Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2021/662 K. 2021/10965 T. 08.11.2021

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:   Y A R G I T A Y K A R A R I   Davacı; davalı ile 06/03/2009 tanzim tarihli avukatlık hizmet ve ücret sözleşmesi imzaladığını, sözleşme gereği davalının vekili olarak hem danışmanlık hizmeti hem de takip edilen dava yediğini, bunun üzerine Beşiktaş 14. Noterliği kanalıyla davalıya gönderdiği 31/12/2012 tarihli ve 17171 yevmiye nolu ihtarname ile vekalet ücretlerinin ödenmesini

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2021/662 K. 2021/10965 T. 08.11.2021

Garanti Markası Nedir?

Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir (SMK m. 31/1). Garanti markası ile algılanan kalite; işletmelerin mal ve hizmetlerinin ortak özellikleri, üretim usulleri, coğrafi menşelerine ilişkindir. Örneğin; Woolmark, TSE markaları gibi. Garanti markası hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir (SMK m. 148/1). Garanti markası, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir (SMK m. 148/6). Garanti markası ile ilgili hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Ancak,

Devamını okumak için tıklayın…Garanti Markası Nedir?

Bireysel (Ferdi) Marka Nedir?

Bir marka, bir gerçek veya tüzel kişiye ait olup, o markanın sağladığı haklar sadece bir kişiye ait ise böyle markalara bireysel (ferdi) marka denilir. Bir marka üzerinde iştirak halinde veya müşterek mülkiyet varsa o marka gene bireysel markadır. Bireysel markada tayin edici unsur marka üzerindeki mutlak hakkın bir veya birkaç kişiye ait olması ve bu kişilerin iştirak ve müşterek mülkiyet hükümleri dahilinde marka üzerinde mutlak hak sahibi olmaları ve bütün hakları kullanmalarıdır. Oysa, garanti markasında marka sahibi markasını kullanamaz. Ortak markada ise, birden çok kişinin kullanımı vardır. Marka hakkının birden fazla sahibi olması durumunda sahiplerden birinin kendisine düşen payı tamamen

Devamını okumak için tıklayın…Bireysel (Ferdi) Marka Nedir?

Hizmet Markası Nedir?

Hizmet markası, bir teşebbüsün hizmetlerinin diğer teşebbüslerin hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması koşuluyla her türlü işaretlerdir (SMK m. 4/1). Teşebbüsün arz ettiği hizmetin niteliği markanın tesciline hiçbir engel oluşturmaz. SMK hükümlerine göre, işaretler ilgili hizmetleri ayırt edici kılacak özellikte olmasa bile, tescili mümkündür. Bankacılık ve sigortacılık gibi alanlarda çalışan işletmelerin malları yoktur, fakat “hizmetleri” vardır.

Ticaret (Mal) Markası Nedir?

“Mal markası” diye de anılan ticaret markası, bir teşebbüsün mallarının diğer teşebbüslerin mallarından ayırt edilmesini sağlayan işarettir (SMK m. 4/1). Tanımdan da anlaşılacağı üzere, ticaret markası, bir teşebbüsün imal ettiği ve/veya ticaretini yaptığı taşınır mallarla ilgilidir. Teşebbüs taşınır malı ister imal etsin, ister sadece ticaretini yapsın biri veya her ikisi için ticaret markasını kullanabilir. Ticaret markası, bir menkul mal ile ilgili olan, onun üstüne ve/veya ambalajına konulan markadır.