Ticaret Şirketlerinde Hukuki Kabuk Değiştirmek Suretiyle Tür Değiştirme

Bir ticaret şirketinin tür değiştirmesi (Typenumwandlung) veya bir ticari işletmenin bir ticaret şirketi haline gelmesi durumunda hem şirket hem de ticari işletme tasfiye edilmez. Bu durumda, ticaret siciline tescil edilmiş bir işletmenin tüm malvarlığı, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralan şirkete geçer (TTK m. 11/3). TTK’nın 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, ticari işletme tamamen devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Devir sözleşmesinin, aksi öngörülmemişse, işletmenin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ve diğer fikri mülkiyet haklarını ve işletmenin sürekli olarak özgülenen malvarlığını içerdiği kabul edilir. Bununla birlikte, külli halefiyet ilkesi uyarınca, şirketin malvarlığının bir bütün olarak değiştirilmesi

Devamını okumak için tıklayın…Ticaret Şirketlerinde Hukuki Kabuk Değiştirmek Suretiyle Tür Değiştirme

Katılım Sigortacılığında Vekalet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model

Risk fonu yönetimi ve sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemler için sigorta şirketi vekalet ücreti alır. Teknik kârın tamamı katılımcılara dağıtılır, ancak yatırım kârının katılımcı ile şirket arasında önceden belirlenmiş bir oran üzerinden dağıtılır. Bu model, vekalet yönetimine benzer ancak sigorta şirketi, risk fonunun kullanılması sonucunda dönem sonunda oluşan artı değerden de pay almaktadır. Sigorta şirketi, vekalet yöntemi yoluyla şirket için belirli bir vekalet ücreti aldıktan sonra, arta kalan katkı payını yatırıma yönlendirir ve mudarebe yöntemi yoluyla yapılan yatırımlardan da pay alır.

Katılım Sigortacılığında Mudarebe Yönetim Modeli

Sigorta şirketinin risk fonunun yönetimi ve sigortayla ilgili diğer yasal ve teknik işlemler için aldığı yönetim ücreti, emek-sermaye ortaklığı çerçevesinde kar paylaşımı esasına göre belirlenen yönetim yönetim modeli olarak bilinir. Sigorta şirketi, sigorta poliçesi düzenlemeye başladıkça katılımcıların katkı primlerini risk fonunda toplar. Dönem sonunda fonda herhangi bir artı değer kalması halinde, bu değerin hangi oranda paylaşılacağı sözleşmede belirtilir. Bu, yönetim yönetimi modelinde olduğu gibidir. %25 tekafül işletmesi %70 poliçe sahiplerine veya %50 tekafül işletmesi %50 poliçe sahiplerine oran bildirimi yapar. Sigorta şirketi, yönetim modeline göre katkı paylarını alır, yönetir ve yönetir. Şirket ve fon, önceden belirlenmiş bir oran aracılığıyla bu

Devamını okumak için tıklayın…Katılım Sigortacılığında Mudarebe Yönetim Modeli

Katılım Sigortacılığında Vekalet Yönetim Modeli

Sigorta şirketi, katkı primi ödemeleri, bunlardan elde edilen gelirler ve tazminat ödemeleri, birikim ödemeleri ve yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere harcamaların karşılanması için risk fonunu yönetmek için vekalet ücreti almaktadır. Bu, sigorta şirketinin sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemler için vekalet ücreti alması anlamına gelir. Bu modelde, tekafül şirketi poliçe sahibinin yerine geçer ve sigorta şirketi risk fonuna ilişkin tüm işlemleri belirli bir ücret karşılığında yürütür. Sigorta şirketinin alacağı ücret, sigorta şirketinin alacağı ücret akti yapılırken belirlenir. Bu ücret, tüm masrafları karşılamak için kullanılır ve bu ücretin yetmediği durumlarda katılımcılar bu eksiği karşılarlar. Sigorta şirketinin geliri, sigorta sözleşmesi

Devamını okumak için tıklayın…Katılım Sigortacılığında Vekalet Yönetim Modeli

Katılım Sigortalarının İşleyişi

Sigortacı, anonim şirket veya kooperatif olarak kurulan bir sigorta şirketi olarak faaliyet gösterebilir; vekalet, mudarebe, vekalet/mudarebe karması veya danışma komitesinin onayladığı başka bir model çerçevesinde faaliyet gösterebilir. Sigorta sözleşmesi öncesinde, katılımcılar ve sigorta şirketi arasındaki mudarebe modelinde paylaşım oranı, vekalet modelinde vekalet ücreti gibi yönetim modellerinin kullanılacağı açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. Katılım sigortası uygulayan şirketler, risk fonlarının risklerini yönetmek için reasürans ve katılım reasürans koruması satın alabilirler. Bununla birlikte, bir şirket tarafından reasürans koruması satın alınması durumunda, danışma komitesinin onayının alınması ve katılımcıların bilgilendirilmesi gerekir. Katılım Sigortacılığı Yönetmeliğinin Geçici 1/2 maddesinde, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda belirtilen şartlara göre kurulan

Devamını okumak için tıklayın…Katılım Sigortalarının İşleyişi

Katılım Sigortalarında Taraflar

Katılım sigortası, sigorta yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi ile sigorta ettiren arasında akdedilen bir sigorta sözleşmesidir. Bu sözleşme, her iki tarafa da borç yükler. Bir sigorta sözleşmesinde bir “anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulan sigortacı”, bir tarafta sigorta teminatı veren ve ilgili yasalara göre sigortacılık yapmaya yasal olarak yetkilendirilen sigortacı, diğer tarafta da belirli risklere karşı sigorta sözleşmesi yaptıran ve sigorta primi ödemekle yükümlü olan katılımcıdır. Katılımcı, kendi riskinin ve diğer katılımcıların riskinin ortak risk paylaşımı ve dayanışma esasları çerçevesinde teminat altına alınması amacıyla, katkı primi ödemeleri ile bunlardan kaynaklanan gelirlerin biriktirilmesi, tazminat ve/veya birikim ödemeleri ve yasal yükümlülükler

Devamını okumak için tıklayın…Katılım Sigortalarında Taraflar

Katılım Sigortası Nedir?

Katılım sigortası, ortak risk paylaşımı ve dayanışma esaslarına dayanan bir sigorta türüdür. Katılımcıların kendileri ve diğer katılımcıların tazminat ve birikim ödeme taleplerini karşılamak için risk fonuna katkıda bulundukları ve sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği bir sigorta türüdür (Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hak). Risk paylaşım esasına dayanan katılım (tekafül) sigortacılığının temel amacı, riske maruz kalan kişiler için katkı paylarını kullanmaktır. Katılım sigortacılığı, çeşitli kişilerin bir araya gelerek, içlerinden zarara maruz kalan kişilerin zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu sistemde risk fonu (yardımlaşma sandığı) olarak bilinen prim havuzunda toplanan para biriktirilir. Katılımcı poliçe sahipleri,

Devamını okumak için tıklayın…Katılım Sigortası Nedir?

Sabit Primli Sigorta ve Değişir Primli Sigortalar

Sigortacılık Kanununun üçüncü maddesine göre, “Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması gerekir.”Bu sigorta şirketleri, sigortalının ödediği bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, riskin meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi veya bir veya daha fazla kişinin hayat süreleri veya hayatlarında meydana gelen bazı olaylar nedeniyle para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı taahhüt ederler. Prim, sigorta sözleşmesinde belirtilen rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacı tarafından sigortacıya bir kez veya taksitle ödenen ve sigorta tekniği prensiplerine göre sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenen paradır. Bu sigorta ücreti olarak da bilinir. Kanun

Devamını okumak için tıklayın…Sabit Primli Sigorta ve Değişir Primli Sigortalar

Can Sigortası Nedir? Can Sigortaları Nelerdir?

Can sigortası, bir kişinin hayatını tehlikeye atabileceği riskleri karşılayan bir sigorta türüdür. Bu risk, kişinin ölümü veya kaza, sakatlık, hastalık veya ihtiyarlanma şeklinde olabilir. Bu tür sigortalar, parayla ölçülebilir bir faydayı sigorta teminatı kapsamına almaz, ancak can sigortaları bir örnektir. 1. Hayat Sigortası: Hayat sigortası, sigortacının belirli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya sigorta ettirenin belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması halinde sigorta bedelini ödemeyi üstlendiği bir sigorta türüdür (TTK m. 1487). 2. Kaza Sigortası: Kaza sigortası, belli bir prim karşılığında sigortalının uğrayacağı kaza sonucu ölüm, geçici veya sürekli engellilik veya iş göremezlik durumları için güvence sağlayan bir can

Devamını okumak için tıklayın…Can Sigortası Nedir? Can Sigortaları Nelerdir?

Zarar Sigortası Nedir? Zarar Sigortaları Nelerdir?

Zarar sigortaları, sigortalının parayla ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde, sigortacının sigorta sözleşmesi kapsamında bu zararını tazmin etmeyi üstlendiği sigorta türüdür. TTK sistemi zarar sigortalarını iki kategoriye ayırır: 1. Mal sigortaları: Taşınır veya taşınmaz bir mal veya maddi olmayan mallar (marka, patent, fikri haklar gibi) üzerinde bir kişinin sahip olduğu menfaatin sigortalanması. Mal sigortası, malın kendisi değil, sigortalanan kişinin menfaatidir. 2. Sorumluluk sigortaları: Bu tür sigortalar, sigorta ettirenin üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun ortaya çıkması durumunda malvarlığının azalması riskini karşılar. Sorumluluk sigortaları, sigorta ettirenin üçüncü kişilere verdiği bu zararlara karşı malvarlığında meydana gelebilecek eksilmelerin sigortacı tarafından karşılanmasını

Devamını okumak için tıklayın…Zarar Sigortası Nedir? Zarar Sigortaları Nelerdir?