KAYA & ELMADAĞ

Startup Hukuku Nedir?

Düşük sermayeli girişimciler büyük hayallere sahiptir. Bu nedenle, mümkün olduğunca az masraf yapmak için en basit yolu seçmek gerekir. Hukuki masraflardan kaçınmak kolay gözüktüğü için, adını duyurabilecek bir girişimin hayal kırıklığına uğraması mümkündür. Girişim için bir şirket kurmanın gerekliliği, çoğu zaman karşılaşılan en büyük sorundur. Hangi şirket türünü kurmalıyım? Ne zaman kurmalıyım? Bu ücretler ne kadar tutuyor? Bunlar en sık sorulan sorular. İlk gerçek, her şey tersine dönebilir. Bunun için de işinizi hukuken terk etmeniz gerekiyor. Hukuk dilinde tüzel kişilik terimini kullanıyoruz. “Eve haciz geldi” derler. Bir sorun ortaya çıksa, siz değil şirket sorun yaşasın diye bir tüzel kişilik gereklidir.

Devamını okumak için tıklayın…Startup Hukuku Nedir?

Tıbbi Müdahalelerde Mahremiyet

Tıbbi personelin sır saklama sorumluluğu, tıbbi müdahale öncesi, sırasında ve sonrasında hastaların en gizli bilgilerini içerdiğinden, tıbbi personelin kişisel verilerini koruma konusunda çok dikkatli olması gerektiği anlamına gelir. Mahremiyet ihlalinin önümüzdeki yıllarda sağlık çalışanlarına karşı açılan davalarda önemli bir yer tutacağı kanaatindeyiz.

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 3. ve 4. maddelerinde belirtildiği gibi, Sigorta Tahkim Komisyonu, Müsteşarlıkça yapılacak veya yaptırılacak bir sınavda başarılı olanları sigorta hakem listesine kaydetmek ve sigorta hakem listesini tutmak zorundadır. Raportörler, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözmek için Komisyona intikal eden şikayetleri önceden inceler (Sigortacılık Kanunu m. 2/1). Raportörler, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin Komisyona başvurmasını inceler (Sigortacılık Kanunu m. 30/15). Raportör, uyuşmazlığın esasına karar verme yeteneğine sahip değildir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/19203 K. 2019/9230 T. 10.10.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … Sigortalar Kurumu vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, müvekkiline ait konutun Van ilinde meydana gelen depremler sonrasında 22.11.2011-22.11.2012 arasını kapsayan zorunlu deprem sigorta poliçesi ile hasarsız olduğu tespiti ile sigortalandığını, poliçenin tanziminden sonra meydana gelen deprem neticesinde müvekkilinin evinin ağır hasarlı olduğu tespit edilerek konutun bulunduğu sitenin yıkımına karar verildiğini, davalı kurumun rizikonun ve hasarın poliçenin düzenlenmesinden önce gerçekleştiği gerekçesi ile sigorta tazminatını müvekkiline

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/19203 K. 2019/9230 T. 10.10.2019

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/18 K. 2021/537 T. 29.04.2021

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili 17.11.2004 tarihli dava dilekçesiyle; müvekkili ile davalı şirket arasında 30.10.2003 tarihinde imzalanan avukatlık ücret sözleşmesine istinaden aynı tarihte davalı şirket tarafından vekâletname verildiğini, müvekkiline avukatlık hizmetleri karşılığında 30.000 Euro+KDV+stopaj ücret ödeneceğinin

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/18 K. 2021/537 T. 29.04.2021

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2021/662 K. 2021/10965 T. 08.11.2021

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:   Y A R G I T A Y K A R A R I   Davacı; davalı ile 06/03/2009 tanzim tarihli avukatlık hizmet ve ücret sözleşmesi imzaladığını, sözleşme gereği davalının vekili olarak hem danışmanlık hizmeti hem de takip edilen dava yediğini, bunun üzerine Beşiktaş 14. Noterliği kanalıyla davalıya gönderdiği 31/12/2012 tarihli ve 17171 yevmiye nolu ihtarname ile vekalet ücretlerinin ödenmesini

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2021/662 K. 2021/10965 T. 08.11.2021

Garanti Markası Nedir?

Garanti markası, birçok işletmenin ortak özelliklerini, üretim yöntemlerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan bir işarettir (SMK m. 31/1). Garanti markası ile algılanan kalite, işletmelerin mal ve hizmetlerinin benzer özellikleri, üretim yöntemleri ve yerleri. Örneğin, Woolmark ve TSE markaları Garanti markası hakkı, lisans konusu olabilir, miras yoluyla intikal edebilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir (SMK m. 148/1). Garanti markası, tescil edildiği herhangi bir ürün veya hizmet için devredilebilir (SMK m. 148/6). Garanti markası ile ilgili herhangi bir hukuki işlem yazılı olmalıdır. Ancak garanti markasının devir sözleşmelerinin noter tarafından onaylanması gerekir (SMK m.

Devamını okumak için tıklayın…Garanti Markası Nedir?

Bireysel (Ferdi) Marka Nedir?

Bireysel (ferdi) marka, bir markanın sahip olduğu hakların yalnızca bir kişiye ait olduğu durumlarda tanımlanır. Mülkiyet veya iştirak bir markanın bireysel markasıdır. Bireysel markaların ayırt edici özelliği, bir veya daha fazla kişinin marka üzerinde mutlak hak sahibi olmasıdır. Bu kişiler, iştirak ve müşterek mülkiyet hükümleri dahilinde marka üzerinde mutlak hak sahibi olma ve kullanma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, garanti markası için marka sahibi markasını kullanamaz. Ortak markalarda ise birden fazla kişi tarafından kullanılır. Marka hakkının birden fazla sahibi olması durumunda, sahiplerden biri marka hakkının tamamını veya bir kısmını üçüncü bir kişiye satması durumunda, diğer sahiplerin önalım hakkı vardır. Diğer paydaşlar,

Devamını okumak için tıklayın…Bireysel (Ferdi) Marka Nedir?