İhale Sonrasında Taşınmazsın Tahliyesi ve Alıcıya Teslimi

Taşınmazın alıcıya kesin teslimi için ihalenin kesinleşmesi gerekir. Alıcı adına tescil yazısının yazılmış ve alıcı adına taşınmazın tescil edilmiş olması gereklidir. (İİK.nun 135.md) Alıcının tahliye isteğini hangi tarihe kadar ileri sürebileceği yasal olarak düzenlenmemiştir. Yargısal görüşlerle de buna bir sınırlama getirilmemiştir. İhale bedelinin ödenmesi için süre verilmiş ise para verilinceye kadar gayrimenkul, satış memuru tarafından idare olunur (İİK.nun 131.md) Bu dönemde malın alıcıya teslimi söz konusu olmaz. Satış memuru, icra dairesindeki gibi genelde istek üzerine işlem yapar. (İİK.nun 135/2 md) Tahliyeyi kimler isteyebilir: *Tahliyeyi ihale alıcısı olan kişi isteyebilir. *Onun ölümü halinde mirasçıları da birlikte hareket ederek talep edebilir. Tahliye

Devamını okumak için tıklayın…İhale Sonrasında Taşınmazsın Tahliyesi ve Alıcıya Teslimi

İhale Sonrası Tescil İşlemleri

Taşınmaz tescili için tescil yazısının yazılması: İhale bedeli alındıktan sonra, taşınmazın alıcı adına tescili için tapuya yazı yazılır. (İİK.nun 135/1 md.) Bedel hemen ödenmiş olsa bile, yedi günlük sürede ihalenin feshi davası açılıp açılmayacağı beklenir. İİK.nun 134/4 md.ne göre malın esaslı vasıflarındaki hata veya ihaleye fesat karıştırılması nedeniyle, durumdan haberdar olduğu tarihten itibaren bir yıl içinde şikayet yoluna başvurulur ise de tescil için bunun beklenmesine gerek yoktur. Tescil yazısının yazılması süre ile sınırlanmamıştır. (Y.12.H.D.nin 06/02/1980 gün 9920- 935) Bu görevin yerine getirilmesi, alıcının isteğine bağlıdır.

İhale Nedeniyle Oluşan Vergi ve Harçlar

İhalenin kesinleşmesi ile birlikte damga vergisi ve KDV’nin ödeme yükümlülüğü doğar. İhalenin kesinleşmesine rağmen ihale alıcısı tarafından damga vergisi ve KDV’nin ödenmemesi durumunda icra müdürü tarafından kendisine bir muhtıra tebliğ edilerek makul bir süre verilir. Verilen bu süre içinde ilgili vergiler ödenmediği takdirde 23.03.1955 Tarih 1/5 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince ihale icra müdürü tarafından iptal edilir. Tellaliye harcının mükellefi borçlu olup ihale kesinleştiğinde ihale bedeli içinden ödenmesi gerekir. İhale alacağa mahsuben yapılmış ve ihale bedeli alınmamış ise bu durumda ihale alıcısı alacaklı tarafından tellaliye bedeli ödenir ve dosya borcuna ilave edilir. İhale alıcısı alacaklı alacağına mahsuben ihaleyi almış ve

Devamını okumak için tıklayın…İhale Nedeniyle Oluşan Vergi ve Harçlar

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, E. 2020/2478 K. 2021/3908 T. 04.03.2021

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli yağma HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: “5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9/4. maddesinde yer alan, “Kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarda, sonradan yürürlüğe giren bir kanunla ilgili olarak lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla yapılan yargılama bakımından dava zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanmaz.” şeklindeki düzenleme karşısında, tebliğnamede zamanaşımı nedeni ile düşme isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir. Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre hükümlü … müdafiinin temyiz itirazları yerinde

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 6. Ceza Dairesi, E. 2020/2478 K. 2021/3908 T. 04.03.2021

İhalenin Feshi Davası Açılması

İhalenin feshi davası, ihaleden sonraki 7 gün içinde açılır. (İİK.nun 134/2.md.) Dava açılmışsa, alıcının bedeli nakit olarak yatırma yükümlülüğü bundan etkilenir, ihale bedelinin tamamını yatırmalıdır, aksi halde kendisine yapılan ihale kararı kaldırılır İİK.nun 133.md hükümleri uygulanır, bu esnada ihale fes davası devam eder. Fesih talebi üzerine dava açılırsa yapılacak işlemler: a) Teminatın alıkonulması; Alıcı, artırmaya katılmak için teminat yatırmışsa, ihale kaldırılınca, bu para kendisine iade edilmez. İki ihale farkı nedeni ile sorumlu olabileceği tutara mahsup edilmek üzere alıkonulur. b) Alıcının ihale bedelinin tamamını yatırması halinde, ihale bedeli paydaşların ve alıcının menfaatlerini korumak ve zarara uğramalarını önlemek için ihale fesih davası

Devamını okumak için tıklayın…İhalenin Feshi Davası Açılması

İhale Bedelinin Nemalandırılması

İİK.nun 118.maddesinde ihalenin feshi davası açıldığı takdirde İİK.nun 134.maddesinde olduğu gibi ihale bedelinin nemalandırılması hususunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak İcra Müdürü alacaklı ve borçlunun menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Bu durumda İİK.nun 134/5. maddesi burada kıyas yoluyla uygulanabilir. Uygulanabilir diyorum çünkü bu husus yasada yer almamıştır. Menkul satışlarında ihalenin feshi davası açıldığında ihale bedelinin nemalandırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Oysaki nemalandırılması borçlunun, alacaklının hatta ihale alıcısının da menfaatine bir olay olduğu, nemalandırılmayacağına dair yasada herhangi bir hükümde bulunmadığından nemalandırılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. (Sıra cetveli Nemalandırma) Gelen faiz herkesin hissesi oranında paylaştırılır.

Tamamlama İhalesi

Tamamlama ihalesi yapılması gereken durumda, yeniden ikili ihale yapılması yanlıştır. İhale ilanının, en az ihaleden 7 gün önce yapılması gerekir. İlan ilgililere tebliğ edilmez. İlanın, öncekilerde olduğu gibi neviden araçlarla yapılmış olması gerekir. Hızlandırılmış ihalede tek bir ihale günü vardır. Satış memuru, önceki ihalede bedeli ödemeyen, ihalenin kaldırılmasına neden olan alıcının işi uzatmak gibi art niyetlerini engellemek için bu kimselerin peşin para ile ihaleye girmelerini kararlaştırabilir. (Y.12.H.D.nin 28/02/1985 gün 11232/1853) İhale bedelini yatırmadığı için ihalenin kaldırılmasına sebep olan alıcı ikinci ihaleye katılabilir buna yasal bir engel bulunmamaktadır. Kötü niyetli girişimlere engel olmak amacı ile bu yeni arttırmada taşınmaz birinci alıcıya

Devamını okumak için tıklayın…Tamamlama İhalesi

Alıcının İhale Bedelini Ödememesi Nedeniyle Önceki En Yüksek Teklifte Bulunana İhale (İİK m. 133)

İhale alıcısı bedeli ödemediği için ona yapılan ihale kararı İİK.nun 133/1 md’ne göre kaldırılıp, satış memuru tarafından kendisinden önce en yüksek teklifte bulunan, adresi belirli teklif sahibine teklif olunur. Tebliğden itibaren üç gün içinde almaya razı olursa satışa konu taşınmaz ikinci en yüksek teklifi veren kişiye ihale olunur. İkinci alıcıya muhtıra tebliği, süre ve kabulün bildirilmesi, ödeme: Alıcıdan önceki, en yüksek teklif sahibine yapılacak teklifin, yazılı ve ihtarlı olması gerekir. Kendisine yapılacak teklifte: 1) Evvelce sürdüğü pey karşılığı, taşınmazı alma hakkı olduğu, 2) Bu hakkını üç gün içinde kullanması, 3) Razı olursa kabulünü bu müddet içinde satış memurluğuna bildirmesi ve

Devamını okumak için tıklayın…Alıcının İhale Bedelini Ödememesi Nedeniyle Önceki En Yüksek Teklifte Bulunana İhale (İİK m. 133)

İhale Bedelinin Ödenmesi

İhale bedelinin tam olarak ödenmesi gerekir. Kısmi ödeme de ihalenin kaldırılması sebebi sayılır. Satış memurunun ödenecek tutar ve unsurları konusunda alıcıyı uyarması gerekir. İhale alıcısı birden fazla ise her alıcı kendi payından sorumludur. Ancak, ihalenin bütünlüğü, bölünememesi ilkesi karşısında alıcılardan biri; kendisine ait bedeli ödemezse ihale kaldırılmasına sebep olur. Alıcılardan birinin kendi sorumluluğunda olmayan bedeli diğerlerini temsilen yatırması halinde, ihale kaldırılamaz. Bedeli verilen süre içerisinde veya peşin olarak ödememe sebebi ile ihaleyi kaldırma yetkisi satış memuruna aittir. Satış memurunun görevini zamanında yapmaması yahut bu yoldaki isteği reddetmesi üzerine Sulh Hukuk Mahkemesine şikayette bulunulabilir.