Denkleştirme Nedir?

Bazen haksız fiil zarar görenin sadece zarar uğramasına değil, aynı zamanda bazı ekonomik yararlar elde etmesine de yol açmış olabilir. Örneğin, zarar gören, yaralanmadan sonra hastanede yattığı süre boyunca ev, yemek gibi giderlerden kurtulmuş olabilir; haksız fiil sonucunda tahrip olan evin enkazı zarar gören tarafından satılmış olabilir. Bu tür durumlarda zarar hesaplanırken bu ve benzeri yararların zarardan düşülmesi gerekir. Bu işleme “denkleştirme” adı verilir. Denkleştirme (Yararların zarardan düşülmesi) ne demektir? Denkleştirme tazminatın değil, zararın tespitine ilişkin bir sorundur. Denkleştirme yapılabilmesi için, meydana gelen yarar zarar verici olayla uygun illiyet bağı içinde bulunmalıdır. Bu nedenle zarar verici olayla tesadüfen bir bağlantı

Devamını okumak için tıklayın…Denkleştirme Nedir?

Araç Pert Olduysa Araç Değer Kaybı Talep Edilebilir Mi?

Kaza sonucunda hasara uğrayan aracın onarım masrafları, aracın riziko tarihindeki değerini aşar ya da araç onarım kabul etmezse tam hasara uğramış sayılır. Ülkemiz sigortacılık mevzuatında “pert” kavramına ilişkin herhangi bir tanım yer almamakla birlikte, uygulamada “pert” kavramı ağır ya da tam hasara uğramış araçlar için kullanılan bir terimdir. 18/07/1997 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 09/09/2011 tarihli 28049 sayılı Resmi Gazete ile değişik 39. maddesinde hurda araç, “Ekonomik ömrünü doldurma, eskime, yıpranma, kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlar” şeklinde tanımlanmıştır. Konu hakkında Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının 3.3.2.2. maddesi; “Onarım masraflarının zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği

Devamını okumak için tıklayın…Araç Pert Olduysa Araç Değer Kaybı Talep Edilebilir Mi?

Marka Suçunda İştirak

Türk Ceza Kanununda İştirak Suça iştirak TCK m.37 düzenlenmiştir. Buna göre; “Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur. Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar arttırılır.” Bu anlamda iştirak, kanunen veya niteliği gereği tek kişi tarafından işlenebilen suçun, birden fazla kişi tarafın- dan anlaşmalı olarak fiilin oluşumuna illi değeri haiz katkıda bulunarak birlikte işlemesi hali olarak tanımlanabilir. Marka Suçunda İştirak 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu m. 30 kapsamında yer alan marka suçları

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçunda İştirak

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/1472 K. 2019/1797 T. 25.03.2019

(KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ) Sanık … ’ın, İBDA/C adlı yasa dışı silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 168/2, 59/2 ve 3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis cezası, 02/03/1999 tarihinde Çengelköy Koçbank’a ve 24/03/1999 tarihinde Beyazıt McDonals’a patlayıcı madde atmak suçlarından 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 264/6-8 ve 59/2. maddeleri gereğince 5 yıl 6 ay 20 gün (2 kez) hapis ve para cezası ile cezalandırılmasına dair İstanbul (Kapatılan) 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/06/2003 tarihli ve 1999/199 esas, 2003/96 sayılı kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 08/06/2004 tarihli ve 2004/184 esas, 2004/2576 karar

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/1472 K. 2019/1797 T. 25.03.2019

Araç Değer Kaybı Talebinde Kusur Önemli Midir?

Trafik kazalarında, zarar verenin verdiği zararı karşılaması, haksız fiil nedeniyle verilen zararın tazmini anlamına gelmektedir. Haksız fiile ilişkin hükümler ise Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi; “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür” hükmünü içermektedir. Kanunu’nun 50. Maddesinde ise; “Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler” denilmektedir. Aynı şekilde Kanunun 51. maddesine göre de; “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybı Talebinde Kusur Önemli Midir?

Araç Değer Kaybının Hukuki Niteliği

Kanunlarımızda her ne kadar ‘değer kaybı’ başlıklı bir madde bulunmasa da bu zarar kaleminin bizce hukuki mahiyeti, Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde karşılık bulan ‘haksız fiil’ kavramıdır. Söz konusu madde, ‘Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür’ emrini içermektedir. Buna göre, kusuru ile başka bir araca çarpan kişinin bu araçta meydana gelen değer kaybını ödemesi gerekmektedir. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, araç değer kaybına ilişkin 2016/16321 Esas ve 2016/12151 Karar sayılı ilamında; “uyuşmazlık haksız fiilden kaynaklanmakta” diyerek görev, zamanaşımı ve sorumluluk hususunda hangi hukuki müessesenin uygulanacağını ortaya koymaktadır. Kısaca bahsetmek gerekirse; haksız fiile ilişkin bir

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybının Hukuki Niteliği

Marka Suçunda Teşebbüs

Teşebbüs kavramı TCK m. 35’te tanımlanmıştır. Buna göre teşebbüs, suçun kanuni tanımında yer alan fiilin icrasına elverişli vasıta ile başlanmış olmakla birlikte failin elinde olmayan sebeplerle, bu fiile ilişkin icra hareketlerinin tamamlanmaması veya icra hareketleri tamamlanmış olsa bile (suç tipinde ayrıca bir unsur olarak belirtilmiş ise ) neticenin gerçekleşmemiş olması halidir. Marka Suçlarında Teşebbüs 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu m. 30 kapsamında işlenen marka suçları açısından teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkündür. Bu suçlarda da fail icra hareketlerine başladıktan sonra elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamaz ise, teşebbüsten sorumlu olacaktır. Ancak her marka suçu açısından teşebbüsün mümkün olup olmadığı ayrı ayrı ele alınacaktır.

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçunda Teşebbüs

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/170 K. 2021/166 T. 22.04.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sanık … hakkında basit cinsel saldırı suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında, Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesince 03.07.2012 tarih ve 144-502 sayı ile sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kalan nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosyanın gönderildiği Karaman Ağır Ceza Mahkemesince de 02.10.2012 tarih ve 129-124 sayı ile görevsizlik kararı verilmesi üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesince 24.01.2013 tarih ve 701-701 sayı ile görevsizlik kararı kaldırılan Karaman Ağır Ceza Mahkemesince 29.05.2013 tarih ve 39-86 sayı ile sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kalan basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğu kabul

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/170 K. 2021/166 T. 22.04.2021

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı ne demek? Araç değer kaybı nedir? Araç değer kaybı, hasar gören aracın piyasadaki değişim değer durumunu niteleyen bir kavramdır. Bu kavram, hasar alarak onarım gören aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşü ifade eder. Zira, kazaya karışıp hasar gören aracın, en iyi şekilde tamir edilmiş olsa bile, TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi) kayıtlarında yer alacak kaza kaydı nedeniyle, piyasa değişim değerinde bir düşüş olacaktır. Ancak, bir aracın kazaya karışması sonucu bir parçasının boya işlemi görmesi üzerine, aracın yeniden kaza geçirmesi halinde değer kaybı söz konusu olmazken; hasarlı parçanın değişmesi değer kaybına yol açmaktadır. Araç değer kaybı kavramı, kazalı

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybı Nedir?

Marka Suçları

Bir işletmeye ait mal veya hizmeti diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan sicilde gösterilebilir olmak kaydıyla her türlü işaret olarak tanımlanabilecek olan marka, günümüz ticaret ve hukuk hayatında oldukça fazla yer kaplamaktadır. Özellikle teknolojik gelişmeler ve ticaretin sınır aşan niteliği karşısında markanın önemi gittikçe artmaktadır. Bir malın markası tüketicinin tercihlerinde zamanla daha fazla yer almaya başlamaktadır. Markaların bu denli önem arz etmesi ve marka hakkı ihlallerinde kazancın yüksek hukuki yaptırımın yetersiz kalması markaya ilişkin cezai yaptırımlar düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu konuda gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda birçok düzenleme yapılmıştır. Aşağıda marka suçlarına ilişkin ele aldığımız yazıları bulabilirsiniz;

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçları