Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Nedir?

Fazla çalışma (FÇ), genel olarak haftalık yasal çalışma süresi olan 45 saati aşan çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışma (FSÇ) ise haftalık çalışma süresi 45 saatin altında ise 45 saate kadar yapılan çalışmaları ifade eder. Örneğin iş sözleşmeleriyle haftalık çalışma süresi 42 saat olarak belirlenmiş bir işyerinde, işçinin hafta boyunca 48 saat çalışması halinde 45 saate kadar olan 3 saatlik çalışması fazla sürelerle çalışma, 45 saati aşan 3 saatlik çalışması da fazla çalışma olarak ifade edilir. İstisnası: Denkleştirme çalışmasının uygulandığı hallerde yani 2 aylık süre zarfında bazı haftalarda 45 saatin üzerinde çalışılmış olsa dahi haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati aşmamışsa bu

Devamını okumak için tıklayın…Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Nedir?

Danıştay 10. Daire, E. 2016/1731 K. 2021/342 T. 09.02.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/1731 Karar No : 2021/342 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : 1. Hukuk Müşavir Yrd. … İSTEMLERİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, taraflarca aleyhlerine olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı tarafından, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına alınma talebinin reddine ilişkin … tarih ve … sayılı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işleminin iptali ile 100.000,00 TL manevi tazminatın ödenmesine karar verilmesi

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/1731 K. 2021/342 T. 09.02.2021

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu Nedir?

İşverenler; 50 veya daha fazla işçi (tarım ve orman işletmelerinde 51 veya daha fazla) çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelli, Kamu işyerlerinde ise %4 engelli ile % 2 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Hâlihazırda çalışan engelli işçiler, aday çırak/stajyer ve özel güvenlik personeli olarak çalışanlar ile 5953 sayılı Kanuna tabi işçiler, çalışan sayısının hesabında dikkate alınmazlar. Engellinin en az %40 oranında sağlık kurulu raporuna; hükümlünün ise eski hükümlü belgesine sahip olması ve her ikisinin de 14 yaşını doldurmuş olması şarttır. Yer altı ve su altı işleri

Devamını okumak için tıklayın…Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu Nedir?

Danıştay 10. Daire, E. 2016/2361 K. 2021/3230 T. 10.06.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2016/2361   Karar No : 2021/3230   TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği   VEKİLİ : Av. …   KARŞI TARAF (DAVACI) : …   VEKİLİ : Av. …   İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :   Dava konusu istem: Gürcistan vatandaşı olan davacı tarafından, Türk vatandaşı ile yapmış olduğu evliliği dolayısıyla tarafına aile ikamet izni verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 15/09/2015 tarihinde tebliğ edilen İstanbul Valiliği İl

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/2361 K. 2021/3230 T. 10.06.2021

Telafi Çalışması Nedir?

Zorunlu nedenlerle işin durması, UBGT günlerinden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi gibi nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da çalışanın talebiyle kendisine izin verilmesi hallerinde işveren, 2 ay içerisinde çalışılmayan süreler için bir telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar, FSÇ veya FÇ sayılmaz. Telafi çalışması için çalışanın onayı aranmaz. Telafi çalışması, günlük çalışma saati üst sınırı olan 11 saati geçmemek koşuluyla günde 3 saatten fazla olamaz. Tatil ve UBGT günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Ancak İş Kanunu’nda aynı yıl içerisinde birden fazla sayıda telafi çalışmasının yapılıp yapılamayacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Danıştay 10. Daire, E. 2016/14988 K. 2021/1045 T. 10.03.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2016/14988   Karar No : 2021/1045   TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …   VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. …   KARŞI TARAF (DAVACI : …   İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :   Dava konusu istem: Rusya Federasyonu vatandaşı olup, 24/01/2005 tarihinde Türk vatandaşı … isimli kişi ile evlenen davacı tarafından, (Mülga) 403 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanma istemiyle

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/14988 K. 2021/1045 T. 10.03.2021

Gece Çalışması Nedir?

Gece çalışması, faaliyetin 24 saat kesintisiz sürmesi gereken (zabıta, itfaiye, sağlık vb.); faaliyetin günün gündüz bölümünü aşıp gece bölümünde de devam ettiği ve günlük çalışmanın vardiya adı altında ayrı çalışan grupları oluşturulması ve 20.00-06.00 saatleri arasındaki gece bölümünde çalıştırılması suretiyle yapıldığı işyerlerinde söz konusudur. Vardiyalı sistemlerde çalışma süresinin çoğu hangi zaman dilimine denk geliyorsa o zaman dilimine ait çalışma hükümleri uygulanır. Gece ve gündüz zaman dilimine rastlayan çalışma sürelerinin eşit olması halinde, işçi yararına yorum ilkesi gereğince yapılan çalışma, gece çalışması sayılır. Gece çalışmasına ilişkin usul ve esasları şu şekilde sıralayabiliriz: ▪ 18 yaşını doldurmamış işçi gece çalıştırılamaz. ▪ Gece

Devamını okumak için tıklayın…Gece Çalışması Nedir?

Danıştay 10. Daire, E. 2016/697 K. 2021/1204 T. 17.03.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2016/697   Karar No : 2021/1204   TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …   VEKİLİ : Av. …   KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı / …   VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. …   İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :   Dava konusu istem: Kazakistan uyruklu olan davacı tarafından, Türk vatandaşlığına alınma istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün … tarih

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/697 K. 2021/1204 T. 17.03.2021

Denkleştirme Çalışma Nedir? Nasıl Yapılır?

Denkleştirme çalışması; işin yoğun olduğu günler ya da haftalarda işçinin daha uzun süreli çalışması, işin daha az olduğu gün ya da haftalarda ise gerektiği kadar çalışmasıdır. Bu esnek çalışma modeliyle işveren işin yoğun olduğu günlerde yapılan uzun süreli çalışmalar için işçiye FÇ ücreti ödeme külfetinden kurtulmaktadır. Denkleştirme uygulamasının esasları şunlardır: ▪ İşçinin onayı şarttır. Ancak uygulamada işçinin yazılı onayı olmadan da taraflar arasında örtülü (zımni) anlaşma olduğu kabul edilmesi durumunda denkleştirme çalışması geçerli sayılır. ▪ Çalışma süresi günde 11 saati, haftada ise 66 saati aşamaz, (Her hâlükârda işçi haftada 1 gün çalıştırılamaz!). ▪ İki aylık süre içerisinde haftalık ortalama çalışma

Devamını okumak için tıklayın…Denkleştirme Çalışma Nedir? Nasıl Yapılır?

Danıştay 10. Daire, E. 2021/380 K. 2021/3636 T. 24.06.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2021/380 Karar No : 2021/3636 DAVACI : … VEKİLİ : Av. … DAVALILAR : 1- … / … VEKİLİ: Hukuk ve Mevzuat … … 2- … Bakanlığı / … VEKİLİ : 1. Huk. Müş. Yrd. … DAVANIN_ÖZETİ :Davacı tarafından, (Mülga) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25. maddesi, 1. fıkrası, (ç) bendi uyarınca Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 12/07/1996 tarih ve 8355 sayılı kararının iptali istenilmektedir. DAVACININ_İDDİALARI :Davacı vekili tarafından, müvekkilinin Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine ilişkin dava konusu Bakanlar Kurulu kararının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2021/380 K. 2021/3636 T. 24.06.2021