Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2021/5138 K. 2021/6384 T. 08.04.2021

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Kasten yaralama, silahla tehdit, 6136 sayılı Kanun’a aykırılık HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; 1) Sanık … hakkında silahla tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmü ile sanıklar … ve … hakkında 6136 sayılı Kanun’a aykırılık suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz sebeplerinin incelenmesinde; Sanık … ‘nın adli sicil kaydında tekerrüre esas sabıkası bulunduğu halde hakkında 5237 sayılı TCK’nin 58. maddesindeki tekerrür hükümlerinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2021/5138 K. 2021/6384 T. 08.04.2021

İrade Beyanlarının Yorumu

Hukuki işlem, bir veya birden çok şahsın belirli bir sonuca yönelik irade açıklamasıdır. Kişinin gerçek iradesi beyan ettiği iradesiyle örtüşüyorsa herhangi problemle karşılaşılmaz. Problem, gerçekte arzu edilen şeyin beyan edilen şeyle aynı olmadığı durumda ortaya çıkar ve yorum sorunu karşımıza gelir. Hangi durumlarda yorum sorunu ortaya çıkar? ‒  Beyan, birden fazla anlama geldiği, açık olmadığı durumlarda. (Beyan, 5000 frank şeklinde ortaya çıkmışsa, frankın İsviçre frankı mı, Hollanda frankı mı belli olmayabilir.) ‒  Beyan, tek başına ele alındığında açık bir şekilde görünmesiyle birlikte, beyanda bulunan kişinin yanlış beyanda bulunduğu durumlarda. (Beyanı yapan kişinin beyanda bulunduğu ifadenin anlamını bilmediği ya da gerçek

Devamını okumak için tıklayın…İrade Beyanlarının Yorumu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/628 K. 2021/440 T. 30.09.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 6. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 382-54 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan sanık … ’ın TCK’nın 245/1, 35/2, 52/2-3, 53, 58/6 ve 63 maddeleri gereğince 2 yıl 3 ay hapis ve 1.800 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin … 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 19.10.2011 tarihli ve 414-317 sayılı hükmün, sanık ve müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 12.10.2015 tarih ve 24215-43605 sayı ile; “Oluşa ve dosya içeriğine göre sanığın, mağdurun bankamatikten para çekmeye

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/628 K. 2021/440 T. 30.09.2021

Hukuki İşlemlerde Geçerlilik Şekli

Uyulmadığı takdirde, hukuki işlemin geçersiz olacağı şekildir. Yani, hukuki işlem öngörülen şekle uygun yapılması gerekir. Aksi takdirde, o hukuki işlem, hüküm ve sonuç doğurmayacaktır. Geçerlilik şekli, iki kaynaktan doğar: Kanuni şekil ve taraflarca kararlaştırılan şekil (iradi şekil). Geçerlilik Şeklinin Yarar ve Sakıncaları Şeklin temelinde yatan bazı düşünceler vardır. Kanun, bu düşüncelere dayanarak bazı şartlarda yapılan sözleşmeleri belirli şekillere bağlamıştır. Bu düşünceler nelerdir? 1) Şekil tarafları düşündürmeye sevk eder. Bir sözleşmenin geçerliliği şekle bağlı tutulmuşsa, bunun kurulmasına ilişkin iradenin açıklanmasından önce, irade sahibi daha dikkatli olacak ve düşünceli hareket edecektir. Bu sayede, kişiler daha dikkatli kararlar verecektir. 2) Şekil, hukuki güvenlik,

Devamını okumak için tıklayın…Hukuki İşlemlerde Geçerlilik Şekli

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2022/633 K. 2022/1966 T. 14.03.2022

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama HÜKÜMLER : 1) … 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/10/2020 tarih ve 2020/230 Esas, 2020/298 Karar sayılı ilamı ile; sanığın kasten yaralama suçundan 5237 TCK’nin 86/1, 86/1, 3-a, e, 87/1-d, 53, 58. maddeleri uyarınca 6 yıl 18 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve tekerrür hükmünün uygulanmasına dair kararı, 2) … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 11/03/2021 tarih ve 2020/1579 Esas, 2021/487 Karar sayılı ilamı ile; istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararı, 3)Bu kararın sanık müdafii ve katılanlar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 28/06/2021 tarih ve 2021/9283

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2022/633 K. 2022/1966 T. 14.03.2022

İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme

(BK-8 / TBK-9) TBK- MADDE 9- Bir sonucun gerçekleşmesi karşılığında ödül vereceğini ilan yoluyla duyuran kimse, sözünü yerine getirmekle yükümlüdür. Ödül sözü veren, sonucun gerçekleşmesinden önce sözünden cayarsa veya sonucun gerçekleşmesini engellerse, dürüstlük kurallarına uygun olarak yapılan giderleri ödemekle yükümlüdür. Ancak, bir ya da birden çok kişiye ödenecek giderlerin toplamı, ödülün değerini aşamaz. Ödül sözü veren, giderlerinin ödenmesini isteyenlerin beklenen sonucu gerçekleştiremeyeceklerini ispat ederse, giderleri ödeme yükümlülüğünden kurtulur. A. BASİT ANLAMDA İLAN SURETİYLE VAAT Bir edimin yerine getirilmesi karşılığında yapılan ödül vaadidir. Tek taraflı bir hukuki işlemdir. Dolayısıyla ödül vaadinde bulunan kişinin hukuki işlem ehliyetine sahip olması yeterlidir. Edimi yerine

Devamını okumak için tıklayın…İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme

Yargıtay 13. Ceza Dairesi, E. 2019/1768 K. 2019/8106 T. 14.05.2019

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : … SUÇLAR : Hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat TEMYİZ EDENLER : Suça sürüklenen çocuk ve sanıklar müdafiileri ile o yer Cumhuriyet Savcısı Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I-Suça sürüklenen çocuk … hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan kurulan beraat kararına yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde; a-Suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz isteminin incelenmesinde: Suça sürüklenen çocuk hakkında 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat kararı verilmesi nedeniyle, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyizde hukuki menfaati bulunmadığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 13. Ceza Dairesi, E. 2019/1768 K. 2019/8106 T. 14.05.2019