Ortaklığın Giderilmesinde Kıymet Takdiri

4.1 Taşınmaz veya taşınmazın değerinin belirlenmesi; Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Ortaklığın Giderilmesi davasında yapılan keşfin amacı, taşınmazın aynen taksimin mümkün olup olmadığını belirlemektir.sağlar. Satış memurunun yaptığı kıymet takdirinin amacı, satışa konu malın değerini ve özelliklerini belirlemektir, yeniden bilirkişi incelemesi yapmadan önce. gereklidir. Satış memuru tarafından kıymet takdiri yapılmadan yapılan satış, ihalenin feshi için tek nedendir.dır. Satış memuru tarafından yapılan kıymet takdiri ilgililere bildirilmeli, böylece itiraz edilebilir.ir. İİK’nın 128. maddesine göre, kesinleşen kıymet taktirinden sonra iki yıl geçmedikçe, değeri belirlenen mal için yeniden kıymet taktiri yapılamaz.ayındadır. Ek Not: – Keşfin yapıldığı tarihten itibarenDoğal afetler ve imar durumu gibi taşınmazın değerine etki edecek

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Giderilmesinde Kıymet Takdiri

Ortaklığın Giderilmesinde Satış Talebi

Satış talebi HMK’nun 367/2 maddesi amir hükmüne uygun olarak, kesinleşme şerhi bulunmayan kararların esas alınarak satış işlemine başlanması sorumluluk gerektireceğinden, kararın kesinleşmesi ile satış için ayrı bir dosya tanzimi, Sulh Hukuk Mahkemesi dosyasının alınarak satış dosyası içine konulması gerekir.ası gereklidir. Ortaklığın satış yoluyla giderilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren on yıl içinde taraflardan her birii satın almak isteyebilir. Talep üzerine karar veren mahkeme hakimi tarafından görevlendirilecek Mahkeme Yazı İşleri Müdürü veya İcra Müdürü, satış işlemlerini yürütmekle görevlidir.rini tamamlayacaktır. Dosyanın Satış Memurluğuna Teslim Edilmesi Talebi Davalı tarafların satış talebini talep etmesi(Yalnızca davacıya değil, davalı olan kişiye de başvurabilir.)iletilir.) Satış talep dilekçesi Sulh

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Giderilmesinde Satış Talebi

Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinde Zamanaşımı

a) Karar verildikten sonra tebliğ edilmeyen kararlarda zaman aşımı; Satışla ilgili karar taraflara on yıl içinde bildirilmeli.idir. Tarafların kararın bu süre içinde kesinleşmesini sağlamamaları halinde, ortaklardan biri zaman aşımı iddiasında bulunabilir. olabilir. b) Kesinleşmeden sonra satış talebine kadar geçen süre içinde geçen zaman aşımı: İİK’nın 33/1 ve 33-a/1 maddeleri uyarınca, satış kararı, kesinleşme tarihi ile satış talebi arasında geçen on yıl içinde zaman aşımına uğrar. NOT: En son istek öncesinde zaman aşımının dolduğu iddiası ile paydaşlardan biri sulh hukuk mahkemesinden satışın iptalini isteyebilir (İİK’nın 71 md.). Satış takibi bu şekilde iptal edilirse, paydaşlardan biri yeni izale-i şüyu davaları açabilir.onu açmalıdır.

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinde Zamanaşımı

Ortaklığın Giderilmesi Kararlarının İnfazı

-Kararın kesinleşmiş olması, -Kararın zaman aşımına uğramamış olması, -Taşınır mallar hakkında taksim kararı verilmiş ise karar kesinleşmekle mülkiyeti iktisap etmiş sayılacağından zaman aşımına uğramayacağının bilinmesi, -Paylaşmanın aynen taksim suretiyle giderilmesine ilişkin karar ister taşınır mal isterse taşınmaz mal için verilmiş olsun kararın veriliş tarihinden tebliğ tarihine kadar 10 yıl geçmiş ise, zaman aşımı geçtiğinden bahisle Temyiz/İstinaf yoluna başvurabilir. Bu iddia yerinde görülürse esas hakkında incelemeye geçmeden Yargıtay’ca bozma kararı veya Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince İlk Derece Mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış Kararı

Mahkemece paydaşlığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde: * Kararda satışın nasıl yapılacağının (açık artırma ya da pazarlık) ile üzerindeki tüm hak ve yükümlülükleri ile satılıp satılmayacağı hususlarında belirtilmesi gerekir. * Satış sonunda satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağı kararda gösterilmesi gerekir. (Tapu kaydındaki hisseleri veya mirasçılık belgesindeki payları oranında) * Satışı yapılacak taşınmazın satış bedeli üzerinden alınacak olan karar ilam harcı oranı, Mahkeme kararında belirtilen oran üzerinden alınır. (Yargıtay HGK.’nun 24/03/2010 tarih ve 2010/12 -158 Esas-2010/178 karar sayılı ilam)

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bekletici Mesele Yapılması Gereken Hususlar

*  Tapu kaydının düzeltilmesi isteği, *  Kadastro tespitinin iptali için açılan dava, *  Dava konusunun kendisine hibe edildiğini iddia edenin tescil işlemi yaptırması, *  Tapu iptal tescil davası açılması, *  Taşınır mallardaki mülkiyet ihtilafı, *  Tapu kaydındaki miktar ile arazi miktarının farklı olması, *  Birbirleri ile çelişen veraset belgelerinin ibrazı, *  Önalım davasının sonucunun araştırılması, *  Tapu kaydında taşınmazın miktarının yazılmamış olması, *  Tapudaki isimlerin farklı olması, *  Tapudaki paylar toplamının taşınmazın tamamını kapsamaması *  Paydaşlıktan çıkarılma davası, *  Bekletici mesele kabul edilebilecek nedenlerle taraflar arasında uyuşmazlık bulunması halinde mahkemece ilgilisine dava açmak üzere uygun bir süre verir. Bu süre

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bekletici Mesele Yapılması Gereken Hususlar