Açık Artırmada Satış Bedelinin Ödenmesi

ÖDEME ŞEKİLLERİ Satış bedeli peşin ödendikten sonra, satış memuru alıcıya 10 gün (menkullerde 7 gün) veya menkullerde 7 gün içinde ödeme yapar. olabilir. Satış memuru alıcıya satış bedelinin ödenmesi için on günden az süre vermişse, bu süre on günden fazla değildir.uzatabilir. Y.12.HD. 20/02/2006 tarih 26438-3047) Yargıtay’ın yerleşmiş görüşüne göre, çek, teminat mektubu, tahvil veya senet, satış bedeli olarak kabul edilmez.emektedir (Y.12.H.D. 1985/6624-1996/303) Alıcı Hissedar Olursa İhale Bedeli Nasıl Hesaplanır? Alıcı paydaş, dağıtım tablosuna göre kendisine tahsis edilen miktarı yatırma hakkına sahiptir.ir Kendi bürüt payı değil, eline geçecek net tutar, gereksiz al-ver olmaması nedeniyle işlem konusu olabilir.kendisine düşen vergileri ve harçları

Devamını okumak için tıklayın…Açık Artırmada Satış Bedelinin Ödenmesi

İhale Sonrası İşlemler

1. İhale günü teminat bedeli bankaya veya mahkeme veznesine yatırılır.ir 2. İtiraz süresi sona erdiğinde İhalenin Feshi Davası açılıp açılmadığını sulh hukuk mahkemelerinden soruyor(veya tevzi bürosundan) İhalenin feshi davası açılmışsa, dava sonucu beklenir ve kesinleşmiş karar dosyaya iletilir.Not: İİK’nun 134/4 maddesi gereğince, ihalenin feshi davası açıldığında, ihale bedeli bankada açılacak aylık olarak vadeli bir hesapta nemaliyetlidir. İhalenin feshi davasının reddine karar verilip kesinleştiğinde, paydaşlara hisseleri oranında ihale bedeli ödenecektir.enir. Tevzi işlemleri için satış memuru görevlendirilirse, mahkeme hakimi satış memurunun emek ve çabalarına karşılık ücret öder. takdir edilmektedir. Birinci ihale günü, ihale alıcısı verilen süre içinde ihale bedelini yatırmazsa ihale kaldırılacaktır.olur.

Devamını okumak için tıklayın…İhale Sonrası İşlemler

Arttırmanın Yapılışı ve Tutanak Tanzim İhaleye Katılabilecekler

Evvelce ihalenin feshine sebep olan kişinin peşin para ile ihaleye girmesi yasaya aykırı olarak kabul edilebilir.İhaleye katılanlar genellikle tekliflerini sözlü olarak sunmalıdır (Y.12.H.D. 28/02/1985 gün 1984/11232 e-1853).irler. İhale başladığında, satış memuru kendine ulaşan teklifi açıkça okumalı ve bu bedelle nida ettirilir ve bu tutanağa da yazmalıdır.almıştır. Üç kez yüksek sesle okuma: İhale için aranan teklif gerçekleşmişse, başka bir yüksek teklif olup olmadığını belirlemek için, tellala en son ihalenin yapılacağı hususları yüksek sesle okutturulması ve bu hususun da tutanağa yazılması gerekir.yapılması gerekiyor. Birinci satın alma; Birinci ihalede en yüksek teklif, malın tahmin edilen fiyatının en az %50 sine ve masraflarından daha

Devamını okumak için tıklayın…Arttırmanın Yapılışı ve Tutanak Tanzim İhaleye Katılabilecekler

Satış Günü Satış Saatinden Önce Yapılacak Son İşlemler

1 – İhale günü internet üzerinden elektronik ortamda teklif verilip verilmediğini belirlemek için UYAP ekranından çıktı alınarak dosyaya koyar.bulunur. 2. Tellalın hazır olup olmadığına bakılır; eğer hazır değilse, satış memuru veya başka bir adliye çalışanı (olmadığı yerde memurlardan biri) tellal olarak görevlendirilir. Bu görevlendirme ihale tutanağına ne zaman yazılır?eni yazılır (uygun ücret satış memuru tarafından takdir edilir) 3. Satış dosyası evrakları (tebligat, müzekkere cevapları vb.) incelenir ve eksikliklerin satışın devamını etkileyip etkilemediğine dair ön değerlendirme yapılır.ilahi. 4. Taşınmazın muhammen bedeli üzerinden hissedarın hissesini hesaplayın.nır. Hesaplanan miktar teminat miktarından düşüktür.Teminat miktarında bakiye kalması durumunda hissedardan bakiye miktar kadar teminat tahsis edilir.edilir.

Devamını okumak için tıklayın…Satış Günü Satış Saatinden Önce Yapılacak Son İşlemler

Vakıf Şerhli Taşınmazın İhalesi

Y.6.HD.2009/5304-9430 E-K, 2010/12800-E 2011/572 K sayılı ilamına göre, paydaşlığın giderilmesi davasının tarafları değil, taşınmazın satış bedeli üzerinden belirlenen taviz bedelinin yeni malik tarafından ödenmesi gerekir. Bu nedenle, tapu kaydı üzerinde “Taviz bedeli ödenerek kaldırılabilecek Vakıf Şerhi” var ise, paydaşların taviz bedelini ödemesi mümkün değildir.e şartnamesine dahil edilmelidir. İhale öncesinde şerhi öğrenen satış memuru, taviz bedeli olarak kesilecek oranı sormalıdır. Bu unutulmuşsa, ihale sonrası ve dağıtım öncesinde de aynı şeyi yapar.esi gerekir. Vakıflar İdaresi de taşınmayı ihale eder.ile ilgilidir. Alıcı adına tescil yapılmadan, taviz bedeli ödemeden şerh kaldırılamaz.b. Y.12.H.D.’nin 15.03.1984 tarihli 2839-2883 sayılı yazısı Y.HGK’nın 25.11.1987 tarihli 1-335/878) Bu şerh, tazminat

Devamını okumak için tıklayın…Vakıf Şerhli Taşınmazın İhalesi

İpotek ile Yükümlü Taşınmazın İhalesi

Üzerinde ipotek bulunan taşınmazlar ihale edilirken bu yükümlülük de dahil edilmeli; ilan o şekilde yapılmalı ve şartname buna göre hazırlanmalı.gereklidir. Hakimin kararı, taşınmazın ipotekle yükümlü olarak ihalesine ilişkin bilgileri içermelidir.kılmaz. İİK.nun 123/3 maddesinde belirtildiği gibi, “gayrimenkulün rehini ile temin edilmiş muaccel borçların, müşteriye devredilmeyip, satış bedelinden tercihan ödeneceği”dir.a alınmıştır. İpotek alacaklısı kendisine yapılacak tebligat üzerine harekete geçmişse, hemen icra takibi başlatmalı ve satış bedelinden ipoteğe ait bölümün kesilip icraya aktarılmalıdır.etmesi gerekir. İpotek alacaklısı alacağını haricen aldığı halde ipotek şerhi silinmemiş olabilir ya da ipotek alacaklısı alacağını önemsememiş olabilir.biliniyor. İcra takibi yapmadan satış memurluğundan alacağını isteyebilir. Bununla birlikte, bunu yapmazsa, satış

Devamını okumak için tıklayın…İpotek ile Yükümlü Taşınmazın İhalesi

İhaleyi Durdurma

Ortaklığın giderilmesi davasında olduğu gibi, kararın uygulanması da çok taraflı ve çok sıfatlı bir takip işlemidir.Bütün paydaşların bu yönde bir isteği yoksa ihale işlemi de(Y.12.H.D., 31/10/1985, 3342-8943) Bununla birlikte, bir yargı yeri (Sulh Hukuk, Asliye Hukuk veya Ticaret Mahkemesi gibi) tapu iptali gibi davalar nedeniyle ara kararı ile satışın durdurulmasına karar verirse, satış memuru ortaklığın giderilmesi hakkındaki kararla yetinemez ve satışı durdurma kararı dava sonuna kadar uygulanmaz.almıştır. (Y.12.H.D.’nin 2.11.1984 tarihli 10442/11158 sayılı yazısı) Satış öncesinde, satış memuru kararın kesinleşmediğini anlar ve bir hata olduğunu belirlerse satışı durdurur.(Y.12.H.D.’nin 08/12/1994 tarihli 14197/15690 sayılı yazısı) Menkul satışlarında, yediemin ihale yer ve saatinde taşınırı

Devamını okumak için tıklayın…İhaleyi Durdurma

Taşınmaz Malın İhalesi

a) Satışı yapacak memur: Hakim, satışı yapmakla görevli bir kişiyi görevlendirir.kir. (HUMK.nun 570.md), bu görev başka bir kişiye verildi.disk. b) Satış yeri: Açık artırma ilanında belirtilen ve şartnamede belirtilen “yer”c) Satış zamanı: İlan, satış ve şartnamede belirtilen yıl, ay, gün ve saat.te yapılır ve ikinci ihale için de aynı şekilde yapılır.n için geçerlidir. d) Tellal bulundurma: İhale sırasında tellal olması gerekiyordu.Tellal olmadan yapılan ihale geçersiz sayılır.Birinci ihale gerçekleşmese bile, tutanak satış memuru veya tellal tarafından imzalanmalıdır.vardır. Belediye tarafından atanan Tellal’ın kimliği asıldı.r Belediye tellallığı yapmak için kimse görevlendirilmemişse, bu görev adliyede çalışan bir memura veya müstahdeme tarafından yürütülebilir.bilinir ve bu

Devamını okumak için tıklayın…Taşınmaz Malın İhalesi

Açık Artırma – Artırıma Hazırlık

Artırma öncesi önlemler: (İİK.114.md) Madde 114: (Değişiklik: 17/7/2003-4949/27 md.) Açık artırma yoluyla satılanBirinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, tarih ve saat önceden bildirilir.diyorlar. Alakadarların menfaatlerine en uygun geleni nazarı dikkate alınarak, icra memurluğunca ilanın şekli ve artırmanın tarzı, yeri, günü ve gazetesi ile yapılıp yapılmayacağı belirlenir.(Ek paragraf: 17/7/2003-4949/27 md.) İlânın ulusal düzeyde yayınlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi durumunda, ilânın satış talebi tarihinde tirajı elli binin (50.000) üzerinde olan ve ulusal düzeyde dağıtımı yapılan bir gazete olacaktır.e uygulanır.(1) Ek: 18/2/1965-538/57 Md.) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentisiyle eklenmemesi gerektiği ve satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli özellikleri, muhammen kıymeti,

Devamını okumak için tıklayın…Açık Artırma – Artırıma Hazırlık