Haksız Fiillerin Fonksiyonu

Kimi yazarlara göre haksız fiil hukukunun temel amacını, meydana gelen zararın denkleştirilmesi yani zararın tazmini oluşturmaktadır. Bu görüş, bugün için hakim görüş niteliği taşımamaktadır. Görüşün doktrinde eleştirilme sebebi meydana gelen tazmin edilme halinin haksız fiil hukukuna özgü bir fonksiyon olarak değerlendirilememesidir. Mesela sigorta sözleşmesinde de zararın giderilmesi söz konusu olmaktadır. Bir başka görüşe göre, haksız fiil hükümlerinin temel amacı haksız fiili gerçekleştiren kişiyi (faili) cezalandırmaktır. Bu görüş Ceza Hukuku’nda olduğu gibi burada da taraftar bulamamıştır. Not: Borçlar Hukuku’nda incelenen sorumluluk nakdi sorumluluktur. Yoksa Borçlar Hukuku ceza hukukunun alanına giren cezai sorumlulukla ilgilenmez. Bir kişinin diğerine karşı sorumlu olup olmadığı, tazminle

Devamını okumak için tıklayın…Haksız Fiillerin Fonksiyonu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/445 K. 2021/249 T. 02.06.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ceza Dairesi Çocuğun basit cinsel istismarı suçundan sanık … ’ın TCK’nın 103/1-1.cümle, 103/3-c, 43/1, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba ilişkin Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 23.10.2017 tarihli ve 231-357 sayılı hükmün sanık müdafisi ve katılan … Hizmetler Bakanlığı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17.Ceza Dairesince 15.03.2018 tarih ve 578-439 sayı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, bu kararın da sanık müdafisi ve katılan … Hizmetler Bakanlığı vekili tarafından temyiz edilmesi

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/445 K. 2021/249 T. 02.06.2021

Haksız Fiilde Sebep Sorumluluğu

Sebep Sorumluluğu Sebep sorumluluğunda kusur asli unsur değildir; buradaki kusur ya sorumluluk için aranmamaktadır; ya da ikinci plana itilmiştir. Sebep sorumluluğu olağan sebep sorumluluğu ve tehlike sorumluluğu olarak ikiye ayrılmaktadır. 1. Olağan Sebep Sorumluluğu Kanun koyucu, bu sorumluluk türünde sorumlu kişinin belirli bir kişi ya da şey üzerinde özen gösterme borcunu ihmal ettiği varsayımından hareket eder. Bazı durumlarda, sorumlu kişiye bu varsayımın doğru olmadığını iddia etme hakkı tanınmıştır. Adam çalıştıranların sorumluluğu, taşınmaz malikin sorumluluğu bir olağan sebep sorumluluğudur . a. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Bu durumda zarar veren çalışandır. Zarar gören, kendisine zarar veren çalışandan uğradığı zararın tazminini isteyebilir. Zararı doğrudan

Devamını okumak için tıklayın…Haksız Fiilde Sebep Sorumluluğu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/488 K. 2020/105 T. 18.02.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ceza Dairesi Sayısı : 4016-110   Sanık … ‘ın çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan TCK’nın 103/2, 103/4, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 27 yıl hapis; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aynı Kanun’un 109/2, 109/3-f, 109/5 ve 53. maddeleri uyarınca 9 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu yönünden mahsuba ilişkin Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince verilen 16.11.2016 tarihli ve 263-302 sayılı kısmen resen de istinafa tabi hükümlerin sanık müdafisi tarafından istinaf edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesince 29.12.2016 tarih ve 351-338

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/488 K. 2020/105 T. 18.02.2020

Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu

Bu sorumluluğunun kriterini kusur oluşturmaktadır. Yani bir fiilde kusur varsa sorumluluk vardır, kusur yoksa sorumluluk söz konusu değildir. Borçlar Kanunu 41. madde ve devamında; Türk Borçlar Kanunu 49. madde ve devamında kusura dayanan haksız fiil sorumluluğu düzenlenmiştir. 1. Kusur Sorumluluğunun Şartları Kusur sorumluluğunun 4 şartı vardır. Bu şartlardan ‘kusur’ şartı hariç olmak üzere diğer şartlar sebep sorumluluğu açısından da aranır. Yani geri kalan 3 şart sebep sorumluluğunda da geçerlidir. a. Hukuka veya Ahlaka Aykırılık BK-41 ya da TBK-49’a göre hukuka veya ahlaka aykırı bir fiille başkasına zarar veren kişi, bu zararı tazminle yükümlüdür. TBK-MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir

Devamını okumak için tıklayın…Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/168 K. 2021/220 T. 25.05.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ceza Dairesi   Sanığın mağdure … ’e yönelik sarkıntılık suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı suçundan TCK’nın 103/1-2. cümle, 103/3-d, 43, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 5 yıl 7 ay 15 gün, mağdure … ’ya yönelik sarkıntılık suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı suçundan TCK’nın 103/1-2. cümle, 103/3-d, 43, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 8 ay 7 gün; hapis cezaları ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna, mağdure … ’a yönelik sarkıntılık suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı suçundan beraatine ilişkin Bafra Ağır Ceza Mahkemesince verilen 07.03.2017 tarihli ve 166-43 sayılı hükümlere yönelik, Cumhuriyet

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/168 K. 2021/220 T. 25.05.2021

Haksız Fiilde Taleplerin Yarışması

Haksız fiil nedir? Haksız fiil hukuku veya sözleşme dışı sorumluluk hukuku zarar gören ve zarar veren arasında hukuki ilişkinin bulunmadığı durumlarda meydana gelen zararın tazminini düzenlemektedir. Haksız fiil hukukunun asıl uygulama alanını bu tür durumlar oluşturmaktadır. Taleplerin Yarışması Bazen aynı olayda hem sözleşmesel sorumluluk hem de haksız fiilin şartları gerçekleşmiş olabilir. Bu halde zarar gören ve zarar veren arasında aynı zamanda bir sözleşme ilişkisi varsa zarar gören kişi, ister haksız fiil hukuku kurallarına göre isterse sözleşme hukuku kurallarına göre uğradığı zararları talep edebilecektir. Bu durumlarda taleplerin yarışması söz konusu olur.. Bu yarışma, dışlayıcı bir yarışmadır; yani zararın tazmini için ya

Devamını okumak için tıklayın…Haksız Fiilde Taleplerin Yarışması

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/221 K. 2020/312 T. 23.06.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ceza Dairesi Sayısı : 2512-1331   Sanık … ‘ın çocuğun basit cinsel istismarı suçundan TCK’nın 103/1, 43/1, 62, 53, 58 ve 63. maddeleri uyarınca 8 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve mahsuba ilişkin İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 23.05.2017 tarihli ve 143-252 sayılı hükmün sanık müdafisi ve katılan … , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesince 31.10.2017 tarih ve 3108-2421 sayı ile istinaf istemlerinin esastan

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/221 K. 2020/312 T. 23.06.2020

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, E. 2019/9855 K. 2019/6551 T. 09.05.2019

MAHKEMESİ Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Eziyet HÜKÜM : Mahkumiyet Gereği görüşülüp düşünüldü: Sanığın eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK.nın 102/2. maddesinde düzenlenen resmi nikahlı eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçunun soruşturma ve kovuşturmasının şikayete tabi olduğu ve mağdurenin 13.10.2013 tarihli duruşmada ifadesinde şikayetten vazgeçtiğini beyan etmesi karşısında, 5237 sayılı TCK.nın 73/6. maddesi gereğince sanığa vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorulduktan sonra kabulü halinde TCK.nın 73/4 ve CMK.nın 223/8. maddeleri uyarınca kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi gerektiği düşünülm eden yazılı şekilde karar verilmesi, Yasaya aykırı sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 8. Ceza Dairesi, E. 2019/9855 K. 2019/6551 T. 09.05.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/381 K. 2020/512 T. 10.12.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 300-296   Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan sanık … ‘nın TCK’nın 87/4-2. cümle, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba ilişkin Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 17.12.2015 tarihli ve 300-296 sayılı hükmün sanık müdafisi ve katılanlar … , … , … , … ve … … Aşıcı vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 25.11.2019 tarih ve 969-5169 sayı ile; onanmasına karar verilmiş, Daire Üyeleri O. Erdim ve T. Ateş; ”

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/381 K. 2020/512 T. 10.12.2020