Suç duyurusu (ihbar) nasıl yapılır?

Suç duyurusu, hazırlık soruşturmasının başlamasının en çok karşılaşılan biçimidir. Suç duyurusu da başka makam ya da kişilerin kovuşturma organlarına suçları bildirmeleridir. Bildirenin bir kamu makamı olması ya da bir özel kişi olmasına göre ayrılır. Kamu makamlarının suç duyurusu denilince, bunların başında kolluk(polis, jandarma) gelir. Yasa kolluğa bir suça rastladığında, gerekli önlemi alma ve hazırladığı belgeleri hemen savcılığa gönderme görevini vermiştir. Kolluğun bu görevini yerine getirmesi savcılık bakımından bir suç duyurusu niteliğindedir, çünkü savcılık bu yolla ilk kez bir suçu öğrenmektedir. Kamu makamlarının suç duyurusunda bulunmalarının başka örnekleri de hukukumuzda vardır. Bir kişi duruşmada suç işlediğinde, örneğin bir tanığın yalan yere

Devamını okumak için tıklayın…Suç duyurusu (ihbar) nasıl yapılır?

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/17522 K. 2016/3870 T. 28.03.2016

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davalının sevk ve idaresindeki aracı ile davacı aracına çarpması sonucu oluşan kazada davacı aracının hasar gördüğünü, davalının kazada tam kusurlu olduğunu, araçta değer kaybı oluştuğunu ve araç kiralama işi yapan davacının aracı kullanamamaktan dolayı da 13 günlük kazanç kaybı olduğunu, … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2013/46 D.İş sayılı dosyasında alınan raporda davacı aracındaki değer kaybının 6.000,00 TL. olarak saptandığını, fazlaya

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/17522 K. 2016/3870 T. 28.03.2016

Riskli yapı tespitine itirazı kim değerlendirir?

Riskli yapı tespitine itiraz, teknik heyetler tarafından incelenir. Teknik heyetler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulur. Teknik heyetlerin oluşturulması ve çalışmasına ilişkin esaslar, Yönetmelik’in 9 ve 10’uncu maddelerinde detaylı olarak düzenlenmiştir. Teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile ikisi inşaat mühendisi ve biri de jeoloji veya jeofizik mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilâtında görev yapan üç üyenin katılımı ile birlikte yedi üyeli oluşturulur.

Hazırlık soruşturması nedir?

Ön soruşturma aşaması bugün hazırlık soruşturmasından oluşmaktadır. Hazırlık soruşturmasız bir ceza yargılaması faaliyeti düşünülemez. Ne kadar kısa ve çabuk olursa olsun, bir hazırlık soruşturması mutlaka yapılır. Hatta bunu daha da genelleyerek, hazırlık soruşturmasının ön soruşturmanın bir bölümü olduğunu düşünerek, ön soruşturmasız ceza yargılaması olmayacağını söylemek yerinde olur. Bu bakımdan ön soruşturma ile son soruşturma arasındaki ilişki şöyledir: Son soruşturmasız bir ceza yargılaması gerçekleşebilir. Bu mümkündür, çünkü yargılamanın hazırlık soruşturması sonunda bitmesi ve işin son soruşturmaya aktarılmaması olanağı vardır. Bunun anlamı, her ceza yargılamasında son soruşturmanın kesinlikle var olan bir aşama olmamasıdır. Fakat buna karşılık ön soruşturmasız ceza yargılaması yoktur. Bu

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturması nedir?

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/12759 K. 2015/880 T. 21.01.2015

Mahkemesi :Sulh Ceza Mahkemesi Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Hüküm : Beraat Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli … tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Olay günü, saat 02:32’de yapılan kontrolde sanığın 123 promil alkollü olduğunun tespit edildiğine dair emniyet görevlilerince tutanak tutulmuş ise de, saat 03:17’de alınan alkol raporuna göre ise sanığın 40,6 promil alkollü olduğunun belirlenmesi karşısında, tutanak mümzileri dinlense de, promilin derecesi şüpheli kalacağından, tebliğnamedeki bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, mahalli

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/12759 K. 2015/880 T. 21.01.2015

Riskli yapı tespiti raporuna itiraz süresi kaç gündür ve bu süre ne zamandan itibaren başlar?

Riskli yapı tespitine itiraz süresi 15 gündür. Bu 15 günlük süre, riskli yapı tespitine konu yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kimselere (veya kanunî temsilcilerine) tapu idaresi tarafından yapılacak tebligat tarihinden itibaren başlar. Burada dikkat edilmesi gereken şudur: Tebligat, riskli yapı üzerinde aynî veya şahsî hak sahiplerinin tamamına yapılsa da riskli yapı tespitine itiraz yalnızca, yapı üzerinde mülkiyet hakkı sahiplerince yapılabilir.

Bir ceza olayında söz konusu olabilecek evreler nelerdir?

Bunları şöyle sıralamak uygun olur: Ön soruşturma, son soruşturma, kanun yolları. Ön soruşturma, bir olayın ceza yargılamasına konu olup olmayacağının ele alındığı, değerlendirildiği birinci evredir. En temel tespit şudur: Ön soruşturmasız ceza yargılaması faaliyeti olamaz. Sonraki evrelerde ele alınacak olsalar bile, her ceza olayının mutlaka ön soruşturmadan geçmesi şarttır. Bu evrenin onunda daha sonraki evrelere geçilip geçilmeyeceği belirlenir. Son soruşturma ikinci evredir. Bu evre ceza davasının açılmasından başlar ve mahkemenin davaya bakarak karara bağlaması ile sonuçlanır. Son soruşturma evresinin en önemli bölümü duruşmadır. Duruşma, istisnalar hariç, herkese açık, iddiacıların (savcı, müdahil), savunmacının (sanık), yargıcın/yargıçların) katılımı ile sözlü olarak gerçekleşir. Kanun

Devamını okumak için tıklayın…Bir ceza olayında söz konusu olabilecek evreler nelerdir?

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/14538 K. 2015/11878 T. 25.06.2015

Sulh Ceza Mahkemesi Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Hüküm : Beraat Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın idaresindeki kamyonet ile olay günü saat.19.00 sıralarında, iki yönlü yolda, meskun mahalde, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağ tarafındaki evin bahçe duvarına çarptığı ve olay yerinde aracını da bırakarak kaçtığı, ertesi gün saat 09.11 de yakalanan sanığın alkol muayenesinde 0.39 promil alkollü olduğu, sanığın kazadan sonra 4 adet bira içtim şeklindeki savunmasına, hayatın olağan akışına göre, kaza yapan kişinin kolluk kuvvetlerine haber vererek olay yerinde beklemesi gerektiğinden, itibar edilemeyeceğinden,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/14538 K. 2015/11878 T. 25.06.2015

Yapının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olması hâlinde riskli yapı tespiti süreci nasıl işler?

Bir yapı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ise riskli yapı tespiti, yine, maliklerin talebine istinaden yapılacaktır. Riskli yapı tespiti raporunun kesinleşmesi süreci, diğer yapılarda olduğu gibidir. Ancak, riskli yapı tespiti raporu kesinleştikten sonra durum, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bildirilir ve bu Kurul’un alacağı kararlar doğrultusunda sürece devam edilir. Buna göre bir yapı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ise riskli yapı tespiti raporunun kesinleşmesinden önceki süreç diğer yapılarda olduğu gibidir. Riskli yapı tespiti raporunun kesinleşmesinden sonraki süreç ise Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun alacağı kararlara göre ilerler.

Gizli soruşturmacı görevlendirme nedir?

Bir olayda, soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi halinde, kamu görevlilerini görevlendirmek ve ceza olaylarında onlardan yararlanmaktır. Bu kişiler kendilerine verilen görevi gizli yürütürler. Kamu görevlisi olmayan bir kişi, gizli soruşturmacı olarak atanamaz. Kamu görevlisi, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama ya seçilme yoluyla katılan kişidir. Kamusal faaliyet, toplum için görülen hizmetlerdir. Bunlar çeşitlidir. Örnek: yargıç, Cumhuriyet savcısı, belediye başkanı, bir bakanlıkta genel müdür v.b. Gizli soruşturmacı görevlendirme hangi suçlarda mümkündür? Bu suçlar 139 uncu maddesinde sayılmıştır. Bu suçlara başka suçlar eklenemez. Nitelik ve özellikleri açısından önemli suçlardır. Bir ceza

Devamını okumak için tıklayın…Gizli soruşturmacı görevlendirme nedir?