Asli Edim Yükümlülükleri ve Yan Edim Yükümlülükleri Nelerdir?

Edim Yükümlülükleri İhlali halinde ifanın aynen talep edilebildiği yükümlülüklere edim yükümlülükleri denir . Burada ifayı gerçekleştirmeyenden, ifayı gerçekleştirmesi istenir. Edim yükümlülükleri ikiye ayrılır: Asli edim yükümlülükleri Sözleşmenin tipini belirleyen, onu karakterize eden yükümlülüklerdir. Satım sözleşmesinde, satıcının malı teslim etmesi, alıcının malın bedelini ödemesi; eser sözleşmesinde müteahhidin eser meydana getirmesi, karşı tarafın satış bedelini ödemesi asli edim yükümlülüğüdür. Bu yükümlülükler olmazsa, sözleşme olmaz. Yan edim yükümlülükleri Sözleşmenin tipini belirleyici nitelikte olmayan, asli edime oranla 2. bir öneme sahip olan; ancak bağımsız bir amaca hizmet eden ve ihlalleri durumunda bağımsız olarak dava edilebilen yükümlülüklerdir.Bir satım sözleşmesinde, malın tesliminin yanı sıra montajının yapılması

Devamını okumak için tıklayın…Asli Edim Yükümlülükleri ve Yan Edim Yükümlülükleri Nelerdir?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1189 K. 2018/377 T. 27.09.2018

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 4. Ceza Dairesi Mahkemesi :Sulh Ceza Sayısı : 61-198 Tehdit suçundan sanık … ‘ın TCK’nın 106/1-2. cümle ve 52/2-4. maddeleri uyarınca 1.200 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve taksitlendirmeye ilişkin Eskişehir (Kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 15.03.2011 tarihli ve 61-198 sayılı hükmün, sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesince 18.05.2015 tarih ve 15803-29265 sayı ile; “Sanığın, ‘bu evi de seni de yakarım’ diyerek katılanı tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısında, eyleminin TCK’nın 106/1-1. cümlesinde yer alan katılanın hayatına ve vücut dokunulmazlığına yönelik olduğu gözetilmeden, TCK’nın 106/1-2. cümlesi gereğince sair

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1189 K. 2018/377 T. 27.09.2018

İlk Edim Yükümlülüğü Nedir? Tali Edim Yükümlülüğü Nedir?

İlk edim yükümlülükleri, sözleşmenin kurulmasıyla doğar, sözleşmenin asli amacını oluşturur. Tali edim yükümlülükleri ise ilk edim yükümlülüklerinin ihlali durumunda ortaya çıkar. Tali edim yükümlülüğü, tazminat yükümlülüğü ile aynı anlamdadır. Bu yükümlülükler ilk edim yükümlülükleri ile bir arada bulunabileceği gibi, onların yerine de geçebilir .Örneğin, satım sözleşmesinde alanın yükümlülüğü satış bedelini ödemektir. Alıcı edimini zamanında ifa etmediği takdirde faiz ödeme yükümlülüğü doğacaktır. Bu da tali edim yükümlülüğünü ifade eder. Satım sözleşmesinde satıcının malı teslim etmemesi halinde bir tali edim yükümlülüğü olan tazminat yükümlülüğü ortaya çıkar. Tali edim yükümlülükleri, ilk edim yükümlülükleriyle bir arada bulunabileceği gibi, ilk edim yükümlülüklerinin yerine de geçebilir.

Devamını okumak için tıklayın…İlk Edim Yükümlülüğü Nedir? Tali Edim Yükümlülüğü Nedir?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/220 K. 2020/515 T. 10.12.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 246-265 Sanıklar … ve … ( … ) hakkında maktul … ‘e yönelik tasarlayarak kasten öldürme suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, sanıkların eylemlerinin kasten öldürme suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanıkların TCK’nın 37/1. maddesi delaletiyle aynı Kanun’un 81/1, 29, 62, 53, 63 ve 54/4. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluklarına, mahsuba ve müsadereye, sanık … yönünden ayrıca TCK’nın 58. maddesi uyarınca cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 23.09.2014 tarihli ve 123-162 sayılı, karar tarihi

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/220 K. 2020/515 T. 10.12.2020

Borç İlişkisinden Doğan Tali Haklar

Borç ilişkisinden doğan ikincil derecedeki haklardır. Asli ve fer’i haklar borç ilişkisinde birincil nitelikte olmasına rağmen tali haklar böyle bir nitelik taşımaz. Fer’i haklar dışında değerlendirebileceğimiz bu haklar tali haklardır ve iki alt türü içerir: Def’i hakları ve yenilik doğuran haklar 1. Def’i hakkı Def’i hakları, sahibine bazı hususları ileri sürerek ifadan kaçınma yetkisi veren haklardır. Def’i hakkı sahibi bu hakkını kullanarak kendisine karşı kullanılmış bir hakkı belirli bir süre için veya sürekli olarak güçten düşürme imkanı (etkisizleştirme) kazanır. ‒ Geçici def’i: Sahibinin ifadan kaçınma yetkisi belirli bir süre için geçerlidir. (Ödemezlik def’i) ‒ Sürekli def’i: Sürekli olarak hak sahibinin

Devamını okumak için tıklayın…Borç İlişkisinden Doğan Tali Haklar

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/103 K. 2017/127 T. 07.03.2017

Yargıtay Dairesi : 3. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Kasten yaralama suçundan sanık … ‘ın, TCK’nun 86/1, 86/3-e, 87/1-d, 62, 53/1, 63 ve 54/1-4. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin, Giresun Ağır Ceza Mahkemesince verilen 03.12.2013 gün ve 218-292 sayılı hükmün, sanık müdafii, Cumhuriyet savcısı ve katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesince 17.09.2015 gün ve 5478-26083 sayı ile; “Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine; Ancak; sanığın savunmalarında, katılanın ineklerinin bahçesine girmesi nedeniyle aralarında çıkan tartışma sırasında önce katılanın kendisini darp ettiğini beyan etmesine ve sanığın da olayda yaralandığının

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/103 K. 2017/127 T. 07.03.2017

Borç İlişkisinden Doğan Fer’i Haklar

Alacak hakkına sıkı bir şekilde bağlı olan, varlığı, devamı ve sona ermesi alacak hakkına dayanan haklara fer’i haklar denir. Faiz talep etme hakkı, cezai şart ve gecikme tazminatı bu tür haklardandır. Borç ilişkisinden doğan ve alacak hakkını güvence altına alan haklar kefalette kefile, rehin sözleşmesinde rehin verene, garanti sözleşmesinde garanti verene karşı ileri sürülebilecek fer’i haklardandır. Fer’i haklarda yan hak asil hakkın kaderine mahkumdur. Asıl alacak doğamamışsa fer’i alacak da doğmaz. Ve ayrıca asıl alacak doğmuş ancak sonra yok olmuşsa fer’i hak da yok olur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/36 K. 2020/357 T. 09.07.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 3. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 214-230 Sanık … hakkında kasten öldürme suçuna teşebbüsten açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, eylemin kasten yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanığın TCK’nın 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son, 53/1, 63 ve 54. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin Bolu Ağır Ceza Mahkemesince verilen 10.11.2015 tarihli ve 214-230 sayılı hükmün, sanık müdafisi, katılan vekili ve Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesince 24.11.2016 tarih, 16477-19515 sayı ve oy çokluğuyla onanmasına karar verilmiş, Daire Üyesi H. Canan; “Sanık …

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/36 K. 2020/357 T. 09.07.2020

Borç İlişkisinden Doğan Asli Haklar

Borç ilişkisi nedeniyle tarafların elde etmek istediği hakların başında gelir. Asli haklar (alacak hakları), borç ilişkileri nedeniyle doğan nisbî haklardır. Yani sadece hukuki ilişkinin tarafları arasında geçerliliği vardır. Alacak hakları kural olarak borç ilişkisinin dışındaki 3. kişilere karşı ileri sürülemez. Bunun istisnaları vardır: ‒ (BK 41/2) Bir kişiyi başka bir kişiyle yaptığı sözleşmeye aykırı davranmaya teşvik etmek ahlaka aykırı davranıştır ve o zararın tazmini gerekir. Nispi haklar, şerh verilerek güçlendirilebilir. Bazı haklar, tapu siciline şerh verilerek güçlendirilirse 3. kişilere karşı da ileri sürülebilir. Burada numerus clausus ilkesi geçerlidir. Yani sadece kanunda belirtilen durumlarda şerh ile güçlendirme durumu söz konusudur. Taşınmaz

Devamını okumak için tıklayın…Borç İlişkisinden Doğan Asli Haklar

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2021/6694 K. 2021/15094 T. 16.12.2021

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli Kasten Öldürmeye Teşebbüs HÜKÜM : 1) Kütahya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/11/2018 tarih ve 2018/46 (E), 2018/264 (K) sayılı; Sanık hakkında katılana yönelik olası kastla yaralama suçundan TCK’nin 86/1, 86/3-a-e, 87/1-d, 21/2, 62, 53, 63. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası mahkumiyetine dair, 2) Kararın istinafı üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 28/06/2019 tarih, 2019/121 (E) ve 2019/1785 (K) sayılı; Sanık hakkında katılana yönelik olası kastla yaralama hükmüne karşı yapılan istinaf başvurularının kabulü ile CMK’nin 280/2. maddesi uyarınca ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılarak, sanık hakkında katılana yönelik nitelikli kasten

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2021/6694 K. 2021/15094 T. 16.12.2021