Yakalama nedir?

Kimler yakalama yapabilir? Yakalamanın sonucu nedir? Yakalama süreyle sınırlı mıdır? Yakalanan kişi salıverildikten sonra tekrar yakalanabilir mi? Yakalama, suç şüphesi altında olan kişilerin özgürlüklerinin, henüz bir yargıç tarafından verilmiş tutuklama kararı olmadan önce sınırlandırılmasıdır. Yakalama da öteki ceza yargılaması önlemleri gibi, ceza yargılamasının ve yargılama önlemlerinin amacına sahiptir. Ayrıca yakalama tutuklamayı mümkün kılmak için başvurulan bir önlem olduğundan, bununla yakın ilgisi vardır ve bunun aracı durumundadır. Yakalama yargıç kararına dayanmadığından, gerek Anayasada gerek yasada çok sıkı koşullara tabi tutulmuştur. Anayasa, yakalamanın ancak suçüstü durumlarında ve gecikmesinde tehlike olan durumlarda mümkün olduğunu belirtmiştir. Zaten yakalama kavramı suçüstü kavramı ile iç içe

Devamını okumak için tıklayın…Yakalama nedir?

Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2013/8807 K. – T. 26.09.2013

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/8807 Karar No : 2015/8662 Davacılar : 1- Vekili : 2- Vekilleri : Davalılar : 1- Vekilleri : 2- Vekili : Davanın Özeti : … ile arasında 01.02. 2012 tarihinde imzalanan Kapsamındaki Kişilerin Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün eki EK- 4’ün 15. maddesinin (ı) bendinde yer alan tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kull anılan ilaçları ihtiva eden reçetelerin, sıralı dağıtımına ilişkin hükmünün hastaların mağduriyetine yol açtığı ve hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali istenilmektedir. … Başkanlığı’nın Savunmasının Özeti : Dava konusu edilen düzenlemenin, daha

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2013/8807 K. – T. 26.09.2013

Yapı maliki kimdir?

Kanun ve Yönetmelik’te riskli yapı tespiti bakımından yer verilen yapı maliki, Kanun ve Yönetmelik’te tanımlanmış değildir. Yapı maliki, riskli yapı tespiti sürecinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple yapı malikinin kim olduğunun tespit edilmesi gerekir. Yapı maliki, yapı üzerinde mülkiyet hakkı olan kişiler olarak anlaşılabilir. Örneğin; (A), (B) ve (C) bir yapı üzerinde paylı mülkiyet hükümlerine göre paydaş iseler her biri yapı malikidir. Kat mülkiyetine konu yapılarda her bir bağımsız bölüm maliki yapı maliki olarak düşünülebilir. Nitekim uygulamada da kat mülkiyetine konu yapılarda her bir bağımsız bölüm maliki, yapı maliki olarak kabul edilmektedir. Ancak önemle belirtilmelidir ki Kanun ve

Devamını okumak için tıklayın…Yapı maliki kimdir?

Adli kontrol ne demektir?

Adli kontrol ne demek? Adli kontrolün anlamı Adli kontrol, CMK’nın getirdiği bir kurumdur; niteliği açısından bir yargılama önlemidir. Temel amacı, tutuklamanın ağır sonuçlarını ortadan kaldırmaktır. Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir. Adli kontrol, ceza yargılaması hukukumuza yeni giren bir kurumdur. Bu kurumun hukuki niteliği, tutuklamanın bir türevi olmasıdır. Bunun anlamı şudur: Tutuklamanın koşullarının ve nedenlerinin gerçekleştiği hallerde, yargıç tutuklama kararı vermeyecek, fakat sanığın adli kontrol altına alınmasına karar verecektir. Adli kontrol, sanığın yasada sıralanan yükümlülüklerden birine ya

Devamını okumak için tıklayın…Adli kontrol ne demektir?

Tutuklama (tutukluluk) süreyle sınırlı mıdır?

Bu konuda ilk söylenmesi gereken husus şudur: Tutukluluk süresinden söz edildiği zaman, şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş, kişi hakkında tutuklama kararı uygulanmış ve bir tutukevine konulmuş olması söz konusudur. Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez. Uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir. Ancak millet ve devlete karşı suçlarda, devletin güvenliğine karşı suçlarda,

Devamını okumak için tıklayın…Tutuklama (tutukluluk) süreyle sınırlı mıdır?

Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2013/5956 K. 2015/8663 T. 09.12.2015

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/5956 Karar No : 2015/8663 Davacı :   Vekili :   Davalılar : 1- Sosyal Güvenlik Kurumu   Vekilleri : 2- Türk Eczacıları Birliği   Vekili :   Davanın Özeti : Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 01.02. 2012 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün eki EK-4’ün 15. maddesinin (f) bendinde yer alan ” 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2013/5956 K. 2015/8663 T. 09.12.2015

Riskli yapı tespitine konu olamayacak yapılar nelerdir?

Henüz inşaat hâlinde olup içinde ikamet edilemeyen yapılar ile statik bakımdan yapı bütünlüğü bozulmuş (ağır hasarlı olması sebebiyle içinde ikamet edilmesi mümkün olmayan) yapılar riskli yapı tespitine konu olamaz (Yönetmelik m.7/f.1). Bunun dışındaki her türlü yapı riskli yapı tespitine konu olabilir. Buna göre şu yapılar dışındaki her türlü yapı için riskli yapı tespiti yapılabilir: i) İnşaat halinde olup içinde ikamet edilmeyen yapılar ii) Ağır hasarlı olup içinde ikamet edilmesi mümkün olmayan yapılar

Tutuklamanın temel ilkeleri nelerdir?

Tutuklamanın temel şartı, kişinin suçu işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığıdır. Suç şüphesinin kuvvetini deliller belirler. Deliller ne denli güçlü olursa, suç şüphesi de o kadar güçlü olur. Bu husus her olayın özelliğine göre değişir. Tutuklama kararı için CMK’da belirli nedenler öngörülmüştür. Bunlar, kaçma şüphesi ve delilleri karartma(delile ulaşmayı önleme ya da delili bozma) olarak belirtilir. Tutuklama kararı verilebilmesi için CMK’da belirli suçlar sayılmıştır. Bunlara “katalog suçlar” denilir. Katalog aslında yasada sayılan suçların listesidir. Bu suçların varlığı halinde, kaçma şüphesi var sayılır. Bu listede yer alan suçlar önemli suçlardır, çünkü bu suçların cezaları ağırdır.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2020/1151 K. 2020/7111 T. 26.11.2020

MAHKEMESİ : ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen sözleşmenin feshinin iptali ve tazminat davasında sözleşmenin feshinin iptali davası yönünden davanın kabulüne, tazminat davası yönünden karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesince yapılan istinaf incelemesi sonucunda; davalı tarafın istinaf başvurusunun reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I   Davacı; … Eczanesi’nin sahibi olduğunu, davalının göndermiş olduğu ihbarnameyle 21/07/ 2004 tarih

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2020/1151 K. 2020/7111 T. 26.11.2020

Riskli alan ve riskli yapı tespiti arasındaki ilişki nedir?

Bir yapının riskli alan içinde yer alması o yapının riskli yapı olarak tespit edilmesine yol açabilir. Riskli yapı tespiti yapılabilecek hâllerden biri de yapının riskli alan içinde bulunmasıdır. Ancak bir yapının riskli alan içinde bulunması, o yapının kendiliğinden riskli yapı olduğunu göstermez. Riskli alan içinde bulunan yapı için de riskli yapı tespitinin ayrıca yapılması gerekmektedir.