafından, söz konusu kararın iptaline yönelik Bakanlar Kurulu’nun 11/09/2017 tarih ve 2017/10837 sayılı kararının iptali istenilmektedir.   DAVACILARIN İDDİALARI :   Davacılar tarafından; Çeçenistan uyruklu ve evli oldukları, 2009 yılında

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2018/345 K. 2021/2168 T. 29.04.2021

Önödeme nedir? Önödemenin esasları nelerdir?

Önödeme yargılamasız cezalandırmanın bir başka çeşididir. Böyle bir yolun yasalarda kabulünün temel düşüncesi dava ekonomisine dayanmaktadır. Önödemede savcı yaptığı araştırma sonunda, suçun işlendiğini tespit ettiğinde, ilgilinin kabulüne bağlı olarak bu yol devreye girmekte, savcının belirlediği cezanın ödenmesi ile yargılama mekanizması hiç harekete geçmemektedir. Önödeme gerçekleştiğinde, hazırlık soruşturmasından doğrudan doğruya infaz aşamasına geçilmektedir. Yargılama yapılmamaktadır. Önödemenin temel amacı, hafif yaptırımlı suçlar için faille devlet arasında bir uyuşma sağlamaktır. Kendisine suç yüklenen sanık, yasada belirli cezayı ödediğinde, yargılama yapılmamaktadır.

Danıştay 10. Daire, E. 2016/417 K. 2021/1208 T. 17.03.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2016/417   Karar No : 2021/1208   TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …Bakanlığı / …   VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. …   KARŞI TARAF (DAVACI) : …   VEKİLİ : Av. …   İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :   Dava konusu istem: (Mülga) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25. maddesi, (d) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu’nun 17/09/2004 tarih ve 2004/7865 sayılı kararı ile Türk vatandaşlığı kaybettirilen davacı tarafından

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/417 K. 2021/1208 T. 17.03.2021

Uzlaştırma nedir? Uzlaştırmanın esasları nelerdir?

Uzlaştırma, temelde fail ile mağdurun anlaşması nedeniyle, ceza yargılaması faaliyetinin yapılmaması ya da başlamış olan yargılamanın bu nedenle sona erdirilmesi anlamını taşır. Uzlaştırmada amaç, önemsiz suçlardan ötürü, koşullar gerçekleştiğinde, yargılamadan kaçınmaktır. Bu yolla dava ekonomisini sağlamaktır. Uzlaştırmanın tarafları suçun faili ile suçtan zarar görenidir(SZG). gerçek kişi olabileceği gibi, özel hukuk tüzel kişisi de olabilir. Maddede sözü edilen özel hukuk tüzel kişileri, dernekler, vakıflar, şirketler olarak belirtilebilir. Bu durumda tüzel kişiye karşı işlenmiş bir suç söz konusu olmak gerekir. Örnek: Bir karşılıksız çek suçunun SZG’si bir şirket olabilir. Failin bir şirkete verdiği çeki ödememesi halinde, bu varsayım gerçekleşir. Uzlaştırma CMK’da bir

Devamını okumak için tıklayın…Uzlaştırma nedir? Uzlaştırmanın esasları nelerdir?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/1041 K. 2021/812 T. 22.06.2021

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, … 37. İş Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karara karşı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından isitnaf yoluna başvurulması üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararı davalı … vekilinin temyizi nedeniyle Yargıtay (Kapatılan) 21. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının yurt dışında çalıştığı süreleri

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/1041 K. 2021/812 T. 22.06.2021

Mal bildirimi, rüşvet ve yolsuzluk suçlarında soruşturma nasıl yapılır?

Bu konuda özel bir yasa uygulanır. Bu yasa 1990 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu özel yasa kamu görevlileri ile onların suç ortaklarının görev suçlarında özel soruşturma yöntemi öngörmekte, MMK’nin uygulanamayacağı belirtilmektedir. Bu konuda dikkat edilecek husus, bu yasanın ancak yasada öngörülen suçlar hakkında uygulanacağıdır. Bu bakımdan bu kapsamda yer almayan suçlar için memurların yargılanması yasası uygulanacaktır. Yasa kapsamında yer alan suçların ihbarını ayrıntılı biçimde düzenlemiştir. İhbarlar doğrudan doğruya C. Başsavcılıklarına yapılacak, bu konuda bir tutanak düzenlenecek tutanağın bir örneği muhbire verilecektir.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, E. 2022/727 K. 2022/8794 T. 18.05.2022

Mahkemesi : Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi   Dava, K.K.T.C.’deki 18.02.1985 tarihli sigortalılığının Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak tespiti ile yaşlılık aylığı bağlanmasına karar verilmesi ve ödenmeyen aylıkların faiziyle ödenmesi istemlerine ilişkindir.   İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın reddine dair verilen karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, … Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.   … Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince verilen kararın taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, E. 2022/727 K. 2022/8794 T. 18.05.2022

Kamu görevlilerinin yargılanmasının özel kuralları var mıdır?

Türk ceza adalet sisteminde bu konuyu düzenleyen özel bir yasa vardır. Bu yasanın ve yolun özelliği yalnızca ön soruşturma evresini düzenlemesidir. Bir olayda son soruşturma CMK’da öngörülen kurallara ve ilkelere tabidir. Sözü geçen özel yasa kamu görevlilerinin yalnızca “görevleri sebebiyle işledikleri suçlar” nedeniyle uygulanır. Görev sebebiyle suç demek, bir kamu görevlisinin görevinden doğan suç demektir. Burada işlendiği iddia edilen suçlar görev arasında bir ilişki söz konusudur. Bu bağlamda görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, efrada kötü muamele bu kapsamda yer alır. Rüşvet, irtikâp, ihtilas, zimmet ise başka bir özel yargılama yasasına tabidir. Bu yasa aşağıda ele alınacaktır.

Danıştay 10. Daire, E. 2018/345 K. 2021/2168 T. 29.04.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2018/345 Karar No : 2021/2168 DAVACILAR : 1- … 2- … VEKİLLERİ : Av. … DAVALILAR : 1- … (Mülga … ) VEKİLLERİ : … 2- … Bakanlığı VEKİLLERİ : … DAVANIN KONUSU : Bakanlar Kurulu’nun 26/08/2013 tarih ve 2013/5354 sayılı kararıyla Türk vatandaşlığını kazanan davacılar tarafından, söz konusu kararın iptaline yönelik Bakanlar Kurulu’nun 11/09/2017 tarih ve 2017/10837 sayılı kararının iptali istenilmektedir. DAVACILARIN İDDİALARI : Davacılar tarafından; Çeçenistan uyruklu ve evli oldukları, 2009 yılında yasal yollardan Türkiye’ye geldikleri, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca herhangi bir olaya karışmadıkları,

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2018/345 K. 2021/2168 T. 29.04.2021