Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2015/10018 K. 2016/8501 T. 12.05.2016

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Hüküm : TCK’nın 179/3. maddesi delaletiyle 179/2, 62, 53. maddeleri gereğince mahkumiyet Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: 24.05.2014 günü saat 06:00 sıralarında sanığın yönetimindeki araç ile yerleşim yeri dışında, iki yönlü, kuru, düz, eğimli, asfalt kaplama yolda seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ kısmından yol dışı kalması ile meydana gelen tek taraflı kazada, her ne kadar kaza tespit tutanağında sanığın alkolün etkisi ile kaza yaptığı belirtilmiş, kaza sonrası olay yerine gelen tanık … de sanığın alkol koktuğunu

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2015/10018 K. 2016/8501 T. 12.05.2016

Riskli yapı tespiti üzerine ilgili tapu idaresine hangi bildirimler yapılır?

Riskli yapı tespitinden sonra, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından en geç 10 iş günü içinde tapu idaresine riskli yapı tespiti bildirilir. Bu bildirim üzerine, tapu idaresi, riskli yapı olarak tespit edilen yapıya ilişkin tapu kütüğünün beyanlar hanesine yapının riskli yapı olarak tespit edildiğini kaydeder. Tapu idaresine yapılacak bildirim yapılmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tespit raporunu inceler ve herhangi bir eksiklik olmaması hâlinde tapu idaresine bildirim yapılır.

Teknik araçlarla izleme nedir?

CMK’nın getirdiği bir kavramdır. Yasada sayılan suçların işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebepleri bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi halinde, şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki(herkesin serbestçe girip çıkabildiği yerler) faaliyetleri ve işyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya görüntü kaydı alınabilir. Kamuya açık olmayan yerlerdeki faaliyetler izlenemez. Kamuya açık yer demek, herkesin serbestçe girip çıkabildiği yer demektir. Bu açıdan şüpheli ya da sanığın evinin izlenmesi mümkün değildir. Ev, niteliği itibariyle bir barınma yeridir. Bu nedenle bu kişilerin özel alanına dahildir. Buralar izlenemez. Madde yorumlanırken, ev kavramı ile yakınlığı nedeniyle otel ya da motel kavramı da ele alınmalıdır.

Devamını okumak için tıklayın…Teknik araçlarla izleme nedir?

Token ne demek? Coin ne demek? Arasındaki farklar nelerdir?

Genel anlamda token (belirteç), sahibine bir payı, bir izni veya bir hakkı talep etmesine olanak sağlayan araçtır. Bu kapsamda token basılı bir piyango bileti gibi fiziksel bir ürün de olabilir. Tokenların merkezi bir yapı tarafından çıkarılması da mümkündür. Kripto varlıklar açısından ise tokenlar dijitaldir ve blokzinciri ağı içerisindedir dolayısıyla merkezi olarak değil, dağıtık ağın kuralları çerçevesinde çıkarılır. Dolayısıyla tokenlar bu çalışmada kullanılacak anlamıyla blokzinciri üzerinde çıkarılan dijital varlıklardır. Tokenlar çok çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Akıllı sözleşme veya programlanabilme özelliği olmayan ağlarda (örneğin Bitcoin) başka tokenların çıkarılması mümkün olmayacaktır. Öğretide tokenların kendi blokzinciri olmayan kriptoparalar olduğu, kendi blokzinciri olan yapılarda üretilen

Devamını okumak için tıklayın…Token ne demek? Coin ne demek? Arasındaki farklar nelerdir?

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/11777 K. 2015/5134 T. 25.03.2015

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle yaralama Hüküm : TCK’nın 89/4, 53/6. maddeleri gereğince mahkûmiyet Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Meydana gelen olaydan yaklaşık yarım saat sonra yapılan ölçüme göre sanığın 0,66 promil alkollü olduğu anlaşılmakla, tespit edilen alkol miktarının 100 promilden düşük olması ve olayın tek başına alkolden kaynaklanmaması nedeniyle tebliğnamedeki bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir. Hakkında beraat kararı verilen ve temyize gelmeyen sanık … ‘ın, gece vakti, idaresindeki motosikletle, arkasında mağdurlar da bulunduğu halde, meskun mahalde, çift şerit çizgisi ile bölünmüş caddede seyir halindeyken, önünde aynı yönde

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/11777 K. 2015/5134 T. 25.03.2015

Riskli yapı tespiti yapılması için malik veya maliklere süre verilmesinin sonucu nedir?

Kanun ve Yönetmelik’e göre riskli yapı tespiti öncelikle maliklerce yaptırılır. Yönetmelik’e göre (m.7/f.2,b) Çevre ve Şehircililik Bakanlığı maliklere (veya onun kanunî temsilcilerine) süre vererek riskli yapı tespiti yaptırılmasını isteyebilir. Bu sürenin ne kadar olduğuna ilişkin Kanun ve Yönetmelik’te bir düzenleme bulunmamaktadır. Riskli yapı tespiti yaptırılması için maliklere süre verilmesi durumunda riskli yapı tespitinin yaptırılması yine maliklerin yetkisindedir. Ancak malikler bu süre içinde, riskli yapı tespiti yaptırmaz ise riskli yapı tespitini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya idare yaptırır.

Haberleşme araçlarının dinlemeye alınması nedir?

Haberleşme araçlarının dinlemeye alınması, bir ceza olayı nedeniyle, her türlü haberleşme aracı ile yapılan konuşmanın, kanuni şartlar gerçekleştiğince, yetkili makamlar tarafından dinlenmesi ve kayda alınmasıdır. Bu konu bugün elkoyma içinde mütalaa edilmektedir. Haberleşme olanaklarının hızla yayıldığı bir dönemde, haberleşme araçları arasına katılan bütün araçlar aynı kapsamda mütalaa edilmektedir. Bu çerçevede telefon, teleks, telefaks, telsiz yoluyla haberleşmeler, elkoymanın bu türüne konu olabilecektir. Yukarıda sayılan haberleşme araçları, bir olayın yargılanması ile ilgili delil kaynağı olmak niteliğini taşıdığında, ceza yargılaması alanında bunlardan faydalanılacaktır. Ancak bu noktada öteki yargılama önlemlerinde olduğu gibi, elkoymanın bu türünde dahi, gerçeğin ortaya çıkarılması ile kişiye tanınan hak ve

Devamını okumak için tıklayın…Haberleşme araçlarının dinlemeye alınması nedir?

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/16986 K. 2015/14282 T. 01.10.2015

Tebliğname No : 12 – 2014/274360 Mahkemesi : Aydın (Kapatılan) 1. Sulh Ceza Mahkemesi Tarihi : 30/04/2014 Numarası : 2014/104 – 2014/494 Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Olay tarihinde saat 15.00 sıralarında sanığın idaresindeki araç ile tali yoldan kavşağa girdiğinde anayolda seyreden müşteki idaresindeki araca çarparak olay yerinden kaçtığı ve yaklaşık 4 saat sonra polis tarafından evinden alındığı, saat 20.17 de alkolmetre ile yapılan ölçümde 253 promil alkollü olduğu tespit edildiği, olay ve alkol ölçümünün yapıldığı zaman aralığı, tespit edilen

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/16986 K. 2015/14282 T. 01.10.2015

Riskli yapı tespiti raporunun gerçeğe aykırı düzenlenmesinin sonuçları nelerdir?

Riskli yapı tespiti raporu gerçeğe aykırı düzenlenmiş ise rapora konu yapı riskli yapı olarak tespit edilmemiş olacaktır. Yani tespit raporu hiçbir hukukî sonuç doğurmayacaktır. Ayrıca gerçeğe aykırı rapor düzenleyen kurum ve kuruluşun lisansı iptal edilir (Yönetmelik m.6/f.8,c,3). Yanı sıra tespit raporunun gerçeğe aykırı düzenlenmesi, tespit raporunu düzenleyenlerin Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca cezai sorumluluğunu ve kurum veya kuruluş ile raporu düzenleyenlerin Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca hukukî sorumluluğunu gündeme getirilebilir.

Elkoyma nedir?

Ceza yargılamasında elkoyma, eşya üzerinde zilyedinin sahip olduğu tasarruf yetkisinin, zilyedin rızası olmamasına rağmen kaldırılmasıdır. Elkoyma ya da öteki ceza yargılaması önlemleri gibi, ceza yargılamasının amaçlarına hizmet eder. Fakat, elkoymada gerçeği ortaya çıkarma amacı ağır basar. Elkoyma ile yakınlığı olan bir kavram, “koruma altına alma” (CMK: muhafaza altına alma) kavramıdır. Bu yolun uygulandığı durumlarda da nesnenin zilyedinin tasarruf yetkisinin ceza yargılaması amacıyla kaldırılması söz konusudur. Fakat koruma altına alma durumunda, nesne zilyedin rızası ile elinden alınır. Elkoymada ise zilyedin rızası yoktur, yetkinin sınırlandırılması devletin zor kullanmasına dayanmaktadır. Elkoymanın türleri nelerdir? CMK’dan önceki yasa elkoymanın uygulanabileceği iki grup eşya saymaktaydı. Bunlar,

Devamını okumak için tıklayın…Elkoyma nedir?