Hukuki Sebebe Bağlılık İlkesi (İllililik)

Hukuki sebebe bağlılık ilkesine göre, borçlandırıcı işlemdeki herhangi bir sakatlık, tasarruf işlemini de kendiliğinden geçersiz hale getirir. Bu takdirde, hak karşı tarafa geçmemiş olacaktır. Talep hakkı, burada ayni nitelik taşıyan istihkak hakkına dayanarak kullanılacaktır. İstihkak davası, zilyet olmayan malikin, malik olmayan zilyete karşı açtığı davadır. Taşınmazlar bakımından istihkak davası, tapu sicilinin düzeltilmesi davası adını alacaktır. Bu iki dava da ayni nitelikte davadır. Yani, herkese karşı ileri sürülebilir.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2018/669 K. 2019/7090 T. 10.04.2019

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 30/03/2012 tarihli ve GE-780702 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan 650,00 Türk lirası idari para cezası ile aynı tarihli H-360833 seri ve sıra numaralı trafik suç tutanağına yönelik başvurunun reddine dair Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 03/11/2016 tarihli ve 2016/4837 Değişik İş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 02/01/2018 gün ve 12583 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11/01/2018 gün ve KYB-2018-2083 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu. Anılan ihbarnamede; Kabahatli tarafından anılan

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2018/669 K. 2019/7090 T. 10.04.2019

İki veya Çok Taraflı Hukuki İşlemler

İstenilen hukuksal sonucun doğabilmesi için, bir tek iradenin varlığının yeterli olmadığı, bu iradeye başka bir iradenin de katılmasının zorunlu olduğu hukuki işlemlerdir. Aksi takdirde, sözleşme kurulamayacaktır. a. Sözleşme İki taraflı bir hukuki işlemdir. Tek taraflı hukuki işlemler ve tek tarafa borç yükleyen sözleşmeler karıştırılmamalıdır. Tek tarafa borç yükleyen sözleşmeler: İki tarafın iradesiyle kurulan sözleşme, bazen tek tarafı borç altına sokabilir. Örneğin bağış sözleşmesi. (Bağışlama tek taraflı bir işlem değildir, bağışlama bir sözleşmedir. Bağışlamada iki tarafın açık ya da örtülü olarak iradesi mutlaka olmalıdır. Burada, sadece bağışlayan borç altına girer. Dolayısıyla sadece tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.) İki tarafa borç

Devamını okumak için tıklayın…İki veya Çok Taraflı Hukuki İşlemler

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/14607 K. 2021/16399 T. 06.12.2021

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden dolayı anılan Kanun’un 51/2-b maddesi uyarınca, aracın tescil sahibi kabahatli Vahide Çiçekli hakkında 598,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 13/01/2020 tarihli ve MA 50621075 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvurunun reddine dair HATAY 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 08/04/2020 tarihli ve 2020/719 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 11.11.2020 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15.12.2020 tarihli ve KYB. 2020-105048 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Mezkür ihbarnamede; Danıştay İdari Davalar Genel

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/14607 K. 2021/16399 T. 06.12.2021

Tek Taraflı Hukuki İşlemler

Bir hukuki işlem, tek bir tarafın irade açıklamasıyla sonuç doğuruyorsa, tek taraflı hukuki işlem söz konusu olur. a. Varması Gerekli Hukuki İşlemler Borçlar hukukundaki tek taraflı hukuki işlemlerin tamamı varması gerekli hukuki işlemlerdir. Bu iradenin mutlaka muhatabına varması gerekir. Yenilik doğuran haklar (önalım, geri alım, fesih, sözleşmeden dönme) , İcap ve Kabul tek taraflı hukuki işlemlere örnektir ve varması gerekli hukuki işlemler kategorisine girer. b. Varması Gerekli Olmayan Hukuki İşlemler Herhangi bir kişiye ulaşması şart olmayan hukuki işlemlerdir. Bunun örneği Borçlar hukukunda yoktur. Bunun örnekleri miras ve eşya hukukunda görülür. (Vasiyetname)

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2017/1809 K. 2018/1908 T. 26.02.2018

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61/1-n maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında Gaziosmanpaşa Trafik Denetleme Büro Amirliğinin 22/03/2016 tarihli ve HZ-221195 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 92,00 Türk Lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun reddine ilişkin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/08/2016 tarihli ve 2016/1718 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 13/01/2017 gün ve 13923 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03/02/2017 gün ve KYB-2017/7427 sayılı ihbarnamesi ile daireye gönderilmekle okundu. Anılan ihbarnamede; Dosya kapsamına göre, kabahatlinin başvuru dilekçesine eklediği belgelere göre eylem tarihinden önce,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2017/1809 K. 2018/1908 T. 26.02.2018

Hukuki İşlem Nedir? Hukuki İşlemin Unsurları

Bir veya birden fazla şahsın, belirli bir hukuki sonuca yönelik irade açıklamasıdır. Hukuki işlemin ana unsurunu irade açıklaması kavramı oluşturur . İrade açıklaması, irade ve o iradenin açıklanmasından oluşur. A. İRADE İrade, belirli bir hukuki sonucun gerçekleştirilmesine ilişkin istektir. Üç tür iradeden söz edilmektedir: Fiil iradesi, İşlem iradesi ve Beyan iradesi. Fiil iradesi: Belirli bir davranışta bulunma iradesidir. Güven teorisi kapsamında, bir kişinin kendisine yönelik bir davranış açısından güveni korunmaktadır. Bu nedenle korunması gereken bir güvenden söz edebilmek için, en azından iradi bir fiilin bulunması gerekir. Bu sebeple örneğin hipnoz altında bulunan kişilerde fiil iradesi yoktur. Ağır fiziki tehdit altında

Devamını okumak için tıklayın…Hukuki İşlem Nedir? Hukuki İşlemin Unsurları

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/20354 K. 2021/14941 T. 04.11.2021

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa muhalefet etmek eyleminden kabahatli … hakkında 288,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin 29/07/2020 tarihli, MA 61216874 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvurunun kabulü ile idarî para cezası karar tutanağının iptaline ilişkin ANKARA Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 19/11/2020 tarihli ve 2020/5080 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı’ndan verilen 01/04/2021 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21.04.2021 tarihli ve KYB. 2021-47156 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Mezkür ihbarnamede; 1-5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 6, 22/4

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/20354 K. 2021/14941 T. 04.11.2021

Eksik Borç Nedir?

Borç ilişkisi, sorumluluğa yol açan bir ilişkidir. Borç, borçlu tarafından ödenmezse, alacaklı devlet organlarına başvurarak alacağını alabilir. Ancak, eksik borçlarda durum farklıdır. Burada, borç ödenmediği takdirde alacaklı, devlet organlarına başvuramaz, dava açamaz. Borçlu, eksik borçları sadece kendi isteğiyle ödeyebilir ve yapılan ödeme hukuken geçerli sayılır. Evlenmeye aracılık eden kişilere olan borçlar da eksik borçlar kapsamında değerlendirilir. Bu borç, İsviçre BK’da tam borç olarak düzenlenmesine rağmen Türk Borçlar Kanunu’nda bir eksik borç olarak kabul edilmiştir. Kumar ve bahisten doğan borçlar, evlenme tellallığından doğan borçlar, zamanaşımına uğramış borçlar, ahlaki görevlerden doğan borçlar, eksik borçların en önemlilerini oluşturur. Eksik borçlarda, mevcut bir borç

Devamını okumak için tıklayın…Eksik Borç Nedir?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 335-191 Sanık … ‘in canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan TCK’nın 82/1-b, 62, 53/1, 58 ve 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve mahsuba ilişkin Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13.06.2014 tarihli ve 335-191 sayılı resen temyize tabi hükmün katılanlar … ve … vekili, katılan … , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık müdafisi tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 20.03.2017 tarih ve 6284-836 sayı ile hak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019