Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/36 K. 2020/357 T. 09.07.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 3. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 214-230 Sanık … hakkında kasten öldürme suçuna teşebbüsten açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, eylemin kasten yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanığın TCK’nın 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son, 53/1, 63 ve 54. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin Bolu Ağır Ceza Mahkemesince verilen 10.11.2015 tarihli ve 214-230 sayılı hükmün, sanık müdafisi, katılan vekili ve Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesince 24.11.2016 tarih, 16477-19515 sayı ve oy çokluğuyla onanmasına karar verilmiş, Daire Üyesi H. Canan; “Sanık …

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/36 K. 2020/357 T. 09.07.2020

Ön Sözleşme Nedir?

Ön sözleşme, taraflardan birini ya da her ikisini asıl sözleşmeyi yapma borcu altına sokan sözleşmedir. Örneğin taşınmaz satış vaadi bir ön sözleşmedir. Bu sözleşme, ileride taşınmaz satım sözleşmesi yapma borcunu doğurur. Ön sözleşme Borçlar Kanunu’nun 22. maddesinde; Türk Borçlar Kanunu’nun ise 29. maddesinde düzenlenmiştir. Önsözleşme TBK-MADDE 29- Bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşmeler geçerlidir. Kanunlarda öngörülen istisnalar dışında, önsözleşmenin geçerliliği, ileride kurulacak sözleşmenin şekline bağlıdır. Ön sözleşmeden bahsedilebilmesi için ileride yapılacak sözleşmenin mutlaka bir borçlandırıcı işlem olması gerekir. Taşınmaz satım vaadi sonrasında taşınmaz satım sözleşmesi yapılmaktadır ve sonrasındaysa taşınmazın tescil işlemi gerçekleşmektedir. Tescil bir tasarruf işlemidir. İlerideki yapılacak işlem olarak

Devamını okumak için tıklayın…Ön Sözleşme Nedir?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/1412 K. 2020/8 T. 16.01.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 18. Ceza Dairesi Mahkemesi :Sulh Ceza Sayısı : 25-670 Kasten yaralama suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucu değişen suç vasfına göre kötü muamele suçundan sanık … ‘ın TCK’nın 232/1, 62, 50/1-a ve 52/2-4. maddeleri uyarınca 1000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve taksitlendirmeye ilişkin Alanya (Kapatılan) 3. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 11.10.2013 tarihli ve 25-670 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yüksek 18. Ceza Dairesince 04.05.2016 tarih ve 24354-9583 sayı ile; “TCK’nın 232. maddesinde düzenlenen kötü muamele suçunun oluşması için mağdura yönelik fiillerin süreklilik arz etmesi ve kanunda düzenlenen fiillerden

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/1412 K. 2020/8 T. 16.01.2020

Hukuki İşlemlerde Tahvil

Hukuki işlemin tahvili, geçersiz bir hukuki işlemi varlık unsurlarını taşıyan başka bir hukuki işleme dönüştürülerek ayakta tutulmasıdır. Tahvil terimi yerine çevirme ve dönüştürme ifadesi de kullanılmaktadır. Geçersiz hukuki işlemin dönüştürüleceği hukuki işleme yedek hukuki işlem denir. Taşınmaz satım sözleşmesinin geçerli olabilmesi için sözleşmenin tapu memuru huzurunda yapılması gerekir.Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin geçerliliği için de noterde yapılma şartı aranır.. A ile B, notere giderek bir taşınmaz satım sözleşmesi yaptılar. Noter de buna resmi makam sıfatıyla onay verdi. Yani, noterde taşınmaz satım sözleşmesi yapılmış oldu. Bu sözleşme, şekle aykırılık sebebiyle batıl bir sözleşmedir. Çünkü, bahsedildiği gibi taşınmaz satım sözleşmesinin tapu memuru huzurunda

Devamını okumak için tıklayın…Hukuki İşlemlerde Tahvil

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/272 K. 2021/7 T. 28.01.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 360-93 Kasten yaralama suçundan sanık … ‘nun beraatine ilişkin İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 20.05.2014 tarihli ve 267-274 sayılı hükmün, Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 11.10.2016 tarih ve 5078-3537 sayı ile; “ … Oluşa ve dosya kapsamına göre … ‘a ait ATK İzmir Şubesinin 27.05.2013 tarihli raporu, 26.05.2013 tarihli canlı teşhis tutanağı ile tanıklar … ve … ‘ın beyanları bir arada değerlendirildiğinde, sanık … ‘ın kasten yaralama suçundan cezalandırılması gerekirken beraatine karar verilmesi,” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir. İzmir 3.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/272 K. 2021/7 T. 28.01.2021

Sözleşmenin Tamamlanması

Sözleşmenin tamamlanması, sözleşmede bir boşluk bulunması halinde söz konusu olur. Sözleşme boşluğu, taraflarca düzenlenmesi gerektiği halde düzenlenmeyen hususlarda ortaya çıkar. Sözleşme boşluğunun olduğu durumlarda, bu boşluğun doldurulması gerekmektedir. ‒  Tarafların düzenlemeleri gereken bir noktayı düzenlememelerinin çeşitli sebepleri vardır: ‒  Sebeplerden birisi tarafların bu boşluğu fark etmemiş olmalarıdır. ‒  Bir diğeri, söz konusu sorunun sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkmış olma durumudur. ‒  Diğer bir sebep, bazı sözleşme yükümlerinin BK 19 ve 20. maddelere aykırı olduğu için geçersiz sayılmış olma durumudur. Değişik kısmi butlanda bahsedildiği üzere geçersiz sayılan hükümler yerine yedek kurallar devreye sokulur ve bu boşluk doldurulur. Sözleşmenin objektif ve sübjektif

Devamını okumak için tıklayın…Sözleşmenin Tamamlanması

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/753 K. 2019/497 T. 25.06.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 8. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 65-213 Sanık … hakkında işkence suçundan açılan kamu davasında, yapılan yargılama sonucunda sanığın eyleminin kasten yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek TCK’nın 86/1, 86/3-d-e, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 09.11.2012 tarihli ve 1-264 sayılı hükmün bozmadan sonra şikâyetinden vazgeçen katılan vekili ve sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesince 12.12.2013 tarih ve 15875-29039 sayı ile; “Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak; İşkence, ulusal

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/753 K. 2019/497 T. 25.06.2019

Sözleşmenin Yorumlanması

Sözleşmenin kurulması aşamasında taraflar, sözleşmenin içeriğiyle ilgili aynı fikre sahip olmayabilirler. Bu noktada karşımıza yorum problemi çıkar. Yorumun söz konusu olabilmesi için, öncelikle yoruma muhtaç bir sözleşme hükmünün bulunması gerekir. Açık ve net bir hükmün yorumlanması söz konusu olamaz. Örneğin, satım bedelinin açıkça yüz bin lira olduğunu ifade eden sözleşme hükmü yorumlanamaz. Sözleşmenin bazı hükümleri göründüğü kadar açık olmadığı durumlarda da yorum yapılabilir; ancak tabii hükmün açık ve net olduğu durumlarda yorum yapılamayacaktır. A. YORUM İLKELERİ Birden fazla anlama gelen sözleşme hükümleri öğretide kabul edilen ilkelere göre yorumlanacaktır. Bu ilkeler, somut olaya göre değerlendirilerek kullanılacaktır. 1. Lafzi Yorum Yasağı Yorumun

Devamını okumak için tıklayın…Sözleşmenin Yorumlanması

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/200 K. 2021/156 T. 20.04.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 8. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sanık … hakkında kasten öldürme suçuna teşebbüsten açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, eylemin kasten yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanığın TCK’nın 86/1, 86/3-e, 62/1, 53/1, 63 ve 54. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesince verilen 18.04.2014 tarihli ve 434-88 sayılı hükmün, sanık müdafisi ve katılan tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesince 28.09.2017 tarih, 11749-10562 sayı ve oy çokluğuyla onanmasına karar verilmiş, Daire Üyeleri G. Albayrak ve M. Kaya; “Sanığın, bulundurma ruhsatlı

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/200 K. 2021/156 T. 20.04.2021

İrade ve Beyan Arasındaki Uyumsuzluk

Sözleşme, karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklaması olduğuna göre, irade ile bunun açıklanması arasında uyum bulunması zorunludur. Bu uyumun bulunmadığı durumlarda irade uyumsuzluğundan söz edilir. Yani irade uyumsuzluğu durumunda irade, başka bir türlüyken, beyan başka bir şekilde yapılmıştır. İSTENİLEREK MEYDANA GETİRİLEN UYUMSUZLUK İrade ile beyan arasında bilerek veya isteyerek yaratılan uyumsuzluk tek taraflı olabilir, iki taraflı olabilir. 1. Tek Tarafın İsteğiyle Meydana Gelen Uyumsuzluk a. ZihniKayıt Bir kimsenin bilerek gerçek iradesinden farklı bir irade beyanında bulunmasıdır. Bu takdirde, hakim görüşe göre güven teorisi uygulanacaktır. Karşı tarafın yerinde makul, orta zekalı, dürüst biri, bu durumu bilecek ya da bilebilecek durumdaysa beyan

Devamını okumak için tıklayın…İrade ve Beyan Arasındaki Uyumsuzluk