Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/93 K. 2021/319 T. 29.06.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ceza Dairesi Sanık … hakkında basit cinsel saldırı suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında, Şuhut Asliye Ceza Mahkemesince 24.04.2017 tarih ve 100-257 sayı ile eylemin teşebbüs aşamasında k alan nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi üzerine dosyanın gönderildiği Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesince 02.04.2018 tarih ve 308-168 sayı ile eylemin teşebbüs aşamasında k alan nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanığın TCK’nın 102/2, 102/3-a, 35/2, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba hükmedilmiştir.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/93 K. 2021/319 T. 29.06.2021

Borcun Yenilenmesi Nedir?

Yenileme, borcu sona erdiren nedenlerden biri olup, bir borcun yerine yenisinin geçmesi suretiyle eski borcun sona erdirilmesidir. Dava ve sözleşme tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve somut olaya uygulanması gereken 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (818 sayılı BK) 114. maddesinde borcun yenilenmesi “tecdit” başlığı altında düzenlenmiştir. Anılan madde; “Borcun tecdidi akitten vâzıh suretle anlaşılmak lazımdır. Hususiyle mevcut bir borç için kambiyo taahhüdünde bulunmak veya yeni alacak senedi veya yeni bir kefaletname imza etmek, tecdidi tazammun etmez. Bununla beraber bu hükmün aksine dair akdolunan mukaveleler muteberdir.” şeklindedir. Borcun yenilenmesi, alacaklı ve borçlu arasında yapılan bir yenileme sözleşmesi ile gerçekleşir. Bu sözleşme, tarafların eski

Devamını okumak için tıklayın…Borcun Yenilenmesi Nedir?

Yargıtay 20. Ceza Dairesi, E. 2018/5688 K. 2019/5835 T. 05.11.2019

Mahkeme : ANTALYA Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi Kararın Tarihi – Numarası : 13/09/2018 – 2018/189 esas ve 2018/676 karar Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmekle, temyiz edenlerin sıfatı, başvuruların süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Sanık müdafii süresinde duruşma talebinde bulunmuş ise de; dosya kapsamı dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 299. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sanık hakkındaki inceleme takdiren duruşmasız olarak yapılmıştır. 5271 sayılı CMK’nın 288 ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile CMK’nın 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 20. Ceza Dairesi, E. 2018/5688 K. 2019/5835 T. 05.11.2019

Türkiye’de yabancı askerlerin dokunulmazlığı var mıdır?

Bir ülkede bulunan ve suç işleyen yabancı askerlerin, istisnaen suçu işledikleri ülkenin yargılama kurallarına tabi olmamaları mümkündür. Buna örnek olarak Nato Devletlerinin aralarında yaptıkları Kuvvetler Statüsüne ilişkin anlaşma gösterilebilir. Türkiye de bunu onaylamış ve kabul etmiştir (Bu anlaşmanın resmi adı, “Kuzey Atlantik Andlaşmasına taraf olan devletler arasında Kuvvetler Statü- süne dair andlaşma” olup 6375 sayılı yasayla onama gerçekleşmiştir (RG. 1954, 8663). Bu andlaşmanın kuralları 1956 yılında bazı değişikliklere uğramıştır. (Değişiklik 6816 sayılı yasayla yapılmıştır.) (RG. 1956, 9363). Bu anlaşma gereğince, yabancı askerlerin kendi yasalarına göre yargılanmaları şu hallerde kabul edilmiştir: 1. Ülkesinde bulundukları devlet yasalarına göre eylemin suç teşkil etmemesi.

Devamını okumak için tıklayın…Türkiye’de yabancı askerlerin dokunulmazlığı var mıdır?

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, E. 2020/5469 K. 2020/9598 T. 07.10.2020

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık HÜKÜM : Beraat Sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan beraatına ilişkin hüküm, O yer Cumhuriyet savcısı ve katılanlar vekilleri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14/03/2013 tarih ve 2012/473 esas, 2013/84 karar sayılı ilamı ile verdiği beraat hükmünün, Dairemizin 07/02/2018 tarih ve 2017/2573 esas, 2018/710 karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verildiği, mahkeme tarafından direnme kararı verilerek aynı hükmün tekrar kurulduğu; ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 21/05/2020 tarih ve 2019/15-105 esas, 2020/220 sayılı kararı ile belirtildiği üzere, bozma gereği yerine getirilmeye çalışılarak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 15. Ceza Dairesi, E. 2020/5469 K. 2020/9598 T. 07.10.2020

Yasama sorumsuzluğu ceza yargılamasında nasıl değerlendirilir?

Yasama dokunulmazlığı, siyasal iktidarların ve hükümetlerin yasama meclislerinde çoğunluğu sağlamak amacıyla azınlık üyele- rine ceza tehdidinde bulunmalarını ve manevi baskı yapmalarını ön- lemek, bunların yasama görevini tam olarak gerçekleştirebilmelerini sağlamak için kabul edilmiş bir kurumdur. Anayasa hukukunda bu konu “yasama meclisi üyelerine tanınan güvenceler” başlığı altında ele alınmaktadır. Öte yandan parlamenter bağışıklıklar da denilmektedir. Bu konuda ilkin kullanılacak terimlere açıklık getirmek uygun olur. Bu çerçevede yasama dokunulmazlığı üst başlığı altında ikili bir ayırım yapılarak, mutlak dokunulmazlık ve nispi dokunulmazlık denildiği yaygındır. Ancak daha doğru olanı, yasama sorumsuzluğu (mutlak dokunulmazlık) ve yasama dokunulmazlığı demektir. Her iki kavramın temeli parlamento üyelerinin parlamento

Devamını okumak için tıklayın…Yasama sorumsuzluğu ceza yargılamasında nasıl değerlendirilir?

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/5753 K. 2019/1138 T. 26.02.2019

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs HÜKÜM : TCK’nin 81/1, 35/2, 62, 53, 63 ve 54/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası. TÜRK MİLLETİ ADINA Sanık … ’in, mağdur … ‘yi vücudunda 7 adet kesici delici alet yaralanmasına sebep olacak şekilde yaraladığı ve bunlardan sol koltuk altında tarif edilen göğüs boşluğuna girip hemopnömotoraksa neden olan kesici delici alet yaralanmasının; kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu ve kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, sanığın bu şekilde mağduru öldürmeye teşebbüs ettiği gözetilerek; teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/5753 K. 2019/1138 T. 26.02.2019

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, E. 2020/5469 K. 2020/9598 T. 07.10.2020

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık HÜKÜM : Beraat Sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan beraatına ilişkin hüküm, O yer Cumhuriyet savcısı ve katılanlar vekilleri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14/03/2013 tarih ve 2012/473 esas, 2013/84 karar sayılı ilamı ile verdiği beraat hükmünün, Dairemizin 07/02/2018 tarih ve 2017/2573 esas, 2018/710 karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verildiği, mahkeme tarafından direnme kararı verilerek aynı hükmün tekrar kurulduğu; ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 21/05/2020 tarih ve 2019/15-105 esas, 2020/220 sayılı kararı ile belirtildiği üzere, bozma gereği yerine getirilmeye çalışılarak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 15. Ceza Dairesi, E. 2020/5469 K. 2020/9598 T. 07.10.2020

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, E. 2020/5469 K. 2020/9598 T. 07.10.2020

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık HÜKÜM : Beraat Sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan beraatına ilişkin hüküm, O yer Cumhuriyet savcısı ve katılanlar vekilleri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14/03/2013 tarih ve 2012/473 esas, 2013/84 karar sayılı ilamı ile verdiği beraat hükmünün, Dairemizin 07/02/2018 tarih ve 2017/2573 esas, 2018/710 karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verildiği, mahkeme tarafından direnme kararı verilerek aynı hükmün tekrar kurulduğu; ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 21/05/2020 tarih ve 2019/15-105 esas, 2020/220 sayılı kararı ile belirtildiği üzere, bozma gereği yerine getirilmeye çalışılarak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 15. Ceza Dairesi, E. 2020/5469 K. 2020/9598 T. 07.10.2020

Tam Tazmin

Zarar veren, kural olarak zarar görenin haksız fiil nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Tazminat zarar miktarını aşamaz. Tazminatın üst sınırını uğranılan zarar oluşturur. Ancak BK.m.43 ve 44 (TBK.m.51 ve 52) hükümlerinde bazı tazminattan indirim sebepleri öngörülmüştür. Bu sebeplerin varlığı halinde, hakim uğranılan zarardan daha düşük bir tazminata hükmedebilecektir. Uğranılan zarar miktarına faiz de eklenecektir. Bu faize tazminat faizi denir. Faiz, zararın meydana geldiği andan itibaren yürütülür. Tazminat faiz oranına ilişkin bir oran Borçlar Kanununda belirtilmemiştir. Genellikle kabul edildiği üzere, yasal temerrüt faizi oranları, tazminat faizi bakımından da esas alınacaktır.