Ceza yargılamasında yer gösterme ne demektir?

CMK bir özel keşif işlemi düzenlemiş, buna yer gösterme demiştir. Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırabilir. Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla, müdafi de yer gösterme işlemi sırasında hazır bulunabilir. Yer gösterme işlemi tutanağa bağlanır. Yer gösterme adıyla anılan işlem bir keşiftir. Buna göre, savcı bu işlemi yaptırmak konusunda görevlendirilmiştir. Maddede yer alan, “ yaptırabilir “ sözcüğünü, olayın özelliği dikkate alınarak, takdir yetkisi içinde kalan bir yetki olarak anlamak uygun olur. CMK’da savcının yer gösterme işlemini yapmasının zamanı belirtilmiştir. Bu işlem, hazırlık soruşturmasında yapılacaktır. Savcı, şüphelinin ifadesini aldıktan sonra bu işlemi yapacaktır. Bu demektir ki,

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında yer gösterme ne demektir?

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2019/1827 K. 2021/775 T. 03.02.2021

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ   Taraflar arasında görülen davada İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 12.07.2016 gün ve 2015/247 – 2016/807 sayılı kararı düzelterek onayan Daire’nin 20.12.2018 gün ve 2017/340 – 2018/8132 sayılı kararı aleyhinde davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin karbondioksit absorbanı (sodalime) üretimi yapan bir firma olduğunu, ihale bazında çalıştığını, davalı şirketin Ber-Kim adlı firmanın ür ettiği Sarbolime marka ürünün satıcısı olduğunu,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2019/1827 K. 2021/775 T. 03.02.2021

Riskli alan tespitinin, kentsel dönüşümün amaçlarını istismar edecek şekilde yapılması mümkün müdür?

Riskli alan tespitinin, teknik ayrıntıları mevzuatta yeterli biçimde düzenlenmemiştir. Ayrıca uygulamada, riskli alanlarda, her bir yapı için ayrı ayrı riskli yapı tespiti yapılmamaktadır. Bir bölgenin riskli alan olarak ilan edilmesi, üzerindeki yapılaşma gerekçesi ile dahi ilişkilendirilebilir. Buradan hareketle, örneğin, üzerindeki yapılaşmanın afet sonrası oluşacak araç trafiği sebebiyle can kaybına yol açacağından bahisle düzenlenecek teknik rapora istinaden bir bölgenin riskli alan ilân edilmesi akla gelebilir. Bir başka örnekte, siyasi tercihlere bağlı olarak bir mahalle riskli alan ilân edilerek kentsel dönüşüme konu olurken, hemen yanı başındaki mahallede hiçbir işlem yapılmaması mümkün olabilir. Kentsel dönüşümün hukuki altyapısının neden sağlam olması gerektiği buradaki örneklerden

Devamını okumak için tıklayın…Riskli alan tespitinin, kentsel dönüşümün amaçlarını istismar edecek şekilde yapılması mümkün müdür?

Ceza yargılamasında keşif ne demektir?

Keşif, yargıcın ispat konusunda kanaat sahibi olmak için yaptığı bir araştırmadır. Bu kanaate ulaşmak için yargıç canlı ya da cansız her şey üzerinde böyle bir araştırma yapabilir. Bu bakımdan insanlar, cesetler, nesneler keşfe konu olabilir. Hatta olaylar bile keşfe konu olabilir, bir kavşaktaki trafik sıkışıklığı gibi. Keşif işleminin yapılmasında çeşitli duyulardan yararlanmak mümkündür. Görme (olay yerinin, bir cesedin, bir yaranın, parmak izinin, ayak izlerinin görülmesi), işitme (sessizliği bozan gürültü), koklama (kokmuş yiyecekler), dokunma (bir bıçağın keskinliği) duyularıyla gerçekleştirilebilir. Keşif yargıç tarafından yapılır, kural budur. Ancak gecikmede tehlike olan hallerde savcılar da keşif yapabilirler. Niteliği bakımından yargılamanın her aşamasında keşif yapılabilir.

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında keşif ne demektir?

Danıştay Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2015/5675 K. 2015/6665 T. 26.10.2015

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2015/5675 Karar No : 2015/6665 Karar Düzeltme İsteminde Bulunan (Davalı) : Vekili : Karşı Taraf(Davacı) : Vekili : İstemin Özeti : Danıştay Onbeşinci Dairesi’nin 09.12.2014 tarih ve E:2014/5895; K:2014/9370 sayılı kararının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. Düşüncesi :Karar düzeltme isteminin kısmen kabul edilerek dava konusu reklamların durdurulmasına dair işlem hakkında davanın reddine ilişkin kararın onanması, idari para cezası yönünden davanın reddine ilişkin kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2015/5675 K. 2015/6665 T. 26.10.2015

Riskli alan tespitini kim isteyebilir ve bu tespiti kim yapar?

Riskli alan tespiti için başvuracak olan daima Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Riskli alan tespitini yapan ise daima Bakanlar Kurulu olacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli alan tespiti için başvururken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşünü alır. TOKİ, idare veya alandaki taşınmaz malikleri de gerekli belgeleri hazırlayarak doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veya idareye başvurabilir. İdareye yapılan başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilir. Bu durumda da riskli alan tespiti için başvuru, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

Bilirkişi raporu delil midir?

Bilirkişi ya da bilirkişi heyeti görevlendirilirken kendilerinden incelemeleri, görüş ve kanaatlerini bildirmeleri istenen hususlar, bilirkişi atama kararında açıkça gösterilir. Bilirkişi, incelemesini tamamladığında, bu konuda bir rapor düzenler. Buna bilirkişi raporu denilir. Bilirkişi raporu delildir. Savcı ya da yargıç/mahkeme bu rapora dayanarak karar verebilir. Rapor yetersiz görülür ya da çelişkili sonuçlar içerir ise, iki yöntem uygulanabilir. İlki aynı bilirkişiye/bilirkişi heyetine yeni görev verilir ve eksikliklerin tamamlanması ya da çelişkilerin giderilmesi istenir. İkinci olasılık yeni bilirkişi/bilirkişi heyeti atayarak yeni bir rapor almaktır. Sözü geçen yöntemlerden birini seçmek, bilirkişi atayan savcı, yargıç ya da mahkemenin takdirindedir.

Bilirkişi raporu savcıyı, mahkemeyi bağlar mı?

Bilirkişi raporu savcıyı, mahkemeyi bağlamaz. Rapora uygun olmayan işlem yapmak, karar vermek mümkündür. Bu konuda gerekçe gösterilmesi şarttır. Bu sonuçlar yadırganır. Bu konuda şöyle düşünülür. Savcı ya da yargıç bilmediği, uzmanlığı gerektiren bir konuda bir uzmandan yardım istemektedir ve almaktadır. Bu kurum bilirkişilik kurumudur. Bilirkişinin görevi de uyuşmazlığın çözümüne yardımcı olmak, bu konuda savcıya ve yargıca, mahkemeye ışık tutmaktır. Bilirkişi raporuyla bu görevi yapmış olmasına rağmen, bu raporun kabul edilmemesi çelişki değil midir? Bu soruya şöyle cevap verilir: Bu ortamda bilirkişi raporunun ortaya koyduğu sonuçlar tatminkâr olmayabilir ya da mantık hataları içerebilir.

İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2019/690 K. 2020/606 T. 20.11.2020

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2019/690 Esas KARAR NO: 2020/606 DAVA:Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ:23/12/2019 KARAR TARİHİ :20/11/2020 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : DAVA :Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkillerin … ‘ın çocuğu olduğunu, müvekkil … ‘ın hamileliği süresince davalı Op. Dr. … tarafından takip edildiğini, ne var ki anılan doktor genel olarak tıbbi kötü uygulaması sonucu Down sendomlu hamilelik teşhis edilememiş gerekli testler yapılmamış, müvekkillerinin hamilelik boyunca aydınlatılmamış, yazılı yada sözlü aydınlatılmış bilgilendirme yapılmamış, ve küçük …

Devamını okumak için tıklayın…İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2019/690 K. 2020/606 T. 20.11.2020

Riskli alan tespiti nedir? Riskli alan tespiti hangi esaslara göre yapılır?

Riskli alan, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can veya mal kaybına yol açma riski taşıyan alandır. Riskli alan tespitinin yapılabilmesi için alanın, can veya mal kaybına yol açma riskinin bulunması gerekir. Bu sebep, en genel sebeptir. Bunun dışında şu dört hâlin varlığında da riskli alan tespiti yapılabilir: i) Planlama veya altyapı hizmetlerinin yetersiz olması, ii) İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın bulunması, iii) Altyapı veya üstyapılarda hasar meydana gelmiş olması Bu üç hâlin ayrı ayrı veya birlikte bulunması riskli alan tespiti için yeterli değildir. Bu hâllerin kamu düzeni ve güvenliğini olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozması gerekir. iv) Alanın

Devamını okumak için tıklayın…Riskli alan tespiti nedir? Riskli alan tespiti hangi esaslara göre yapılır?