Yargıtay 16. Ceza Dairesi, E. 2018/2519 K. 2019/323 T. 21.01.2019

Mahkemesi :Ceza Dairesi Suç : 1-Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, 2-Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs, 3-Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, 4-Silahlı terör örgütüne üye olma Hüküm : Sanıklar hakkında: 1-Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ayrı ayrı; TCK’nın 309/1, 53/1-5, 58/9, 63.   maddeleri ve 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddesi uyarınca mahkumiyet, 2-Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından ayrı ayrı; Ceza verilmesine yer olmadığına, 3-Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ayrı ayrı; Ceza verilmesine yer olmadığına kararlarına yapılan istinaf başvurularının esastan reddi   Yapılan yargılama sonunda yerel mahkemece

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 16. Ceza Dairesi, E. 2018/2519 K. 2019/323 T. 21.01.2019

Marka Suçlarında Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, suç işlenirken bulunmayan ancak suç tamamlandıktan sonra ortaya çıkan, cezayı hafifleten veya ortadan kaldı- ran şahsi bir neden olarak tanımlanabilir. Failin icra hareketlerinin tamamlanmasından sonra, neticenin oluşmasına isteyerek engel olması halidir. Ancak etkin pişmanlığın bir olayda uygulanabilmesi için suçun kanuni düzenlemesin de açıkça yer alması gerekmektedir. Marka Suçlarında Etkin Pişmanlık Marka suçlarında yalnızca marka hakkına tecavüz suçu açısından etkinlik pişmanlık hükümleri düzenlenmiştir. Marka suçlarının tamamı açısından değil yalnızca taklit ürünleri satmak veya satışa arz etmek suçunda geçerli olacak şekilde SMK’ da etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmiştir. SMK m. 30/7 göre; “Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı,

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçlarında Etkin Pişmanlık

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, E. 2018/7103 K. 2019/1953 T. 21.03.2019

Mahkemesi :Ceza Dairesi İlk Derece Mahkemesi : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Cumhurbaşkanına suikast, Anayasayı ihlal, Kasten öldürme, Kasten öldürmeye teşebbüs, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Kasten yaralama, Yağma Hüküm : 1)Sanıklar … , hakkında ayrı ayrı; a)TCK’nın 309/1, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddeleri uyarınca mahkumiyet kararına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi b)TCK’nın 310/1, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddeleri uyarınca mahkumiyet kararına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi c)TCK’nın 82/1-g-h, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddeleri uyarınca iki kez mahkumiyet kararına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi d)TCK’nın 82/1-g-h, 35/2, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 16. Ceza Dairesi, E. 2018/7103 K. 2019/1953 T. 21.03.2019

Marka Hakkı Üzerinde Yetkisiz Tasarrufta Bulunma Suçu

Marka, bir malvarlığı değeridir. Bu sebeple markanın çeşitli hukuki işlemlere konu olması mümkün ve olağandır. Nitekim SMK m. 148’ de; “Sınaî mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir.” Denilmek suretiyle markanın hukuki işlemlere konu olabileceği düzenlenmiştir. Marka Hakkı Üzerinde Yetkisiz Tasarrufta Bulunma Suçu Marka üzerinde hukuki işlem yapma yetkisi marka hakkı sahibine veya marka hakkı sahibinin yetki verdiği kişilere aittir. Bu açıdan SMK, yetkisi olmadığı halde marka üzerinde bazı tasarruf işlemlerinin yapılmasını cezai yaptırıma bağlamıştır. Böylelikle SMK m. 30/3’ de son suç tipi olarak

Devamını okumak için tıklayın…Marka Hakkı Üzerinde Yetkisiz Tasarrufta Bulunma Suçu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/93 K. 2021/319 T. 29.06.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ceza Dairesi Sanık … hakkında basit cinsel saldırı suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında, Şuhut Asliye Ceza Mahkemesince 24.04.2017 tarih ve 100-257 sayı ile eylemin teşebbüs aşamasında kalan nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi üzerine dosyanın gönderildiği Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesince 02.04.2018 tarih ve 308-168 sayı ile eylemin teşebbüs aşamasında kalan nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanığın TCK’nın 102/2, 102/3-a, 35/2, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba hükmedilmiştir. Katılan mağdure

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/93 K. 2021/319 T. 29.06.2021

Marka Koruması İşaretini Kaldırma Suçu

6769 sayılı SMK tarafından düzenlenen bir diğer marka suçu da marka koruması işaretinin kaldırılması suçudur. Bu suç SMK 30/2’ de düzenlenmiştir. Buna göre; “Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” Bu suçun oluşabilmesi için marka koruma işaretinin var olması gerekmektedir. Marka koruma işaretleri de ancak tescilli markalarda bulunabilir. Bu sebeple markanın tescilli olması da ayrıca bu suçun oluşması için gereklidir. Marka Koruması İşaretini Kaldırma Suçu Suçun oluşması içim mal veya ambalaj üzerinde yer alan işaretin kaldırılması yeterlidir. Ayrıca

Devamını okumak için tıklayın…Marka Koruması İşaretini Kaldırma Suçu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/1173 K. 2020/292 T. 16.06.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 124-12 Sanık … hakkında kasten öldürme suçuna teşebbüsten açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, sanığın eyleminin kasten yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanığın TCK’nın 86/1, 86/3-e, 87/3, 29, 62/1, 53/1 ve 54. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve müsadereye ilişkin Z ile Ağır Ceza Mahkemesince verilen 04.07.2012 tarihli ve 98-76 sayılı hükmün, sanık müdafisi, Cumhuriyet savcısı ve katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 10.11.2014 tarih ve 2611-5057 sayı ile; ” … Yaralamanın yeri ve

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/1173 K. 2020/292 T. 16.06.2020

Marka Hakkına Tecavüz Suçu

Marka hakkına tecavüz suçu 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen ilk suç tipidir. Yasal dayanağını 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 30. Maddesinin 1. fıkrasından almaktadır. Bu hükme göre; “Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. “ Marka Hakkına Tecavüz Suçu Marka hakkına tecavüz şekilleri oldukça farklı olabilmektedir. Ancak kanun koyucu tarafından marka hakkına karşı yapılan tecavüz şekillerinin

Devamını okumak için tıklayın…Marka Hakkına Tecavüz Suçu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/170 K. 2021/166 T. 22.04.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sanık … hakkında basit cinsel saldırı suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında, Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesince 03.07.2012 tarih ve 144-502 sayı ile sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında k alan nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosyanın gönderildiği Karaman Ağır Ceza Mahkemesince de 02.10.2012 tarih ve 129-124 sayı ile görevsizlik kararı verilmesi üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesince 24.01.2013 tarih ve 701-701 sayı ile görevsizlik kararı kaldırılan Karaman Ağır Ceza Mahkemesince 29.05.2013 tarih ve 39-86 sayı ile sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında k alan basit cinsel saldırı suçunu

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/170 K. 2021/166 T. 22.04.2021

Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar

Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar Türk marka hukukunda markaya ilişkin cezai yaptırımlar içeren düzenlemelerin tarihi oldukça eskidir. Zaman içerisinde markaların gelişimine bağlı olarak kanunlarda değişiklik yapılsa da marka suçlarının tarihçesinin oldukça eski olduğunun kabulü gerekir. Marka hukukuna ve marka suçlarına ilişkin eski düzenlemeler önceki başlıklar altında detaylı olarak incelendiğinden bu başlık altında yeniden incelenmeyecektir. SMK öncesi marka suçlarına işlenen en önemli kaynak 556 sayılı KHK’dır. Ancak bu KHK’da suçların kanun dışında düzenlenmesi kabul edilmediğinden Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu nedenlerle marka kanunu çıkarılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan iptaller üzerine, Anayasaya aykırılığı tamamen ortadan kaldıran Sınaî Mülkiyet

Devamını okumak için tıklayın…Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar