Ecrimisil Davalarında İspat

Ecrimisil hesabı uzmanlık gerektiren bir husus olup, taşınmazın niteliğine uygun bilirkişi marifetiyle keşif ve inceleme yapılarak ve taleple bağlı kalınarak haksız işgal tazminatı miktarı belirlenmelidir. Alınan bilirkişi raporu, somut bilgi ve belgeye dayanmalı, tarafların ve hakimin denetimine açık, değerlendirmenin gerekçelerinin bilimsel verilere ve HMK’nun 266 vd. maddelerine uygun olmalıdır. Bu nedenle, özellikle tarım arazilerinin haksız kullanımı nedeniyle ürün esasına göre talep varsa, bu konudaki resmi veriler, taşınmazın bulunduğu bölgede ekilen tarım ürünlerinin neler olduğu tarım il veya ilçe müdürlüğünden sorulmalı, ekildiği bildirilen ürünlerin ecrimisil talep edilen yıllara göre birim fiyatları ve dekara verim değerleri, hal müdürlüğünden ilgili dönem için getirtilmeli,

Devamını okumak için tıklayın…Ecrimisil Davalarında İspat

Danıştay 10. Daire, E. 2016/1180 K. 2021/445 T. 11.02.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/1180 Karar No : 2021/445 KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVALI) : … Bakanlığı / … VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onuncu Dairesi’nin 19/11/2015 tarih ve E:2012/2262, K:2015/5111 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Özbekistan uyruklu davacı

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/1180 K. 2021/445 T. 11.02.2021

Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı

25.05.1938 tarihli 1937/29 E. 1938/10 K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca ecrimisil davaları beş yıllık zamanaşımına tabidir. Ayrıca Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin içtihatları gereğince paydaşlar arasında fiili kullanım için oluşup oluşmadığı ya da davacının kullanabileceği bir bölüm olup olmadığı üzerinde durulması gerektiği dava konusu edilen taşınmazda/taşınmazlarda davacının/davacıların kullanabileceği bir bölüm varsa elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davalarının dinlenemeyeceği içtihat edilmiştir (Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2015/6467 Esas – 2018/416 Karar, 2015/3729 Esas – 2018/9165 Karar, 2015/2911 Esas – 2017/5314 Karar). 25/05/1938 tarih ve 29/10 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve Yargıtay’ın aynı yoldaki yerleşmiş içtihatları uyarınca ecrimisil davaları beş yıllık zamanaşımına tabi

Devamını okumak için tıklayın…Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı

Danıştay 10. Daire, E. 2016/14043 K. 2021/2977 T. 03.06.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/14043 Karar No : 2021/2977 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : Hukuk Müşaviri … İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Romanya vatandaşı olup Türk vatandaşı ile 22/09/2007 tarihinde evlenen davacı tarafından, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir. İlk Derece

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/14043 K. 2021/2977 T. 03.06.2021

Ecrimisil Davalarında Husumet – Ecrimisil davası kime açılır?

Haksız fiil niteliğindeki elatmanın önlenmesi ve buna bağlı tazminat istemli davalar, doğrudan bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler aleyhine açılabilir. Haksız fiil niteliğindeki elatmanın önlenmesi davalarının kural olarak taşınmaza fiilen müdahale eden kişi ya da kişilere karşı açılması gerektiği gözetildiğinde, eldeki dava bakımından davalıya husumet yöneltilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı açıktır (Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 2013/ 15825 Esas – 2013/17680 Karar sayılı ilamı). Bilindiği üzere; elatma olgusu haksız bir eylem olup, 4721 s. TMK’nın 683. maddesi hükmünden kaynaklanan elatmanın önlenmesi davalarının haksız fiil kimin tarafından gerçekleştirilmiş ise, ona karşı açılacağı, başka bir ifade ile husumetin 6100 s. HMK’ nun 50.

Devamını okumak için tıklayın…Ecrimisil Davalarında Husumet – Ecrimisil davası kime açılır?

Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, E. 2020/3097 K. 2021/403 T. 04.03.2021

T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2020/3097 Karar No : 2021/403 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : … VEKİLİ : Hukuk Müşaviri … İSTEMİN KONUSU : Danıştay Onuncu Dairesinin 25/02/2020 tarih ve E:2015/109, K:2020/830 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Belarus uyruklu olan ve 13/05/2004 tarihinde Türk vatandaşı ile evlenen davacı tarafından, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma istemli başvurularının reddine dayanak olarak gösterilen 24/05/2004 tarih ve 25471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşı İle Evlenme Nedeniyle Türk

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, E. 2020/3097 K. 2021/403 T. 04.03.2021

Ecrimisil Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Ecrimisil davalarında görevli mahkeme Olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme hâkime aittir. (1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. (2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir (HMK md.2). (1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu

Devamını okumak için tıklayın…Ecrimisil Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, E. 2021/3322 K. 2022/438 T. 14.02.2022

T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2021/3322 Karar No : 2022/438 TEMYİZ EDENLER : I-(DAVACI) : … VEKİLİ : Av… II-(DAVALILAR) : 1- … VEKİLİ : … 2- … Bakanlığı VEKİLİ : … DİĞER DAVACI : … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : Danıştay Onuncu Dairesinin 29/04/2021 tarih ve E:2018/345, K:2021/2168 sayılı kararının aleyhlerine olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması davacılardan … ve davalı idareler tarafından karşılıklı olarak istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Bakanlar Kurulunun 26/08/2013 tarih ve 2013/5354 sayılı kararıyla Türk vatandaşlığını kazanan davacılar tarafından, söz konusu

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, E. 2021/3322 K. 2022/438 T. 14.02.2022

Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil ne demektir? Ecrimisil ne anlama gelir? Ecrimisil nedir? Ecrimisil, kötüniyetli zilyedin geri vermekle yükümlü olduğu bir şeyi haksız olarak alıkoyması nedeniyle kayıt malikine ödemekle yükümlü olduğu en azı kira geliri, en çoğu ise mahrum kalınan gelir kaybı olan bir tür haksız kullanım tazminatıdır. Bilindiği gibi gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamalarda ifade edildiği üzere ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, 08.03.1950 tarih 22/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında fuzuli işgalin tarafların karşılıklı birbirine uygun iradeleri ile kurduğu kira sözleşmesine benzetilemeyeceği, niteliği itibarı ile haksız bir eylem sayılması gerektiği,

Devamını okumak için tıklayın…Ecrimisil Nedir?

Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, E. 2021/773 K. 2021/2027 T. 25.10.2021

T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2021/773 Karar No : 2021/2027 TEMYİZ EDEN (DAVACI) …… VEKİLLERİ : Av. ……, Av…… KARŞI TARAF (DAVALI) : ……Bakanlığı VEKİLİ : I. Huk. Müş. Yrd. V. …… İSTEMİN KONUSU : …… İdare Mahkemesinin …… tarih ve E:……, K:…… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Lübnan vatandaşı olan ve 03/01/2004 tarihinde Türk vatandaşıyla evlenen davacı tarafından, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına alınma talebiyle 18/04/2013 tarihinde yapılan başvurunun 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca reddedilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, E. 2021/773 K. 2021/2027 T. 25.10.2021