Bölünebilir Edim Nedir? Bölünemez Edim Nedir?

Borç konusu edim, değerinde ve niteliğinde bir azalma meydana gelmeksizin birden fazla parçaya bölünebiliyorsa, bölünebilir edim aksi halde bölünemez edim söz konusu olur. (Örneğin para borcu bölünebilir bir edimdir. ) Bu ayrım kısmi ifanın mümkün olup olmaması konusunda öneme sahiptir. Bölünemez edimlerde kısmi ifa söz konusu olamaz. Bazen borçlar bölünebilir bir borç gibi görünebilir. (Gözlük) Ancak bir edimin bölünebilip bölünemeyeceği kişilerin yaptığı sözleşmenin bütününü incelediğimizde ortaya çıkar. (At borcu, gözlük borcu)

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/659 K. 2018/668 T. 20.12.2018

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 275-280 Sanık … hakkında kasten öldürme suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, sanığın eyleminin kasten nitelikli öldürme suçunu oluşturduğu kabul edilerek TCK’nın 82/1-b, 29/1, 53, 63 ve 54. maddeleri uyarınca 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 28.11.2013 tarihli ve 326-342 sayılı resen temyize tabi hükmün, sanık müdafisi tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 10.06.2015 tarih ve 1332-3789 sayı ile; “Oluşa, dosya içeriğindeki delillere ve sanık … ‘nin aksi sabit

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/659 K. 2018/668 T. 20.12.2018

Dönemli (Periyodik) Edim Nedir?

Dönemli edimde borç konusu edim, belirli aralıklarla düzenli veya düzensiz olarak tekrarlanmaktadır. Kiracının her ay kira ödeme borcu, bir dönemli edim örneğidir. Taksitli alışverişlerde her ay gerçekleşen düzenli ödeme dönemli edimdir. Simit saraylarına her ay un teslim etme borcu da dönemli edim borcu olarak sayılır. Dönemli edim ihtiva eden sözleşmeler ani edimli ile sürekli edimli arasında bir yer kaplar. Bu edim çeşidi diğer ikisinden ayrı bir kategoriye girmez. Dönemli edim ihtiva eden sözleşmeler, bazen ani edimli sözleşme olurken, bazen sürekli edimli sözleşme olurlar. Örneğin 24 CD’lik bir setin CD’lerinden her ay bir tanesinin teslim edilmesi sözleşmeyle kararlaştırılması. Bir un fabrikası

Devamını okumak için tıklayın…Dönemli (Periyodik) Edim Nedir?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 335-191 Sanık … ‘in canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan TCK’nın 82/1-b, 62, 53/1, 58 ve 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve mahsuba ilişkin Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13.06.2014 tarihli ve 335-191 sayılı resen temyize tabi hükmün katılanlar … ve … vekili, katılan … , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık müdafisi tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 20.03.2017 tarih ve 6284-836 sayı ile hak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019

Sürekli Edim Nedir?

Borçlunun zaman içinde devam eden sürekli ve aralıksız bir davranışını gerektiren edimdir. Borç devam ettiği sürece ifa da her an gerçekleşmekte ve alacaklının menfaatleri tatmin edilmektedir. Sürekli edimli sözleşmelerine örnek olarak kira sözleşmesi verilebilir. Kiraya veren kişi, kira süresi boyunca kiracının eşyayı kullanmasına katlanmaktadır. Hizmet sözleşmesinde de benzer durum geçerlidir. Burada da sürekli edim söz konusudur ve bu edimi gerçekleştiren işçidir, yani çalışandır. Bir borç ilişkisinin sürekli borç ilişkisi olarak nitelendirebilmesi için taraflardan sadece birinin sürekli edimi yerine getirmesi yeterlidir. Yani, her iki tarafın da sürekli ifası gerekmez. Yukarıdaki örnekte de sürekli edimi gerçekleştiren taraf, kira sözleşmesinde kiraya veren, hizmet

Devamını okumak için tıklayın…Sürekli Edim Nedir?

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/3853 K. 2018/4986 T. 27.11.2018

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, ruhsatsız silah taşıma HÜKÜM : Sanık … hakkında; 1-) Kasten öldürme suçundan yerel mahkemece kurulan hükmün kaldırılarak, kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan TCK’nin 87/4-2. cümle ve 53. maddeleri uyarınca 14 yıl hapis cezası, 2-) Ruhsatsız silah taşıma suçundan 6136 sayılı Yasanın 13/1, TCK’nin 52 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl hapis cezası, 1.200 TL adli para cezasına ilişkin karar yönünden yapılan istinaf isteminin esastan reddi kararı. TÜRK MİLLETİ ADINA Sanık … hakkında kasten öldürme suçundan dolayı yerel mahkemece kurulan hükme yönelik yapılan istinaf başvurusu üzerine, Ankara Bölge

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/3853 K. 2018/4986 T. 27.11.2018

Ani Edim Nedir?

Borçlunun zaman içinde tek bir hareketi ile gerçekleştirilebilen edime ani edim denir. Satım sözleşmesindeki ve bağışlama sözleşmesindeki edim, ani edimdir. Bazen, bu tek edimi gerçekleştirebilmek için öncesinde bazı ön hazırlıkların yapılması gerekir. Ancak bu hazırlıklar var olsa bile edimin ani edim niteliği değişmez. Önemli olan şey, alacaklının menfaatlerinin her şeyin sona erdiği anda karşılanmasıdır. Eğer, bu karşılanıyorsa ani edim olur. (Terzi ile eser sözleşmesinin yapılması) Borçlar Kanunu’nun genel kısmı ağırlıklı olarak ani edimli sözleşmeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ani edimli bir sözleşme ilişkisi sadece kanunda ya da sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı sona erdirilebilir .Bunun dışında ani edimli bir sözleşme sonlandırılamaz.

Devamını okumak için tıklayın…Ani Edim Nedir?

Yargıtay 13. Ceza Dairesi, E. 2019/1768 K. 2019/8106 T. 14.05.2019

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : … SUÇLAR : Hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat TEMYİZ EDENLER : Suça sürüklenen çocuk ve sanıklar müdafiileri ile o yer Cumhuriyet Savcısı Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I-Suça sürüklenen çocuk … hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan kurulan beraat kararına yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde; a-Suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz isteminin incelenmesinde: Suça sürüklenen çocuk hakkında 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat kararı verilmesi nedeniyle, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyizde hukuki menfaati bulunmadığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 13. Ceza Dairesi, E. 2019/1768 K. 2019/8106 T. 14.05.2019

Borç ve Borç İlişkisi Arasındaki Farklar

Doğuş anı yönünden: Genellikle borç ilişkisi ile borç aynı anda doğar. Ancak aynı anda olması zorunlu değildir. Bazen borç ile borç ilişkisi farklı zamanlarda da doğabilir. (Eylülde kira sözleşmesi yapılmasına rağmen, Aralık ayında kira borcunun ödenmesi durumu. Burada sözleşme yapılıp borç ilişkisi doğmasına rağmen, borç sonra ödenmiştir.) Kapsam itibariyle:Borç ilişkisi, borçtan daha geniştir. Borç ilişkisi, bir veya birden fazla münferit olayda, yenilik doğuran hakları, defi haklarını, rehin ve kefalet haklarını da ihtiva eder. Devir yönünden: Borcun devrinde sadece alacak hakları devir edilir. Borç ilişkisinin devrindeyse sözleşmeye dair tüm hak ve yükümlülükler devredilir. Borcun devrinde en önemli örnek alacağın temlikidir. Alacağın

Devamını okumak için tıklayın…Borç ve Borç İlişkisi Arasındaki Farklar

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/487 K. 2018/671 T. 20.12.2018

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 323-3 Kasten öldürme suçundan sanık … ‘ın TCK’nın 81/1, 29, 62, 53, 63 ve 54. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 04.06.2014 tarihli ve 248-182 sayılı resen temyize tabi hükmün, sanık müdafisi tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 01.02.2016 tarih, 5169-337 sayı ve oy çokluğu ile onanmasına karar verilmiş, Daire üyeleri D. Kahveci ve C. Topaktaş ise; “Yerel Mahkeme sanığın kasten öldürme suçunu işlediğini kabul ederek TCK’nın

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/487 K. 2018/671 T. 20.12.2018