Ortaklığın Giderilmesinde Kıymet Takdiri

4.1.Taşınır veya taşınmazın değerinin saptanması; Ortaklığın giderilmesi davasında Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan keşfin amacı taşınır veya taşınmazın aynen taksimin mümkün olup olmadığını araştırır. Satış Memurunun yaptığı kıymet takdirinin amacı ise satışa konu malın değerinin tespiti ile taşınmazın özelliklerinin ayrıntılı olarak saptanması işlemidir, yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekir. Satış memuru tarafından kıymet takdiri yapılmadan yapılan satış başlı başına ihalenin feshi nedenidir. Satış memuru tarafından yapılan kıymet takdiri ilgililere tebliğ edilerek itiraz imkanı sağlanmalıdır. İİK.nun 128.maddesi, kesinleşen kıymet taktirinden sonra, iki (2) yıl geçmedikçe değeri belirlenen mal için yeniden kıymet taktiri yapılamayacağını hükme bağlamaktadır. Not: -Bu süre keşfin yapıldığı tarihten itibaren

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Giderilmesinde Kıymet Takdiri

Ortaklığın Giderilmesinde Satış Talebi

SATIŞ TALEBİ HMK.nun 367/2 maddesi amir hükmüne uygun şekilde kesinleşme şerhi bulunmayan kararların esas alınarak satış işlemine başlanması sorumluluk arz edeceğinden, kararın kesinleşmesi ile satış için ayrı bir dosya tanzimi, Sulh Hukuk Mahkemesi dosyasının alınarak satış dosyası içine konulması gereklidir. Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine dair kararın kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde taraflardan her biri satış isteyebilir. Gerekli masrafların yatırılması ve talep üzerine kararı veren mahkeme hâkimi tarafından görevlendirilecek Mahkeme Yazı İşleri Müdürü/İcra Müdürü satış memuru olarak satış işlemlerini yapacaktır. Dosyanın Satış Memurluğuna Gönderilmesi Talebi Satış talebini davada taraf olan paydaşlar ister. (Yalnızca davacıya ait değildir, davalı olan şahısta başvurabilir.) Satış

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Giderilmesinde Satış Talebi

Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinde Zamanaşımı

a) Karara çıkıp tebliğ edilmeyen kararlarda zaman aşımı; Satışla ilgili hüküm taraflara 10 yıl geçmeden tebliğ edilmelidir. Tarafların bu kadar süre ihmalkâr davranmaları ve kararın bu müddet içinde kesinleşmesini sağlamamaları halinde ortaklardan biri zaman aşımı iddiasında bulunabilir. b) Kesinleşmeden Sonra satış talebine kadar geçecek süre içinde işleyen zaman aşımı; Satış kararı, kesinleşme tarihi ile satış talebi arasında işleyecek 10 yıllık süresinin dolması halinde de zaman aşımına uğrar (İİK’nın 33/1, 33-a/1 maddeleri) NOT: Paydaşlardan biri en son istek öncesinde zaman aşımının dolduğu iddiası ile sulh hukuk mahkemesinden satışın iptalini isteyebilir (İİK’nın 71 md.) Satış takibi bu yolla iptal edilirse paydaşlardan biri

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinde Zamanaşımı

Ortaklığın Giderilmesi Kararlarının İnfazı

-Kararın kesinleşmiş olması, -Kararın zaman aşımına uğramamış olması, -Taşınır mallar hakkında taksim kararı verilmiş ise karar kesinleşmekle mülkiyeti iktisap etmiş sayılacağından zaman aşımına uğramayacağının bilinmesi, -Paylaşmanın aynen taksim suretiyle giderilmesine ilişkin karar ister taşınır mal isterse taşınmaz mal için verilmiş olsun kararın veriliş tarihinden tebliğ tarihine kadar 10 yıl geçmiş ise, zaman aşımı geçtiğinden bahisle Temyiz/İstinaf yoluna başvurabilir. Bu iddia yerinde görülürse esas hakkında incelemeye geçmeden Yargıtay’ca bozma kararı veya Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince İlk Derece Mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış Kararı

Mahkemece paydaşlığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde: * Kararda satışın nasıl yapılacağının (açık artırma ya da pazarlık) ile üzerindeki tüm hak ve yükümlülükleri ile satılıp satılmayacağı hususlarında belirtilmesi gerekir. * Satış sonunda satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağı kararda gösterilmesi gerekir. (Tapu kaydındaki hisseleri veya mirasçılık belgesindeki payları oranında) * Satışı yapılacak taşınmazın satış bedeli üzerinden alınacak olan karar ilam harcı oranı, Mahkeme kararında belirtilen oran üzerinden alınır. (Yargıtay HGK.’nun 24/03/2010 tarih ve 2010/12 -158 Esas-2010/178 karar sayılı ilam)

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bekletici Mesele Yapılması Gereken Hususlar

*  Tapu kaydının düzeltilmesi isteği, *  Kadastro tespitinin iptali için açılan dava, *  Dava konusunun kendisine hibe edildiğini iddia edenin tescil işlemi yaptırması, *  Tapu iptal tescil davası açılması, *  Taşınır mallardaki mülkiyet ihtilafı, *  Tapu kaydındaki miktar ile arazi miktarının farklı olması, *  Birbirleri ile çelişen veraset belgelerinin ibrazı, *  Önalım davasının sonucunun araştırılması, *  Tapu kaydında taşınmazın miktarının yazılmamış olması, *  Tapudaki isimlerin farklı olması, *  Tapudaki paylar toplamının taşınmazın tamamını kapsamaması *  Paydaşlıktan çıkarılma davası, *  Bekletici mesele kabul edilebilecek nedenlerle taraflar arasında uyuşmazlık bulunması halinde mahkemece ilgilisine dava açmak üzere uygun bir süre verir. Bu süre

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bekletici Mesele Yapılması Gereken Hususlar