İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz (İİK m. 257-286 ve devamı), alacaklının, henüz kesin haciz isteme yetkisinin gelmediği bir zamanda, mahkeme kararıyla borçlunun borca yetecek kadar malına el koymasına izin verir. Bu, geçici bir hukuki koruma türüdür. Alacaklıya satış isteme yetkisi de bu hacizle verilmez (m. 108; 268). İhtiyati haciz, yalnızca itirazın geçici olarak kaldırılması halinde uygulanabilirken, geçici haciz çok daha geniş bir kapsama sahiptir.

Geçici Haciz Nedir?

Geçici haciz, alacaklının icra mahkemesinde itirazın geçici kaldırılması talebi üzerine talep edebileceği hacizdir (İİK m. 69/1). Kesin haciz ve geçici haciz aynı şekilde yapılır. Sonuç olarak, m. 83’e göre borçlunun ücretine geçici haciz konulabilir; ancak, icra dairesine yatırılan para, geçici hacze dönüşmedikçe alacaklıya ödenemez. Kesin hacizle geçici haczin tek farkı, geçici haczin sahibi alacaklının satışı istememesine izin vermesidir (İİK m. 108/1). Sonuç olarak, üzerinde geçici haciz olan mal, kesin haciz sahibi alacaklının talebi üzerine satılırsa, geçici haciz için ayrılacak pay alacaklıya verilmez, yerine bankaya yatırılır (İİK m. 138/4). Bununla birlikte, geçici haciz sahibi alacaklıyı korumak için m. 106’da belirtilen satış

Devamını okumak için tıklayın…Geçici Haciz Nedir?

Haciz Nedir?

Ödeme emri kesinleşmiş olsa da, borçlu borcunu ödemezse, alacaklı takibe devam edilmesini, yani haciz isteme hakkına sahiptir. Bunun üzerine, alacaklının talebi üzerine icra dairesi borçlunun mallarını haczeder, satar ve bu parayla alacaklının alacağını öder. Alacaklının para ile tatmin edilmesi, icra ve iflas hukukumuzun en önemli kuralıdır; yani, alacaklı alacağını para olarak alır. Yoksa, haczedilen mallar borçlunun alacağına karşılık olmak üzere alacaklıya devredilemez. Bunun yerine, haczedilen mallar satılır ve alacaklının alacağı ödenir. Genel haciz prosedürü, ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra aşağıdaki aşamalardan oluşur: Haciz (İİK m. 78-105) Hacizli malların paraya çevrilmesi (satılması) (İİK m. 106-137) Elde edilen paranın alacaklıya ödenmesi (veya alacaklılara

Devamını okumak için tıklayın…Haciz Nedir?