Ücret Kesme Cezası Nedir? Ücrette İndirim ya da Kesinti Yapılabilir Mi?

Ücret Kesme Cezası Nedir? Ücret kesme cezası, işverenin çalışanına disiplin kaynaklı sorunlar neticesinde uyguladığı kesintilerdir. İşveren, iş veya toplu iş sözleşmesinde belirtilen sebepler dışında hiçbir sebeple çalışanın ücretinde kesinti yapamaz. Disiplin dışı hareketin karşılığı para cezasının, iş veya toplu iş sözleşmesinde önceden ilanı şarttır. Ücretlerde bu yönde yapılacak kesintiler bir ayda 2 gündelikten, parça başı iş miktarına göre verilen ücretlerde ise işçinin 2 günlük kazancından fazla olamaz. Ücretten kesme cezası durumunda yapılacak kesintilerin, haksızlık veya hatanın düzeltilebilmesi için çalışana derhal sebepleriyle birlikte bildirilmesi gereklidir. Disiplin soruşturması süresi zarfında işçinin yazılı/sözlü savunmasının alınması zorunludur. Ücret kesme cezasıyla biriken paralar, kesildiği tarihten

Devamını okumak için tıklayın…Ücret Kesme Cezası Nedir? Ücrette İndirim ya da Kesinti Yapılabilir Mi?

Danıştay 10. Daire, E. 2016/2371 K. 2021/2315 T. 17.05.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/2371 Karar No : 2021/2315 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ……Valiliği VEKİLİ : Av. …… KARŞI TARAF (DAVACI) : …… VEKİLİ : Av. …… İSTEMİN_KONUSU : …… İdare Mahkemesinin …. tarih ve E:……, K:…… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Türkmenistan vatandaşı olan davacı tarafından, Türk vatandaşı ile yapmış olduğu evliliği dolayısıyla tarafına aile ikamet izni verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün …… tarih ve …… sayılı işleminin iptali istenilmektedir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/2371 K. 2021/2315 T. 17.05.2021

Ücret Üzerinde Haciz, Devir, Temlik, Takas vb. İşlemler Yapılabilir Mi?

İşçinin aylık ücretinin bir başkasına devri veya temliki olamayacağı gibi; ücretin ¼’ünden fazlasının haczi de söz konusu değildir. Çalışanın rızası olmadan ücret alacaklarının işveren tarafından takas edilmesi olası değildir. Rızası olması durumunda haciz, devir ve temlik ile ilgili hükümlerin aynısı takas için de geçerlidir. Ancak kasten verilen ve yargı kararlarıyla sabit olunan zararlar nedeniyle doğmuş/doğacak tazminat alacağının takas edilmesinde işçinin oluru aranmaz. İşveren bu durumda isterse tazminat bedelini çalışanın ücret alacağıyla takas edebilir; isterse de doğruluğa ve bağlılığa uymayan bu davranışı sebebiyle bildirim süresi beklemeksizin işçinin sözleşmesini feshedebilir. Not: İkramiye ve primin en fazla ¼’ü haczedilebilir. Ayni ve nakdi yardımlar

Devamını okumak için tıklayın…Ücret Üzerinde Haciz, Devir, Temlik, Takas vb. İşlemler Yapılabilir Mi?

Danıştay 10. Daire, E. 2016/13052 K. 2021/350 T. 09.02.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/13052 Karar No : 2021/350 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Özbekistan uyruklu olan davacı tarafından, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçme istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı işleminin iptali istenilmektedir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/13052 K. 2021/350 T. 09.02.2021

Asgari ücretin eksik ödenmesinin yaptırımı nedir?

Asgari ücretin altında bir ücret ödemesine karar verilmesinin, hangi sözleşmeyle hüküm altına alınırsa alınsın, yasal bir geçerliliği bulunmamaktadır. Asgari ücretin ödenmemesi ya da eksik ödenmesinin alışkanlık edinilmesi durumunda çalışan, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir. Bu durumda çalışan, kendisine tanınan her türlü tazminata kanunen hak kazanır. İş sözleşmesini feshetmek istemeyen çalışan ise aldığı ücret ile AÜ arasındaki farkın toplam tutarını işverenden talep edebilir.

Danıştay 10. Daire, E. 2021/320 K. 2021/4076 T. 14.09.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2021/320 Karar No : 2021/4076 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- …Kurumu / … VEKİLİ : Av. … 2- …Valilliği VEKİLİ : Av. … İSTEMİN_KONUSU : …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, …Mahallesi, …Caddesi, No:…adresinde eczane açmak istemiyle yapılan başvurunun, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un geçici 3. maddesi ile tanınan muafiyetlerden yararlanılamayacağından bahisle reddine ilişkin Eskişehir Valiliği

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2021/320 K. 2021/4076 T. 14.09.2021

Asgari ücret nedir ve nasıl belirlenir?

Asgari ücret (AÜ); hangi yasaya tabi olursa olsun, işin ve işçinin niteliklerinden bağımsız olarak belirlenen ve ülke sınırları içerisinde tüm iş kollarını kapsayacak biçimde kanuni açıdan bir çalışana verilebilecek en düşük parasal tutarı ifade eder. AÜ ayni ödenemez, nakden ödenmesi zorunluluktur. AÜ, çıplak ücrettir. Bu sebepledir ki Yargıtay birçok kararında ek ödemeler ve sosyal yardımlar vb. sebeplerle asgari ücretten herhangi bir kesintiye gidilmesinin söz konusu olamayacağına hükmetmiştir. AÜ; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) çağrısı üzerine işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından saptanır. Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararları kesin ve bağlayıcı olup daha üst

Devamını okumak için tıklayın…Asgari ücret nedir ve nasıl belirlenir?

Danıştay 10. Daire, E. 2016/3794 K. 2021/1049 T. 10.03.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/3794 Karar No : 2021/1049 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. … İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Suriye vatandaşı olan davacı tarafından, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma talebiyle yaptığı 18/06/2010 tarihli başvurusunun reddine ilişkin işleme karşı yapılan başvurunun reddine dair İçişleri Bakanlığı

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/3794 K. 2021/1049 T. 10.03.2021

İşçinin ücreti nasıl belirlenir?

Ücret, iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi ile belirlenebilir. Sözleşmenin tarafları, asgari ücretin altında kalmamak şartıyla sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ücretin tutarına serbestçe karar verebilirler. Bir iş sözleşmesinde işçi bağımlı olarak çalışmakla, işveren de ücret ödemekle yükümlüdür. İş sözleşmesinin özel bir şablonu yoktur. Tarafların işin görülmesi ve ücrette anlaşmalarıyla sözlü olarak da yapılabilir. Yazılı olmaması geçerli bir sözleşmenin olmadığı anlamına gelmez. Başlangıçta yazılı sözleşme yapılmasa dahi işveren, çalışanına en geç 2 ay içinde çalışma koşullarını ve sürelerini, ücret ve ücret eklerini, ödeme dönemini, süresi belirliyse sözleşmenin süresini ve fesih halinde tarafların yükümlülüklerini gösteren yazılı bir belgeyi vermek zorundadır. Sözleşmede belirlenmemiş

Devamını okumak için tıklayın…İşçinin ücreti nasıl belirlenir?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/1041 K. 2021/812 T. 22.06.2021

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, … 37. İş Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karara karşı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından isitnaf yoluna başvurulması üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararı davalı … vekilinin temyizi nedeniyle Yargıtay (Kapatılan) 21. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının yurt dışında çalıştığı süreleri

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/1041 K. 2021/812 T. 22.06.2021