Deprem Sigortasına İlişkin Yargı Kararları

Deprem sigortasına (zorunlu deprem sigortası, DASK, ihtiyari deprem sigortası, depremden kaynaklanan ölüm sebebiyle tazminat) ilişkin yargı kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/14 K. 2021/399 T. 01.04.2021 MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 2. Tüketici Mahkemesince verilen davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine ilişkin karar davacılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4.

Devamını okumak için tıklayın…Deprem Sigortasına İlişkin Yargı Kararları

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2017/5187 K. 2019/11705 T. 09.12.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili; müvekkilinin satın aldığı konut için davalı banka şubesinden 70.000,00 TL anapara olmak üzere 104.500,00 TL geri ödemeli konut kredisi kullandığını ve kredi kullanımı sırasında zorunlu deprem sigortasının davalı banka tarafından yapıldığını, önc eden yenilendiği halde poliçe süresi dolmasına rağmen DASK poliçesinin davalı banka tarafından yenilenmediğini, … sigorta poliçesinde de DASK poliçesinin varlığının kabul edildiğini, davalı … şirketinin

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2017/5187 K. 2019/11705 T. 09.12.2019

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/14 K. 2021/399 T. 01.04.2021

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 2. Tüketici Mahkemesince verilen davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine ilişkin karar davacılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacılar vekili 24.05.2016 tarihli dava dilekçesiyle; müvekkilllerinin 25.08.1999 tarihinde geçirdikleri trafik kazasında müşterek çocukları M.A’ı kaybettiklerini, kendilerinin de yaralandıklarını, kaza neticesinde ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tazmini için dava açılması

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/14 K. 2021/399 T. 01.04.2021

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/128 K. 2014/5788 T. 15.04.2014

MAHKEMESİ : Sarıgöl Asliye Hukuk Mahkemesi   TARİHİ : 14/11/2012   NUMARASI : 2010/133-2012/201   Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:   –   K A R A R   –   Davacı vekili, müvekkiline ait zorunlu deprem sigortası bulunan binanın tektonik krip afet ile hasarlandığını açıklayıp, fazlaya dair haklarını saklı tutarak 150.000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.   Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.   Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; tektonik krip

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/128 K. 2014/5788 T. 15.04.2014

Danıştay 11. Daire, E. 2001/2549 K. 2005/183 T. 14.01.2005

T.C. D A N I Ş T A Y ONBİRİNCİ DAİRE Esas No : 2001/2549 Karar No : 2005/183 Davacı : … Davalı : T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı-ANKARA Davalı Özeti : Davacı tarafından, 4452 sayılı yetki yasasına dayanılarak çıkarılan 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenen Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları ve aynı Kararname ile kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun kadro cetveli ile zorunlu deprem sigortası uygulamasının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Zorunlu deprem sigortasının hukuki dayanağı 4452 sayılı Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 11. Daire, E. 2001/2549 K. 2005/183 T. 14.01.2005

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/17874 K. 2018/7735 T. 13.09.2018

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi   Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü   –   K A R A R   –   Davacı vekili; müvekkilinin konutunu davalı bankadan konut kredisi kullanarak satın aldığını, konutu ile ilgili 15.09.2009-15.09.2010 tarihlerini kapsar … yapıldığını, … ‘ın davalı Banka tarafından yenilenmediğini, 23.10.2011 tarihinde deprem olduğunu, binanın hasarlanmadığını, 26.11.2011 tarihinde yeniden … yaptırıldığını, 03.02.2011 de … güvencesini aşan kısım ile ilgili davalı … firması tarafından konut

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/17874 K. 2018/7735 T. 13.09.2018

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2012/6799 K. 2013/6413 T. 01.04.2013

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ   Taraflar arasında görülen davada … Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17.11.2011 tarih ve 2010/111-2011/442 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin … ilçesi, … Köyü’nde bulunan evini davalı … ‘na deprem sigortası ile sigortalattığını, 04.10.2009 tarihinde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen deprem nedeni ile sigortalatmış olduğu evinde hasar meydana geldiğini, hasara ilişkin tutanak düzenlendiğini, hasar

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2012/6799 K. 2013/6413 T. 01.04.2013

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/1125 K. 2014/7851 T. 20.05.2014

MAHKEMESİ : Sarıgöl Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 14/11/2012 NUMARASI : 2011/54-2012/199 Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, müvekkiline ait zorunlu deprem ve yangın sigortası bulunan binanın tektonik krip afet ile hasarlandığını açıklayıp, fazlaya dair haklarını saklı tutarak 10.000 TL maddi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; tektonik krip afetin deprem niteliğinde olmadığı gerekçesi ile davanın

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/1125 K. 2014/7851 T. 20.05.2014

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/19203 K. 2019/9230 T. 10.10.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … Sigortalar Kurumu vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, müvekkiline ait konutun Van ilinde meydana gelen depremler sonrasında 22.11.2011-22.11.2012 arasını kapsayan zorunlu deprem sigorta poliçesi ile hasarsız olduğu tespiti ile sigortalandığını, poliçenin tanziminden sonra meydana gelen deprem neticesinde müvekkilinin evinin ağır hasarlı olduğu tespit edilerek konutun bulunduğu sitenin yıkımına karar verildiğini, davalı kurumun rizikonun ve hasarın poliçenin düzenlenmesinden önce gerçekleştiği gerekçesi ile sigorta tazminatını müvekkiline

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/19203 K. 2019/9230 T. 10.10.2019

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/18 K. 2021/537 T. 29.04.2021

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili 17.11.2004 tarihli dava dilekçesiyle; müvekkili ile davalı şirket arasında 30.10.2003 tarihinde imzalanan avukatlık ücret sözleşmesine istinaden aynı tarihte davalı şirket tarafından vekâletname verildiğini, müvekkiline avukatlık hizmetleri karşılığında 30.000 Euro+KDV+stopaj ücret ödeneceğinin

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/18 K. 2021/537 T. 29.04.2021