Sözleşme Özgürlüğü

İrade özgürlüğü Türk özel hukukuna hakim olan en temel ilkelerden biridir. Sözleşme özgürlüğü, bu anlamda irade özgürlüğünün bir kolunu oluşturmaktadır. Sözleşme özgürlüğü, sözleşmenin kurulması ve şartlarının belirlenmesinde şahısların hür iradeleriyle karar verebilme serbestisidir. Sözleşme özgürlüğü, normların en üst aşamasında yer alan Anayasada bir temel hak ve hürriyet olarak düzenlenmiştir. (AY-48: “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.”) Türk Borçlar Hukukunda da en temel ilkelerden biri olan irade özgürlüğünün yansıması olarak (TBK-26 / BK-19) “Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler” düzenlemesi öngörülmüştür. Tarafların, kendilerini ilgilendiren hukuki ilişkileri, serbestçe düzenlemelerini ifade eder. Kanun, kişilerin serbest iradeleri sonucunda

Devamını okumak için tıklayın…Sözleşme Özgürlüğü

Danıştay 10. Daire, E. 2020/2089 K. 2021/1720 T. 08.04.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2020/2089 Karar No : 2021/1720 DAVACI : … DAVALILAR : 1- … Bakanlığı (… Kurulu) VEKİLLERİ: Av. … Av. … 2- … Kurulu VEKİLLERİ : Av. … Av. … DAVANIN KONUSU : Davacı tarafından, Danıştay Başkanlığı bünyesinde tetkik hakimi olarak görev yapmaktayken 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3/1. maddesi uyarınca meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu kararının dayanağını teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin tarafına verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair … tarih ve … sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2020/2089 K. 2021/1720 T. 08.04.2021

Sözleşmenin Hüküm ve Sonuç Doğurması

Karşı karşıya olan şahıslar arasında yapılan sözleşmeyle, karşı karşıya olmayan sözleşmeler arasında bir ayrım yapılmaktadır. Buna göre, taraflar karşı karşıya iseler, sözleşme kabul haberiyle kurulur ve aynı andan itibaren hüküm ve sonuç doğurur. Karşı karşıya olmayan şahıslar arasında, sözleşme hangi anda kurulur ve hangi anda hüküm ve sonuçlarını doğurur? Karşı karşıya olmayan şahıslar arasında yapılan sözleşme, kabul haberinin icapta bulunana ulaştığı anda kurulur veya tamamlanır; fakat hüküm ve sonuçlarını kabul haberinin gönderildiği andan itibaren meydana getirmeye başlar. (TBK-11/II) Açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda, sözleşme icabın/önerinin ulaşması anından başlayarak hüküm ve sonuç doğurur. Ayrımın Pratik Sonuçları: ‒  İmkansızlık açısından önem

Devamını okumak için tıklayın…Sözleşmenin Hüküm ve Sonuç Doğurması

Danıştay 2. Daire, E. 2021/3133 K. 2021/5367 T. 30.12.2021

T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : 2021/3133 Karar No : 2021/5367 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü VEKİLİ : Hukuk Müşaviri … İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Erzurum ili, Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde komiser yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, 2014 yılı terfi değerlendirmesi sonucunda komiser rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 2. Daire, E. 2021/3133 K. 2021/5367 T. 30.12.2021

Sözleşmenin Kurulmasında İCAP ve KABUL

Bir sözleşmenin kurulabilmesi için, varlığı gerekli iki irade beyanından, zaman itibariyle önce olandır. Yani sözleşme yapma teklifidir. Her beyan bir icap niteliği taşımaz. Bir beyanın icap niteliği taşıyabilmesi için, bazı şartları taşıması gerekir. 1. İcap’ın Şartları ‒  İcabın karşı tarafa yöneltilmiş olması gerekir. İcap, belirli bir kişiye yöneltilebileceği gibi, kamuya yöneltilmiş de olabilir. ‒  İcabın sözleşmenin tüm esaslı noktalarını ihtiva ediyor olması gerekir. ‒  İcap da bulunan kişi, ‘icapçı’, bağlanma (icabıyla bağlı olma) niyetine sahip olmalıdır. (BK-7, TBK-8) a. İcap-İcaba Davet İcabın şartlarından biri ya da birkaçı yok ise, icaptan söz edilemez. Bu durumda icaba davet söz konusudur. İcaba davet,

Devamını okumak için tıklayın…Sözleşmenin Kurulmasında İCAP ve KABUL

Danıştay 5. Daire, E. 2021/4973 K. 2021/4279 T. 06.12.2021

T.C. D A N I Ş T A Y BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2021/4973 Karar No : 2021/4279 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı / … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davalı idare bünyesinde görev yapmakta iken Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listede isminin yer alması nedeniyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, kamu görevine iade edilmesi talebiyle Olağanüstü Hal İşlemleri

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 5. Daire, E. 2021/4973 K. 2021/4279 T. 06.12.2021

Hukuki Sebepten Soyutluk İlkesi

Hukuki sebepten soyutluk ilkesine göre, borçlandırıcı işlemdeki herhangi bir sakatlık, tasarruf işleminin geçerliliğini etkilemez. Eğer bir hakkın devri söz konusuysa, hak, geçerli olarak karşı tarafa intikal etmiş olur. Yani, yukarıdaki örneğe göre satış sözleşmesinde bir sakatlık olsa bile, karşı taraf mülkiyet hakkını kazanmış olur. Fakat, borçlandırıcı işlem geçersiz olduğu için, iktisap eden kişi hakkı kazanır; ancak bu bir sebepsiz zenginleşme oluşturur. Bu sebepsiz zenginleşmenin iadesi gerekir. Bunun iadesi, sebepsiz zenginleşme yükümlerine göre yapılır. Sebepsiz zenginleşme yükümlerinden doğan talep hakkı, nispi nitelikte bir talep hakkıdır, yani herkese karşı ileri sürülemez.

Danıştay 5. Daire, E. 2021/7952 K. 2021/4889 T. 27.12.2021

T.C. D A N I Ş T A Y BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2021/7952 Karar No : 2021/4889 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU :… Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davalı idare bünyesinde görev yapmakta iken Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listede isminin yer alması nedeniyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, kamu görevine iade edilmesi talebiyle Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurunun

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 5. Daire, E. 2021/7952 K. 2021/4889 T. 27.12.2021

Hukuki Sebebe Bağlılık İlkesi (İllililik)

Hukuki sebebe bağlılık ilkesine göre, borçlandırıcı işlemdeki herhangi bir sakatlık, tasarruf işlemini de kendiliğinden geçersiz hale getirir. Bu takdirde, hak karşı tarafa geçmemiş olacaktır. Talep hakkı, burada ayni nitelik taşıyan istihkak hakkına dayanarak kullanılacaktır. İstihkak davası, zilyet olmayan malikin, malik olmayan zilyete karşı açtığı davadır. Taşınmazlar bakımından istihkak davası, tapu sicilinin düzeltilmesi davası adını alacaktır. Bu iki dava da ayni nitelikte davadır. Yani, herkese karşı ileri sürülebilir.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2018/669 K. 2019/7090 T. 10.04.2019

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 30/03/2012 tarihli ve GE-780702 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan 650,00 Türk lirası idari para cezası ile aynı tarihli H-360833 seri ve sıra numaralı trafik suç tutanağına yönelik başvurunun reddine dair Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 03/11/2016 tarihli ve 2016/4837 Değişik İş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 02/01/2018 gün ve 12583 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11/01/2018 gün ve KYB-2018-2083 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu. Anılan ihbarnamede; Kabahatli tarafından anılan

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2018/669 K. 2019/7090 T. 10.04.2019